SNK Evropští demokraté - Fungující stát, Kvalitní život, Prosperující společnost
< Zpět / Regiony / Krajské organizace / Praha / Náš program / Program 2006 / FUNGUJÍCÍ MĚSTO

PRAHA – FUNGUJÍCÍ MĚSTO

Město nakládá s rozpočtem a majetkem v řádu mnoha miliard. ODS a ČSSD vytvořily na současné radnici velkou koalici a společnými silami vyloučily z rozhodování o vašich penězích jak Vás, občany, tak opoziční zastupitele. Spolu se slabou kontrolou tak vzniklo podhoubí pro silně korupční systém.

1. Osobní odpovědnost každého politika

SNK EVROPŠTÍ DEMOKRATÉ prosazují osobní odpovědnost za rozhodnutí,namísto zodpovědnosti kolektivní. Navrhujeme přímou volbu primátora a starostů občany. Takoví představitelé se již nemohou schovávat za kolektivní rozhodování, kdy např. v městské radě probíhá hlasování anonymně. Z toho poplyne i trestně-právní odpovědnost každého jednotlivce. Proto také prosazujeme hlasování po jménech ve všech důležitých věcech.

Při podezření ze zmanipulovaného či korupčního jednání bude radní odvolán z funkce městským zastupitelstvem, ve kterém jsou zastoupeny všechny strany.

2. Otevřené úřady a informovanost občanů On-Line

Veškeré dokumenty podstatné v rozhodnutích městské rady a zastupitelstva musejí být v reálném čase přístupné na internetu. Stejně tak jmenovité seznamy při hlasováních o veřejných zakázkách, nájemních smlouvách, investicích atp.

O všech výběrových řízeních, investičních záměrech či zamýšlených stavbách budou občané včas informováni internetem i vyváženými tištěnými periodiky. Ke všem těmto věcem se občané budou moci včas vyjádřit ještě před správním rozhodnutím a jejich názory a připomínky budou brány v úvahu.

3. Průhledné zadávání veřejných zakázek

Recept je známý: závazné podmínky, maximálně objektivní kritéria, pokud možno pouze cena. Ostatní, jako např. záruka, penále, pouze jako kvalifikační podmínky (tato vedlejší kritéria bývají často nástrojem manipulace, rozhodovat může např. vysoké penále, to ale město skoro nikdy neúčtuje). Otevřené informace o jednání výběrové komise, kritériích, hodnocení atd. Rotace členů výběrových komisí. Účast odborné veřejnosti.

Napříště se tak k veřejným zakázkám města bude moci dostat široké spektrum podnikatelů a živnostníků.

Veškeré smlouvy o veřejných zakázkách, pronájmech atd. budou dostupné veřejnosti na internetu. Souhlas se zveřejněním těchto smluv bude předpokladem pro přijetí nabídky do výběrového řízení.

4. Transparentní rozhodování a účinná kontrola

Veškeré zápisy z jednání městské rady zveřejníme v reálném čase.

Veřejně jednající zastupitelstvo bude mít výhradní pravomoc schvalování všech smluv na částky vyšší než 250 milionů, a to včetně smluv městských společností (Dopravního podniku, TSK, PVS a dalších). Zastupitelstvo bude též schvalovat jejich rozpočty.

K projednání návrhů v zastupitelstvu hlavního města Prahy nadále postačí návrh jednotlivého zastupitele.

5. Spravedlivé finance pro městské části

Současné rozdělování daňových příjmů mezi městské části je do značné míry dáno historickou politickou silou jejich představitelů a schopností vyboxovat si větší podíl na společném koláči.

Zavedeme průhledný systém přidělování peněz založený jednak na daních vybraných v dané městské části a jednak na počtu obyvatel, zastavěné rozloze, množství udržovaných komunikací apod. Ideálně v souvislosti s novým a spravedlivějším rozpočtovým určením daní.

6. Komunikace občanů s úřadem On-Line

Občan bude své záležitosti vyřizovat na jednom místě - u jednoho referenta. Ten se postará, aby získal potřebné dokumenty od ostatních složek pražské radnice a poslal je tam, kam má. Skončí pobíhání občanů od jedněch dveří k druhým, z patra do patra.

Stav vyřizování své záležitosti bude moci občan sledovat též On-Line na zabezpečeném internetu. Na internet bude také přenesena velká část agendy, kterou je nyní nutno posílat poštou či dokonce osobně navštěvovat úřady.

Pro ty, kdo radši vyřizují své záležitosti osobně, se přístup úředníků změní podle hesla „náš zákazník, náš pán". Kdo to nepochopí, bude muset velmi rychle odejít.

Radnice a úřady městských částí budou pro občany otevřené ve všech pracovních dnech, a pokud je to vhodné i v sobotu.

7. Každý občan může řídit své město

Do rozhodování výborů a komisí hlavního města budou zapojeni odborníci ze všech oblastí. Každý občan, který má co říci k dané problematice, může usilovat o účast v těchto orgánech.

Vystoupení při veřejném slyšení v městském zastupitelstvu města bude moci reálně využít každý Pražan.

FUNGUJÍCÍ RADNICE - PROTIKORUPČNÍ PLÁN

PRÁCE PRO VEŘEJNOST JE SLUŽBOU

OSOBNÍ ODPOVĚDNOST

Prosazujeme osobní odpovědnost každého politika místo kolektivní nezodpovědnosti. S tím souvisí i námi navrhovaná přímá volba primátora a starostů občany spojená s odpovídajícími pravomocemi. Takový primátor nebo starosta městské části bude přímo politicky i právně odpovědný za rozhodnutí svá i rozhodnutí úřadu a nebude se moci schovávat za kolektivní rozhodování v orgánech, např. Radě, která neprobíhají hlasováním po jménech.

Zodpovědný politik - Chceme, aby "komunální politika" byla skutečným "zastupováním občanů ve městě či městské části", aby "komunální politik" hájil především zájmy občanů, nikoli zájmy své nebo politické strany, která jej nominovala.

Ve spolupráci se Svazem měst a obcí a Asociací krajů ČR připravíme návrhy zákonů řešících přímou volbu a zvýšení kompetencí starostů, primátorů a hejtmanů i změnu postavení zastupitelstev, rad a úřadů.

Pro zvýšení osobní odpovědnosti zavedeme jmenovité záznamy o hlasování v Radě hlavního města Prahy, zveřejníme záznamy ze všech jednání, která se nebudou týkat přesně specifikovaných utajovaných skutečností, zavedeme veřejnou kontrolu členů rady v oblastech jejich působnosti, budeme otevřeně vyhodnocovat plnění úkolů volebního programu.

Politik má jít příkladem - Upravíme Etický kodex zastupitele i zaměstnance úřadu tak, aby pravidla pro přijímání darů, pravidla pro zastupování města v obchodních společnostech a další pravidla k odstranění možných konfliktů zájmů byla jasná, a vymahatelná včetně relevantních postihů (odvolání z funkcí, do kterých byli politici dosazeni rozhodnutím Zastupitelstva hl.m. Prahy nebo Rady hl.m.Prahy; snížení finančního ohodnocení úředníků nebo ukončení pracovního poměru). Zároveň prosadíme, aby přiznání příjmů a darů a informace o činnostech zastupitelů, byla závazně uveřejněna na webových stránkách hlavního města.

Budeme usilovat o úpravu nově přijatého zákona o střetu zájmů tak, aby zahrnoval všechny zastupitele bez rozdílu a také jejich partnery a rodinné příslušníky.

Termín: Osobní závazky a vnitřní opatření ihned, legislativní návrhy postupně, nejdéle u návrhů předkládaných do Parlamentu - do roka.

Ochráníme občany před svévolí politiků a úředníků

Rozhodování politiků a úředníků je často motivováno pouze vlastním zájmem a vidinou úplatku, než zájmem občanů. Rozhodnutí zkorumpovaných politiků a úředníků se veřejnosti citelně prodraží a proto schází peníze na rozvoj infrastruktury, školství, sociální a zdravotní projekty.

KORUPCE NÁS OKRÁDÁ

Zpracujeme a předložíme k diskusi a schválení Antikorupční program pro Prahu, který nebude nabízet jen izolovaná bezzubá opatření, ale bude postupovat ve více rovinách, všude tam, kde hrozí případná manipulace (nebo je pro ní prostor) a korupce (veřejné zakázky, prodeje bytů, pronájmy, stavební řízení a další). Program, jehož základem bude prevence a systémové změny a povede k větší kontrole a vyvozování osobní odpovědnosti . Zaměříme se na:
  • Osobní odpovědnost politiků – přímá volba, přísný zákon o střetu zájmů a jeho důsledné dodržování, rozšíření etického kodexu o sankce za jeho nedodržování, závazné uveřejňování informací o činnostech, příjmech a darech zastupitelů
  • Úplné a přehledné zveřejňování informací o jednání samosprávy (ZHMP, RHMP) – jednání Zastupitelstva, Rady a jejich výborů a komisí,
  • Zavedení úřadu on-line – občané budou moci sledovat vyřizování svých záležitostí na internetové stránce, poskytování informací v celé možné šíři - přístup úřadu se změní ze současného stylu „vrchnost – poddaný" na „náš zákazník – náš pán“
  • Zapojení veřejnosti do rozhodování – demokratická radniční periodika, veřejná slyšení, diskusní fóra na internetu, odborná veřejnost bude zapojena do práce výborů a komisí hlavního města Prahy
  • Přehledné hospodaření města a jeho obchodních společností – veřejně přístupná databáze smluv na internetu, přehled nemovitého majetku a pravidla pro hospodaření s ním, jasné priority v investičních akcích a jejich plán financování, přehledný rozpočet bude základním dokumentem pro veřejnou diskusi o prioritách města, transparentní hospodaření městských společností. Všechny významné finanční a majetkové transkace budou procházet veřejnou diskusí na půdě výborů a zastupitelstva HMP.
  • Transparentní veřejné zakázky – zavedeme jednotná pravidla pro zadávání veřejných zakázek pro hl. město Prahu a městské organizace; veřejně přístupnou databázi zakázek a jejich záměrů, elektronické tržiště, uveřejňování informací o průběhu a realizaci veřejných zakázek včetně zápisů z jednání a rozhodování výběrových komisí, rotaci členů výběrových komisí. O významnějších veřejných zakázkách bude rozhodovat veřejně zastupitelstvo HMP, ne pouze rada HMP, resp. orgány městských společností, za zavřenými dveřmi, jako je tomu doposud. V oblasti kontroly - zadáme pravidelný externí audit veřejných zakázek, zasadíme se o posílení a rozšíření pravomoci NKÚ na kontrolování krajů a obcí, v Praze městských částí; vytvoříme systém vnitřního auditu, který nebude podléhat vlivu nadřízených a politiků. Zřídíme nezávislé protikorupční oddělení, které bude úzce spolupracovat s nevládními organizacemi, které se zabývají bojem proti korupcí, s protikorupční službou Policie ČR a státním zastupitelstvím.
  • Protikorupční ombudsman - zřídíme úřad krajského protikorupčního ombudsmana, který bude prostředníkem mezi občanem, který upozorní na korupci(tzv. whistleblower) a úřadem, popřípadě policií.
Termín: vnitřní opatření ihned, legislativní návrhy postupně, nejdéle u návrhů předkládaných do Parlamentu - do roka.

OTEVŘENÉ ÚŘADY

Otevřeme magistrát a úřady městských částí pro veřejnost od pondělí do pátku, zavedeme průhledné rozhodování na všech úrovních, zjednodušíme přístup veřejnosti k informacím. Rozvineme přípravu systému „one stop shop“ – občan o vše žádá u jednoho referenta během jedné návštěvy a neběhá po úřadě.

Propojíme magistrát a všechny městské úřady internetem tak, že umožníme přístup ke každému úřadu z libovolné městské části a zjednodušíme poskytování komplexních informací (formuláře žádostí k vyřízení nejrůznějších povolení). Zlepšíme online vyřizování žádostí s možností sledovat jejich aktuální stav.

Tyto kroky nevyžadují přehnaně vysoké náklady, naopak využitím informační technologie ušetříme peníze, které bychom jinak vynaložili na přijímání nových úředníků. Změny je možné provést v reálném čase jednoho volebního období.

Rozšíření úředních hodin magistrátu bude prakticky okamžité, technicko organizační opatření mohou místně vyžadovat delší lhůtu; zlepšení komunikace úřadů ve městě bude vyžadovat politickou shodu s vedením městských částí, úpravu statutu a dokončení fyzického propojení úřadů, změny v organizačním a spisovém řádu, včetně dokončení sjednocení standardů komunikace uvnitř města.

Umožníme komunikaci s magistrátem více vstupními kanály tak, aby každý mohl komunikovat způsobem, který je pro něj osobně dostupný nebo vhodný, nebo je vhodný pro řešenou agendu. Pohyb spisů uvnitř úřadu bude intenzivněji sledován a zaměstnanci budou motivováni ke zkracování lhůt na vyřízení - zákonné lhůty jsou limitní, ne standardní.

Provedeme revizi postupů při vyřizování hlavních agend tak, aby cílem bylo zrychlení vyřizování spisů a odstranění kroků, které nejsou pro vyřízení nezbytné. Na základě této revize nastavíme vnitřní lhůty na vyřízení, které budou ve svém souhrnu kratší než lhůty stanovené zákonem. Při hodnocení pracovníků magistrátu bude kladen velký důraz na to, že služba občanům a veřejnosti obecně je hlavním úkolem těchto pracovníků. V souladu s tímto posláním nastavíme systém finančního a nefinančního hodnocení a možnosti kariérního růstu.

Zlepšení informovanosti a servisní pojetí úřadu bude vyžadovat intenzivní školení zaměstnanců, ale především s důrazem na změnu v jejich chování k občanům. Jde o cíl střednědobý, protože bude znamenat personální obměny v průběhu příštích čtyř let.

Veškeré změny fungování magistrátu budou pomocí statutu aplikovány i na úřadech městských částí.

Termín: vnitřní organizační opatření okamžitá, racionalizace agend do jednoho roku, technické propojení a zavedení nového systému oběhu spisů do dvou let, rutinní fungování do konce volebního období.

POLITIKA ON – LINE, POLITIKA V PŔÍMÉM PŔENOSU

ON-LINE KONTROLA

Zpřístupníme a zprůhledníme jednání orgánů města - jednání zastupitelstva budeme přenášet on-line na internetu (v případě zavedení regionální, kabelové nebo satelitní TV přímo či ze záznamu), budeme nahrávat a archivovat veškerá jednání rady, zpřístupníme zasedání komisí rady a výborů zastupitelstva. Vpustíme světlo a slunce do úřadu, abyste i vy, občané, mohli ovlivňovat dění ve městě.

Rozšíříme přímé přenosy (záznamy) z jednání zastupitelstva, výborů (a výhledově i rady) na internetové stránce města, případně v regionální TV, bude-li v Praze fungovat. Obstaráme a zveřejnime zvukové (a výhledově i obrazové) záznamy ze všech jednání, která se nebudou týkat přesně specifikovaných utajovaných skutečností, a budeme připraveni kdykoli otevřít dveře občanům ke kontrole našeho každodenního činění.

Zajistíme, aby se informace z jednání radnice dostaly k těm občanům, kteří o ně mají zájem, a to způsobem, který je pro ně dosažitelný a uživatelsky příjemný. Budeme informovat Pražany nejen prostřednictví internetu, ale také prostřednictvím vyvážených a demokratických periodik.

S celkovou informovaností souvisí především informace o projektech města, ale i o zamýšlených stavbách soukromých investorů. Ve spolupráci s investorem zajistíme vyvěšení jeho záměru před zahájením územního řízení na příslušné parcele, a to včetně grafické podoby, aby se občané mohli vyjadřovat předem a nikoli po správním rozhodnutí. Umožníme veřejná slyšení.

Termín: Změny organizačního řádu a pravidel uvnitř magistrátu ihned. Informování o chystaných projektech a správních řízeních zavedeme prakticky okamžitě, podrobné tiskoviny o městských projektech budou vydávány současně se schválením záměru na akci. Náklady na prezentaci budou povinnou součástí nákladů stavby.

VEŘEJNÉ INVESTICE JAKO Z VLASTNÍ KAPSY

PRŮHLEDNÉ A ÚSPORNÉ ZAKÁZKY

Předražené a zkorumpované veřejné zakázky stojí každoročně Českou republiku miliardy korun. Praha, jejíž rozpočet je z velké části rozdělen prostřednictvím veřejných zakázek soukromým subjektům, je vystavena korupci a klientelismu, který v konečném důsledku nejen prodražuje veřejné zakázky, ale zároveň okrádá daňové poplatníky. A proto:

Zavedeme jednotná pravidla pro nakládání s městským majetkem a při zadávání veřejných zakázek pro hl. město Prahu a její městské organizace. Nad rámec vyžadovaný zákonem 137/2006 Sb. a zákonem o hlavním městě Praze zajistíme zveřejňování veřejných zakázek, včetně jmen členů komisí, maximálně otevřeme přístup k městským zakázkám ve všech oborech (včetně zakázek organizací městem zřízených a založených) mimopražským a zahraničním účastníkům s cílem zvýšit konkurenci a snížit ceny veřejných dodávek. Všechny smlouvy s výjimkou státem chráněných skutečností budou v úplném znění zveřejněny na webu, podmínkou účasti ve výběrovém řízení bude souhlas se zveřejněním. Vyřešíme obsazení výběrových komisí experty mimo radnici a zavedeme rotaci členů komisí včetně jejich náhodného výběru losem. Zveřejníme databázi veřejných zakázek a jejich záměrů na internetu, zavedeme elektronické tržiště.

Zasadíme se o posílení a rozšíření kompetencí NKÚ na hospodaření krajů. Zadáme pravidelný externí audit veřejných zakázek. Vytvoříme funkční vnitřní kontrolu, která nebude podléhat partikulárním zájmům úředníků a politiků. Zřídíme nezávislé protikorupční oddělení, které bude úzce spolupracovat s nevládními organizacemi, které se zabývají bojem proti korupcí, s protikorupční službou Policie ČR a státním zastupitelstvím

Termín: vše, co je v kompetenci města a městských organizací ihned, legislativní návrhy do Parlamentu ČR do roka.

PŘEHLEDNÉ A EFEKTIVNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA

Financování chodu města vyžaduje změnu přístupu státu k podílení se na výnosech daní v ČR. Ve spolupráci s Asociací krajů ČR a Svazem měst a obcí budeme usilovat o zvýšení podílu sdílených daní pro města a kraje, o menší přerozdělování a vyšší motivaci na výběru daní v každém místě vytvářením podmínek pro usídlení obchodních společností, podnikatelů, zaměstnanců i pro intenzivnější turistický a lázeňský ruch. Zároveň nastavíme průhledný a účelný systém přerozdělování dotací městským částem z pražského rozpočtu, který nebude založen jen na stranické příslušnosti starostů. Bude založen na výši daní vybraných na území MČ a na objektivních kritériích jako je počet obyvatel, rozloha zeleně, délka udržovaných komunikací apod.

Nemůžeme žít na úkor příštích generací ani propást šanci být fungujícím moderním velkoměstem. Proto veškeré prostředky, které si Praha vypůjčila, jsou určeny výhradně pro investice do infrastruktury, která umožní řádný chod města a přitáhne investice soukromých investorů.

Praha disponuje značným majetkem, včetně podílů v obchodních společnostech, který není bezprostředně nutný pro veřejné fungování města. Výnos z tohoto majetku musí buď lépe sloužit rozvoji města nebo jej lze privatizovat a výnos vložit do investičního rozvoje.

Dokončíme inventuru majetku a zadáme posouzení efektivity jeho využívání skutečným profesionálům - na základě tohoto posouzení rozhodneme o jeho dalším využití.

Termín: Trvale bude vyvíjen tlak na stát v otázce spolufinancování; iniciace změn zákona o podílu na výnosu daní a prověření využívání majetku do roka.

PROFESIONÁLOVÉ – PORADCI MĚSTA

Vyzveme špičkové profesionály v příslušných oborech, aby nabídli své služby městu jako konzultanti, dobrovolní členové odborných komisí a výborů, oponenti projektů apod.

Vrátíme experty do výborů zastupitelstva a komisí, kam dnes nemají přístup. Požádáme odborníky z různých oborů, aby pomohli svému městu při expertizách, posuzování nabídek, přípravě koncepčních materiálů a mnoha dalších jednáních, abychom následně mohli zodpovědně rozhodnout.

Termín:
úzká spolupráce ihned

Aktuality z ČR

 *
 *
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
© 2007 SNK Evropští demokraté, Malá Štěpánská 7, 120 00 Praha 2, info@snked.cz
Vygenerováno Marketingovým a publikačním Systémem Animáto. Realizace www.wamak.com.