SNK ED

Kvalitní život občanů

Podporujeme základní hodnoty kvalitního života

Kvalitu života považujeme za zdroj našeho bohatství. Vidíme v ní to, co nás skutečně činí bohatými: naše vědomosti a schopnosti, stav našich obcí a měst – jejich fungující správa, bezpečí, pořádek i kvalitní prostředí pro život. Považujeme za zásadní zachovat naši pestrou přírodu a malebnou krajinu, abychom se z ní mohli těšit my i naši potomci.

Program SNK ED staví na politice šetrnosti. V nakládání s přírodním bohatstvím, v rovnoměrnějším rozložení hospodářských příležitostí v krajích a v regionálním rozvoji spatřujeme povinnost státu pomoci zlepšit kvalitu života v malých a středních obcích. Kvalita života velkých měst je dnes spojována především se snížením expanze individuální automobilové dopravy do center, dostupností kvalitního bydlení a zvýšením bezpečnosti.

Zásadní součástí identity našeho národa je jeho kultura, která je zdrojem naší národní hrdosti  a významně nás reprezentuje ve světě. Kultura hraje nezastupitelnou roli při vzniku a upevňování sociálních vztahů a etických principů. Stav kultury odráží i kvalitu demokracie a míru svobody projevu. Podmínkou kulturního růstu je také řádná péče o historické dědictví, o památky a umění.

Základem společnosti je pro nás fungující rodina, kterou chceme podporovat, aniž by to bylo v rozporu s politikou rovných šancí pro ženy či pro minority. České prostředí tradičně dokázalo vycházet z tolerance, z pestrosti životních podmínek v přírodním, hospodářském i kulturním smyslu. Zdrojem bohatství společnosti jsou vzdělaní lidé, schopní uspět v globální konkurenci. K tomu je nezbytné transformovat školský systém a zvýšit společenskou prestiž učitelů. Současně musíme být v rámci svého uplatnění připraveni na nutnost celoživotního vzdělávání.

Dobrý zdravotní stav populace chceme zajistit spojením odpovědnosti na základě individuální pojistné smlouvy a principu solidarity. Za nezbytné považujeme definování základní zdravotní péče, stanovení standardů zdravotních výkonů a sjednocení podmínek fungování zdravotních zařízení i pojišťoven. Efektivnější poskytování zdravotní péče přináší vyšší kvalitu života každému z nás.

 
Vzdělávání

2.1. Vzdělání otevírá cestu k úspěchu

Investice do vzdělání je prioritou, která musí mít přednost před jinými oblastmi. Bez kvalitního vzdělání a jeho celoživotního prohlubování nebude naše společnost úspěšná. Nevzdělaná, konzumně zaměřená populace je riziková z hlediska stability demokratického systému. Cílem strany SNK Evropští demokraté je zvýšit dostupnost nejvýše dosažitelného vzdělání pro všechny, kteří o něj stojí a mají k němu předpoklady. Požadavek na zvýšení kvality a modernosti vzdělávání se týká všech stupňů a úrovní škol, žáků stejně jako pedagogů. Školský systém musí dosáhnout vyšší kvalitativní úrovně s podporou investic ze státních i soukromých zdrojů. 

Náš školský systém je v hluboké krizi.

Snaha zvýšit konkurenceschopnost středních a vysokých škol vedla k živelnému rozvoji soukromého podnikání v oblasti vzdělávání. Byla přitom silně zanedbána kontrolní činnost státu. Velké nedostatky v kvalitě středního vzdělávání odhalily státní maturity v roce 2011, u nichž neuspělo 20 % maturantů. Ve školství dnes podnikají nejrůznější soukromé subjekty, často velmi problematické úrovně. V současnosti tvoří např. v Praze soukromé školy 45% celkového počtu středních škol. Podnikatelské subjekty, sledující zejména svůj zisk, výrazně snižují kvalitu vzdělávání, neboť přijímají ke středoškolskému studiu i žáky bez přiměřených studijních předpokladů, a současně odčerpávají značné finanční prostředky ze státního rozpočtu. (Po zápisu do rejstříku škol mají nárok na 60-90% příspěvek státu na neinvestiční výdaje, církevní školy dokonce na 100%). Tím vlastně soukromé školy parazitují na kvalitních veřejných školách, kterým odebírají tolik potřebné peníze na jejich vybavení a platy učitelů. SNK ED bude proto usilovat o posílení rozpočtu veřejného školství, a to formou snížení státního příspěvku soukromým školám na 50, resp. max. 75%,  jejich neinvestičních nákladů.
Své významné místo ve vzdělávacím systému mají i víceletá gymnázia, na něž jsou přijímáni nejtalentovanější jedinci, takže i úroveň a výsledky výuky tomu odpovídají. Tato forma středního vzdělávání umožňuje maximálně rozvíjet osobní studijní předpoklady žáků a připravovat je k vysokoškolskému studiu. Jde o to, aby sítem tohoto studia byly výhradně studijní schopnosti žáků, nikoliv jejich sociální podmínky. 

Základní a střední školství

Výuka jako prostředek rozvoje kritického myšlení

Základním školám hodlají SNK Evropští demokraté zajistit finanční, technické a materiální zázemí pro rychlejší přechod k interaktivnímu a projektovému vyučování. Základní školství se nemůže omezovat jen na získávání základních kompetencí, znalostí, schopností a dovedností žáka, má též významnou úlohu výchovnou. Ta by měla být zaměřena na rozvoj sociální inteligence žáka, jeho kritického myšlení, samostatnosti, harmonické osobnosti, vnímání možných rizik a z toho vyplývající odpovědnosti, k pochopení principu šetrnosti a k sociální citlivosti. SNK Evropští demokraté budou na všech vzdělávacích stupních prosazovat výchovu dětí a mládeže ke zdravému životnímu stylu a ochraně zdraví. Dalšími prioritami budou výchova etická, ekologická, estetická a mediální. Klíčovými kompetencemi žáka jsou nejen znalosti - ale i kulturní návyky, výchova k toleranci a pochopení kulturně sociálních odlišností, i snášení rizik, touha po objevu a zkoumání, umění komunikovat a schopnost empatie.
Na straně druhé extrémní snaha vymýtit ze škol paměťovou složku výuky vedla k hlubokému úpadku základních vzdělávacích kompetencí. Děti se přestaly učit, naučily se jen mechanicky vyhledávat informace, zpravidla na internetu. Tyto informace však nejsou schopny třídit podle kvality a důležitosti, pracovat s nimi a analyzovat je. Nejhorší úpadek je oblasti čtenářské gramotnosti, neboť žáci středních škol již prakticky nečtou knihy, jen se seznamují s obsahy literárních děl bez hlubšího racionálního porozumění i emočního prožitku.

Motivující škola

V části pedagogické veřejnosti i mezi rodiči převládl názor, že snižující se nároky na žáky jsou cestou k tomu, aby žáci chodili do školy rádi. Výuka na základních školách se často více podobá nezávazné hře a neprobouzí v dětech touhu po vzdělání netradičními formami výuky. 
Důležité je probudit v mládeži touhu po nových informacích a schopnost dávat je do vzájemných souvislostí.

Vzdělaný a výkonný učitel

Zvýšení prestiže škol není možné bez zlepšení způsobu vzdělání, přípravy a výkonu učitelů. Jejich povinností musí být celoživotní vzdělávání, jemuž by přirozeně odpovídal kariérní růst a náležité ohodnocení v evropském kontextu.Dalšími předpoklady jsou nové možnosti hodnocení žáků, snížení počtu žáků ve třídách, podpora nových, moderních systémů výuky, zkvalitnění organizace práce ve školách s cílem nepřetěžovat učitele a ředitele škol byrokratickými činnostmi. K odstranění byrokratické zátěže by přispělo zavedení vzorových Školních vzdělávacích programů. Vytvoření vlastního ŠVP by přitom bylo dobrovolné.

Vyšší kvalita vzdělávání na 2. stupni základní školy

Rozdíl v kvalitě a výkonnosti srovnatelných věkových ročníků na středních a základních školách se nadále prohlubuje.  Řešením je zvýšení kvality vzdělávání na 2. stupni základních škol, aby bylo srovnatelné s nižšími stupni víceletých gymnázií. Vzhledem k vylidňujícím se středním i základním školám bude nutné přistoupit k optimalizaci celého školského systému. Je třeba snížit výši státního příspěvku soukromým školám, jako to provedly jiné státy (např. Slovensko) a posílit veřejné školy. V Anglii je např. podpora státu soukromým školám nulová.
Odchod dětí na víceletá gymnázia je sice nevýhodný pro základní školy, současně však umožňuje vytvoření vzdělanostní elity nutné pro každý kulturní národ.

Přijímání žáků na střední školy a právo svobodné volby

SNK Evropští demokraté doporučují změnit způsob přijímacích zkoušek tak, aby byly u žáků prověřovány i jiné kompetence, než pouhé znalosti.  Tento model přispěje ke zlepšení výchovně vzdělávacího procesu a především odstraní strach dětí z přijímacího řízení. 
Dnešní úroveň základních škol je velmi odlišná a hodnocení na výstupním vysvědčení proto nemá prakticky žádnou vypovídací hodnotu. Přijímání žáků na střední školu bez přijímacích zkoušek - jen podle dosažených známek v posledních ročnících ZŠ, je ve svém důsledku diskriminační, neboť nebere v potaz skutečné znalosti uchazečů. Přijímací testy jsou proto mnohem spravedlivější, i když mohou činit problémy určitému procentu psychicky labilních uchazečů. Na straně druhé děti v období přechodu ze základní na střední školu zvládají stres mnohdy lépe, než dospělí.

Jazyková výuka

SNK Evropští demokraté hodlají vytvořit podmínky pro zlepšení kvality jazykové výuky. Protože čeština není mezinárodním jazykem, musíme se umět domluvit světovými jazyky, z nichž jedním je povinně angličtina.

Důležitá je kvalita výuky hlavního světového jazyka (angličtiny), která musí být intenzivní a včasná. Snaha o zavedení povinné výuky dvou jazyků povede u průměrných žáků (jichž je statisticky 50%) jen k rozmělnění této snahy se slabými výsledky (viz zkušenosti z evropských států).

Víceletá gymnázia

Problémem některých základních škol je odchod části žáků na víceletá gymnázia. Zvýšením kvality výuky 2. stupně základních škol by došlo ke snížení motivace rodičů k přechodu talentovaných dětí na nižší stupně gymnázií a následně ke zlepšení úrovně vzdělávání na základní škole. Jedním z hlavních motivů pro odchod části žáků na osmiletá gymnázia je zájem o kvalitní vzdělání, které je vstupenkou k dalšímu studiu na prestižních, zejména zahraničních, školách. Obecně vzato, jde též o snahu maximálně využít rozumových schopností dítěte v období, kdy jsou nejotevřenější vnějším podnětům. Bývá to často vykoupeno velkou časovou zátěží těchto dětí, a ne vždy jsou schopny se s vysokými nároky vyrovnat. Ke zvýšení kvality a efektivnosti práce pedagogů na 2. stupni základních škol by mimo jiné přispělo využívání moderních forem a metod výuky a zvýšení úrovně výuky cizích jazyků.
Při vstupu na VŠ bez přijímacích zkoušek jsou naopak absolventi víceletých gymnázií v nevýhodě, neboť při daleko vyšší úrovni vzdělání mají horší známky, než absolventi běžných středních škol (i třeba čtyřletých gymnázií). 

Státní maturity

Státní maturita musí být certifikátem kvality a garancí plnohodnotného středního vzdělání. Státní maturita proto musí být nastavena na tzv. vyšší úrovni přechodného modelu. V roce 2011 si zvolilo nižší úroveň 93% maturantů, což nepřímo svědčí o úpadku středního vzdělávání.  SNK ED navrhuje, aby státní maturita byla povinná jen pro gymnázia, pro ostatní školy, resp. obory, pouze dobrovolná. Studium na většině středních škol by bylo zakončeno maturitní zkouškou, jejíž profil i náročnost by si stanovila škola sama.

Renesance učňovského školství

Neustálé rozšiřování škol s maturitním studiem neodpovídá studijním schopnostem a inteligenčním předpokladům populace ani potřebám trhu práce. Cestou je obnova učňovského školství, které u nás mělo vždy velkou tradici. Kvalitních řemeslníků je dnes na trhu velký nedostatek. Navrhujeme podporu těch malých a středních podniků, případně i jednotlivých živnostníků, kteří budou ochotni vychovávat učně.

Zavedení pravidelného monitorování kvality škol

Výroční zprávy škol nyní představují soubor nudných statistických hlášení, které se vypracovávají především pro potřeby byrokratického aparátu zřizovatele. SNK Evropští demokraté prosazují, aby se výroční zprávy staly objektivními výpověďmi o jednotlivých školách, nabídkou pro rodiče budoucích žáků. Je samozřejmé, že výroční zprávy spolu s dalšími materiály by měly být umístěny na webových stránkách škol. 
Monitorování kvality vzdělávacího procesu se musí aktivně zúčastnit Česká školní inspekce, která musí opustit dosavadní praxi analýzy "papírů" a zaměřit se na analýzu průběhu vlastní výuky a výsledků vzdělávání, a to i formou externího testování.

Počítačová gramotnost

Počítačovou i čtenářskou gramotnost považujeme za základ vzdělanosti, na který musí dosáhnout všechny děti bez výjimky. Neexistuje žádný důvod k nižší počítačové gramotnosti obyvatel menších obcí a dětí ze škol mimo velká města. Je i v zájmu obcí, aby do kvality technického vybavení svých škol investovaly. 

Vysokoškolské vzdělání

Vysoké školství potřebuje finance, autonomii a prostor k rozvoji. Stát může a musí ovlivňovat školský systém při respektování potřebné autonomie, akademických svobod a zájmů jiných aktérů, jako jsou obce či regiony. Je zapotřebí dokončit restrukturalizaci vysokoškolského systému (bakalářský, magisterský, doktorský stupeň). Snaha otevřít co nejvíce vysokoškolské studium absolventům středních škol vedla k hlubokému úpadku vysokoškolského vzdělávání. Umožnit studium VŠ prakticky každému maturantovi (pokud možno bez přijímacích zkoušek), je v rozporu s letitými poznatky z oboru psychologie a genetiky (Gaussova křivka). Degradace vysokoškolského vzdělávání musí být zastavena aktivnější rolí (a většími pravomocemi) akreditační komise MŠMT. Vysokých škol je dnes evidentní nadbytek, často s velmi problematickou úrovní. Mnohé z nich jsou institucemi k získávání prázdných titulů, nikoliv kvalitního vzdělání. 44 soukromých vysokých škol v ČR nemá žádné reálné opodstatnění.

Garance kvalitního vzdělávání na VŠ

Cílem vysokoškolského vzdělávání musí být kvalita, nikoliv kvantita.
Základem je snaha SNK ED dosáhnout zásadního zvýšení rozpočtů vysokých škol, a také změny v systému financování VŠ - včetně spoluúčasti studentů. Zvýšení rozpočtů na vzdělání ovšem znamená i větší odpovědnost škol a jednotlivých pedagogů za kvalitu poskytovaného vzdělání. SNK Evropští demokraté podporují zrušení přijímacích zkoušek na VŠ všude, kde je to možné. Do jisté míry by je mohla nahradit srovnatelná státní maturita (na tzv. vyšší úrovni). Jejich model však musí být vytvořen ve spolupráci s vysokými školami, nikoliv různými "odbornými" ústavy, přežívajícími v oblasti školství. Současně považujeme za nezbytné vytvořit prostředí pro efektivní komunikaci a spolupráci středních a vysokých škol. 
Univerzitní města musí být motivována k tomu, aby v rámci svých možností vytvářela studentům důstojné podmínky pro život. Jedná se například o podporu výstavby kampusů, ale i dopravní obslužnost vysokých škol, kolejí a menz.

Stipendia studentům - školné fakultám

SNK Evropští demokraté podporují zvýšení celkových výdajů na studenta z kombinovaných zdrojů – vedle veřejných zdrojů zapojením i těch soukromých, včetně zavedení školného (resp. zápisného, sankčních poplatků za opakování ročníku apod.). Školné nemá vyřešit financování školství, ale má mít motivační charakter pro studenty. Zápisné musí být stanoveno ve výši, která nebude znamenat sociální bariéru (např. 10 tis./rok). Za opakování ročníku by měl student platit progresivní sazbu. Na úhradu školného, odstupňovaného podle místa, typu a atraktivity školy, bude možno využít systém půjček, stipendií a grantů. Půjčka na školné bude splácena příslušné VŠ (nebo finančnímu ústavu) až po ukončení studia, a to v závislosti na výši příjmů absolventa (až po dosažení jeden a půl násobku průměrného platu). Fakulty budou mít zákonem určený podíl z výnosu školného pro fond sociálních stipendií. 
Přechodné období přibližně dvaceti let, než budou fakulty moci plně využít výnosu ze školného (především zaměřeného na studium výjimečně nadaných studentů na špičkových zahraničních univerzitách) bude pokryto půjčkou Evropské investiční banky. Státní příspěvek na úhradu životních nákladů při studiu (doplněk k sociálnímu stipendiu od jednotlivých fakult) a na úhradu bydlení (náhrada dotací státu na provoz kolejí) bude vyplácen studentům prostřednictvím vysokých škol na základě jejich sociálního postavení a typu i místa vysoké školy. Výše příspěvku bude limitována celkovým příjmovým minimem měsíčně na osobu. 

Konkurenční prostředí

Udělení akreditace pro vysoké školy je nepominutelnou úlohou státu. Způsob výuky, výsledná kvalita absolventa, priority a zaměření vzdělání je pak starostí vysokých škol. Podpora rozvoje vědeckých a technologických parků při VŠ prospěje studentům, učitelům, školám i ekonomice země. Výzkum a vývoj při VŠ přináší studentům větší šanci uplatnit se na pracovním trhu. Konkurenční prostředí VŠ v ČR zdegenerovalo v systému "hostujících profesorů". I v tomto směru je třeba posílit pravomoci a prestiž kontrolní funkce akreditační komise.

Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání – tlak na vyšší kvalitu VŠ

SNK Evropští demokraté podporují třístupňovou strukturu členící vysoké školy na neuniverzitní s regionálním charakterem (polytechniky) poskytující bakalářské vzdělání, vysoké školy (bakalářské a magisterské vzdělání) a univerzity (umožňující dosáhnout také doktorandského stupně). Absolvování bakalářského stupně sice zůstane podmínkou vstupu do magisterského studia, ale kromě toho musí umožnit přímý vstup na trh práce. V tom spočívá poslání vysokých škol neuniverzitního typu, které mohou vycházet ze specifických požadavků jednotlivých regionů. Univerzity se budou profilovat zejména magisterským studiem. Špičkou systému by se měly stát univerzity zaměřené na akademické vzdělání, tedy na propojení výuky se základním výzkumem. Výzkumné univerzity by měly být zaměřené na výchovu nových generací vysokoškolských učitelů a špičkových odborníků orientovaných na základní výzkum. Financování výzkumných projektů je třeba upravit tak, aby se nositelem projektu mohl stát i samotný badatel či skupina badatelů bez nadbytečných mezistupňů. Vznik Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání vyžaduje postupnou realizaci několika kroků formulovaných zeměmi EU v jednotlivých letech – nad to podporujeme také rozšíření prostoru o další evropské země mimo EU. Šancí pro české vysoké školství je při nepříznivém demografickém vývoji otevření vysokých škol studentům ze zahraničí. Zvýšená konkurence přispěje i ke zvýšení tlaku na kvalitu výuky, prezentované zejména ve světových jazycích. Podmínkou vzniku nové české vědecké elity je maximální podpora postgraduálního studia v zahraničí.

Celoživotní vzdělávání

Ani nejlepší univerzita dnes nezajistí vzdělání na celý život, ale na dobrou univerzitu se studenti za vzděláním vracejí. Součástí návrhu SNK ED je  posilování prostoru pro celoživotní příležitost vzdělávat se, rozvíjet, doplňovat a rozšiřovat svou kvalifikaci. Rekvalifikace a vzdělávání musí mít přednost před sociální podporou v nezaměstnanosti. Nezbytné je posilování prostoru pro celoživotní rozvoj kvalifikace učitelů na všech stupních školského systému (zejména u základních a středních škol, ale i u VŠ).

Mimoškolní výchova a vzdělávání

SNK Evropští demokraté podporují rozvoj všech forem mimoškolní výchovy a vzdělávání jako důležitého doplňku rodiny a školy. Tyto aktivity jsou velice důležité zejména v rizikovém období věku dítěte, kdy škola i rodina přestávají být pro děti dostatečnou autoritou. Zároveň se jedná o vysoce účinnou prevenci nejrůznějších sociálně patologických jevů.

Nestátní aktivity

SNK Evropští demokraté budou prosazovat podmínky pro vznik průhledného systému podpory nestátních neziskových organizací i dalších subjektů zaměřených na mládež, zejména těch, které se zabývají mimoškolní výchovou dětí soustavně a koncepčně (Junák, YMCA, sportovní oddíly apod.). SNK Evropští demokraté navrhují systém pro financování víceletých projektů a posun od zaměření na jednorázové aktivity směrem k podpoře dlouhodobé činnosti.

Komunitní funkce škol

SNK Evropští demokraté hodlají podporovat a rozvíjet tzv. komunitní funkci škol, neboť si uvědomují význam škol pro každodenní život v malých a středně velkých obcích. Škola má být přirozeným informačním a vzdělávacím centrem obce, jehož služby by mohli využívat všichni občané (například formou využití počítačového vybavení pro vzdělávání nezaměstnaných, žen na mateřské dovolené či seniorů). 

Kultura

2.2. Kultura je zdrojem hrdosti i prosperity

Kulturní úroveň země jednoznačně ovlivňuje kvalitu života jejích obyvatel. SNK Evropští demokraté proto hledají odpovídající postavení kultury v naší společnosti. Domníváme se, že veřejná podpora kultury by neměla být zastiňována otázkami ekonomické prosperity. Procento finančních prostředků věnovaných na kulturu ze státního rozpočtu v ČR stále klesá. Vítáme tedy, že dochází ke stabilizaci vícezdrojového financování kultury a chceme usilovat o co největší spolupráci mezi jednotlivými složkami (EU, stát, kraje, obce, soukromý sektor).Současně navrhneme strategii zapojení neziskových organizací do kulturní sféry, kdy stát nedává profesním organizacím umělců dostatečný prostor při rozhodování o kulturní politice a některé menšinové žánry jsou dlouhodobě opomíjeny. Kultura citelně postrádá větší propojení s ostatními resorty a oblastmi našeho života. Hovoříme zejména o školství, cestovním ruchu a v neposlední řadě také o vědě a výzkumu.

1% státního rozpočtu na kulturu

Zvýšíme podíl státní podpory kultury ze současných necelých 0,5 procenta státního rozpočtu na dvojnásobek, který představuje evropský průměr (bez důchodového, zdravotního a sociálního fondu). Prostředky získáme redukcí ústředních orgánů a transparentním rozhodováním o veřejných zakázkách. 

Nová role ministerstva kultury

Navrhujeme přenesení většiny rozhodovacích procesů a finančních prostředků v oblasti kultury z ministerstva na krajskou/obecní úroveň a na orgány s celostátní působností (Národní památkový ústav). Pak může dojít ke snížení počtu ministerských úředníků a soustředění se na organizace s celostátní působností (například na Národní divadlo, Národní galerii či na Národní muzeum). Resort ministerstva kultury by měl vykonávat pouze vysoce náročnou práci odborného metodického vedení a zaručovat plnění role státu jakožto garanta systému podpor kultury a umění. 

Vícezdrojové financování kultury

Podporujeme jasný, průhledný a komplementární systém financování kultury včetně nezpochybnitelného rozdělování státních dotací podle předem stanovených a známých kritérií a pravidel rovného přístupu ke státní podpoře. Formou zákonných zvýhodnění a úlev budeme motivovat soukromé firmy k financování kulturních aktivit. Naším cílem je vícezdrojové a kooperativní financování kultury, opírající se, mimo jiné, i o daňové asignace fyzických i právnických osob. Pro kulturu a péči o památky chceme najít další mimorozpočtové zdroje, jakými jsou například loterie či příjmy z autorských práv – tyto zdroje pak bude možno využít na propagaci současné tvorby. Stát musí být partnerem kulturních subjektů při získávání financí z fondů Evropské unie. Pro další období chceme zlepšovat podmínky pro investice a poskytování služeb kulturního průmyslu prostřednictvím zlepšení kulturní infrastruktury, zachování a rozvoje kulturního dědictví a podporu umělecké tvorby. 

Transparentnost a otevřenost při rozhodování o grantech

Zajistíme maximální transparentnost při rozdělování státních podpor podle předem stanovených a známých kritérií a na základě konkrétních projektů, a to v účinné spolupráci s nevládní neziskovou a soukromou sférou. Vytvoříme jasné podmínky pro přístup nestátních neziskových organizací k prostředkům z veřejných zdrojů. Do rozhodovacích procesů o přidělování prostředků zapojíme zástupce kulturní veřejnosti.

Ochrana svobodné tvorby umělců a tvůrců

Prosazujeme vyvážený přístup při ochraně autorské a jí podobné tvorby prostřednictvím zákonů, které zaručí šíření autorských děl bez neodůvodněných administrativních bariér a budou ctít svobodu ujednání mezi autory a uživateli děl. Zároveň však právní úprava nesmí popřít svůj smysl, kterým je ochrana duševního vlastnictví. Budeme prosazovat vytvoření zákona o veřejnoprávních organizacích ve sféře kultury a zákona o veřejné podpoře kultury. 

Ochrana kulturního dědictví

Požadujeme přednostní řešení ochrany kulturního dědictví a jeho vnitřního dluhu. Je v zájmu naší země zachovat si pověst a obraz kulturního bohatství a rozmanitosti, navíc dědictví minulosti generuje miliardové výnosy české ekonomiky z cestovního ruchu. Trvale dochází k chátrání kulturních statků a snižování příspěvků z rozpočtu Ministerstva kultury pro obce na ochranu kulturního dědictví. Proto podporujeme převod vybraných památek ke správě soukromým osobám. Zvýšené nároky na ochranu a obnovu památkově chráněných objektů ve vlastnictví soukromých osob musí zčásti hradit stát. Podporujeme rozšíření systému státních, krajských a obecních grantů na obnovu památkových objektů v soukromém vlastnictví formou zpětného proplácení prací provedených v souladu s požadavky památkové péče. To vše za podmínek kontrolovatelné evidence výdajů.

Kultura jako nástroj k poznání naší země

Podpoříme vznik přehledného systému a strategie pro prezentaci české kultury v zahraničí. Státní úředníci musí být kompetentní v oblasti grantů EU, neboť k jejich rolím má patřit servis a poradenství pro tuzemské kulturní subjekty. Jsme si vědomi potřeby širší a hlubší provázanosti kulturní politiky a cestovního ruchu. Kulturní turistika je významným faktorem regionálního rozvoje – podporuje rozšiřování a zkvalitňování služeb, vytváření nových pracovních míst a podílí se také na zlepšování komunikace mezi národy i jednotlivci. 

Kulturní vzdělanost

Mezi oblasti priorit kulturní politiky řadíme podporu výchovy a osvěty o kulturních dějinách a současnosti naší země. Roli vzdělávacích institucí musí kromě školy převzít i kulturní instituce a zaměřit svoji činnost nejen na prezentaci artefaktů a památek, ale také na výchovné a vzdělávací aktivity pro různé skupiny obyvatel ČR. Podpora státu musí směřovat i do sféry uměleckého vzdělávání. 

Média veřejné služby (tzv. veřejnoprávní média)

Podpoříme skutečnou finanční i organizační nezávislost televize a rozhlasu veřejné služby. Podpoříme takový model řídící rady, který zamezí politickému ovlivňování a zasahování do činnosti médií. Navrhneme pravidelnou valorizaci televizních a rozhlasových poplatků v závislosti na inflaci, aby byla odstraněna možnost politického tlaku na média prostřednictvím výše poplatků.
Doprava

2.3. Odpovědná politika pro kvalitní život

SNK Evropští demokraté se ve svém programu řídí principy udržitelného rozvoje, které se prolínají všemi oblastmi života. Nejedná se jen o pouhou ochranu životního prostředí, ale o odpovědný a komplexní přístup. Vycházíme ze skutečnosti, že podmínky, v nichž žijeme, zásadně ovlivňují kvalitu našeho života i naši budoucí prosperitu. V minulosti bylo považováno téměř za přirozené dosahovat prosperity i na úkor kvality života. Nejen příklady rozvinutých evropských zemí však ukazují, že právě státy, které nejvíce dbají na kvalitu ochrany životního prostředí, dosahují dlouhodobě stabilní prosperity. Princip udržitelného rozvoje považujeme za zásadní bod našeho programu. Nechceme ztratit kontakt s přírodou. Chceme ji uchovat jak pro naše potomky, tak i pro návštěvníky, kteří k nám kvůli přírodě a krajině jezdí. Pro průmyslovou činnost musíme využívat řadu míst ve starých industriálních oblastech, kde stojí zbytky zaniklých továren. Neničme krajinu, přírodu a ornou půdu dalšími průmyslovými zónami vybudovanými „na zelené louce“. Žádáme inteligentní a nezkorumpované územní plánování se zapojením občanů, obcí i regionů. Příroda je pramen kvality života, nikoli pouhá překážka pro expanzi průmyslových zón. Naše ekonomika je energeticky rozmařilá, proto potřebujeme více tlaku na využití obnovitelných zdrojů, alternativní energie a podpory malých výrobců. Rozvoj regionů nám nabízí příležitost k tomu, aby se kvalita životních podmínek zvyšovala podle potřeb a zájmů obcí a jejích obyvatel. Pro další vývoj regionů považujeme za podstatné, aby se i obyvatelé menších měst mohli těšit z výrazně lepší dostupnosti správních institucí. Konkurenceschopnost pro nás neznamená jen nízkonákladovou výrobu žádaného zboží, ale zejména nabídku moderních technologií a nápadů ohleduplných k životnímu prostředí. 

Politika odpovědnosti vychází z principů udržitelného rozvoje

Odpovědná politika je výchozím politickým principem SNK ED ve vztahu k životnímu prostředí. Odpovědnost není koncept pasivní či ochranářský, nemá jen zakazovat a nařizovat. Ochranářský přístup je na místě jen v případech, kdy je to zcela nevyhnutelné. Politika odpovědnosti minimalizuje, tlumí a řeší zdánlivé rozpory mezi ochranou prostředí a hospodářskými zájmy. Znamená to zvyšování vzdělanosti, soustavné informování veřejnosti a tlak na změnu spotřebního i výrobního chování. Politika odpovědnosti znamená nejen šetrná řešení v dopravě, regionálním rozvoji, hospodaření či zemědělství, ale i výchovu k šetrnému nakládání se všemi zdroji a energiemi. Dosavadní vzorce výroby a spotřeby mnohdy nejsou v souladu s potřebami šetrného využívání přírodních zdrojů. Zavedení a používání nástrojů a mechanismů k podpoře změny těchto vzorců přispěje ke zvýšení kvalita života. Zejména chceme podporovat výchovu a vzdělávání sledující výše uvedené cíle. 

Šetrná doprava pro kvalitnější život

Státní dopravní politika musí respektovat politiku šetrnosti k životnímu prostředí, zapotřebí je také urychlit a zkvalitnit modernizaci, výstavbu a údržbu dopravních cest. Naším cílem je zabezpečit dopravní obslužnost celého území státu a poskytnout dostupnou možnost přepravy všem občanům, vytvořit rovnocenné podmínky pro všechna dopravní odvětví dopravy a využít veškerých možností k razantnímu zvýšení bezpečnosti dopravy. Nová dopravní politika České republiky musí tyto cíle nejen jasně definovat, ale též stanovit nástroje a termíny jejich splnění, včetně dělby pravomocí mezi obce, kraje a stát. 

Cíle dopravní politiky

Za hlavní cíle dopravní politiky považujeme:
 • nadřadit bezpečnost dopravy a její vliv na životní prostředí nad ekonomické zájmy a uplatnit princip provázanosti při budování všech úrovní a článků dopravní infrastruktury
 • zajistit návaznost české a evropské dopravní sítě, dokončit základní dopravní systém
 • udržet systém veřejné dopravy na ekonomicky únosné hladině
 • přistupovat k investicím do dopravy ze strategického hlediska, aby bylo možné finančně a časově náročné požadavky, kladené na dopravní systém, uspokojit v co nejkratší době
 • zajistit dostatečné finanční zdroje na údržbu, opravy, modernizaci a výstavbu dopravní infrastruktury nápravou nedostatečného fungování Státního fondu dopravní infrastruktury

Šetrný přístup k dopravě

Princip šetrného přístupu ohleduplného k životnímu prostředí znamená:
 • definovat veřejný zájem při výstavbě a modernizaci dopravních cest ve vztahu k životnímu prostředí
 • posuzovat dopravní stavby již ve fázi koncepcí z hlediska ochrany životního prostředí
 • vytvořit právní prostředí umožňující postupný přechod nákladní – zejména tranzitní – přepravy ze silnic na železnici
 • preferovat rozvoj kombinované dopravy pro vyšší komfort cestující veřejnosti
 • zajistit postupnou výstavbu ekoduktů (biomostů – průchodů s přírodním povrchem pro živočichy) na silně vytížených dopravních cestách
 • preferovat účinná alternativní paliva a ekologické pohony
 • regulovat vjezd automobilů do historických center měst a zajistit tak, aby se města stala přátelská vůči pěším a cyklistům

Modernizace dopravní cesty

Zrychlit modernizaci a výstavbu dopravních cest a zajistit jejich řádnou údržbu znamená:
 • modernizovat železniční infrastrukturu včetně elektrizace důležitých tratí,
 • zajistit postupnou výstavbu dálnic a rychlostních silnic,
 • modernizovat silnice I., II. a III. třídy, zejména z prostředků vybraných ze spotřební daně z pohonných hmot,
 • urychlit přípravu a zajistit postupnou výstavbu vysokorychlostních železničních tratí a ochranu jejich územních koridorů,
 • více využívat při modernizaci dopravní infrastruktury všechny dostupné zdroje financování (stát, kraje, obce, fondy Evropské unie, půjčky bank, soukromý sektor)

Zlepšení dopravní dostupnosti

Cílem politiky SNK Evropští demokraté je zabezpečit dopravní obslužnost celého území státu a možnost přepravy všem občanům. 
Za priority považujeme:
 • zajistit přiměřený rozsah veřejné dopravy do každé obce včetně venkovských sídel (základní dopravní obslužnost)
 • zachovat konkurenceschopnost veřejné osobní dopravy vůči individuální dopravě s pomocí vyrovnávacích dotací tam, kde dochází k poškození životního prostředí (městská koncentrovaná zástavba, chráněná přírodní území)
 • rozvíjet integrované dopravní systémy velkých měst a aglomerací postavené na kolejové dopravě
 • zajistit součinnost jednotlivých druhů dopravy budováním P+R parkovišť u železničních stanic a výhledově zřizovat půjčovny elektromobilů pro šetrnější dopravu v cílových městech
 • věnovat více pozornosti infrastruktuře pěší a cyklistické dopravy

Šetrné město

Kvalitu života velkých měst spojujeme s odlehčením měst, a především jejich center, od automobilové dopravy vybudováním obchvatů. 

Šetrné územní plánování

Důsledným využíváním nástrojů územního plánování a stavebního zákona budeme bránit znehodnocování příměstské krajiny a nebudeme podporovat urbanistický růst měst za jejich přirozenou hranicí. Ekonomickými nástroji (infrastrukturní daň) budeme přesvědčovat investory, aby znovu využili volné a již nevyužívané pozemky v zastavěném území měst (zpravidla bývalé plochy průmyslové výroby - brownfields) a podpoříme projekty, které povedou k jejich zapojení do organismu města. Přednostní využití brownfields musí mít přednost před „průmyslovými zónami“ mimo zastavěná území měst.

Veřejná doprava

Při organizaci dopravy ve městech budeme podporovat pouze takové projekty, které povedou k vytváření efektivních sítí veřejné městské a příměstské integrované dopravy s možností vzájemného přestupu mezi jednotlivými dopravními systémy. Budeme preferovat projekty, které povedou k nižšímu zatížení měst individuální automobilovou dopravou, a podpoříme budování hromadných parkovišť na okrajích měst napojených na veřejnou dopravu. 

Kvalitní infrastruktura

Jsme pro moderní, kvalitní a bezpečné infrastrukturní sítě ve městech. Proto podpoříme rekonstrukce zastaralých vodovodních a kanalizačních sítí, budeme preferovat projekty zaměřené na budování integrovaných kolektorů v centrálních částech měst, a podpoříme úplné pokrytí městského prostředí bezdrátovým přístupem k internetu. 

Šetrná politika bydlení.

Role komunální sféry v bytové politice

Role měst a obcí je zásadní v oblasti sociální (bydlení pro občany v nezaviněné tísni) a rozvojové (plánování a územní příprava). Vzhledem opožděnému vzniku fungujícího trhu s byty je třeba počítat s několikaletým přechodným obdobím, v němž bude město a některé obce (s finanční podporou státu) iniciovat a spolugarantovat výstavbu startovacích nájemních bytů pro mladé – dostupnost tzv. prvního bydlení je nyní stále nedostatečná. 

Deregulace nájemného

SNK Evropští demokraté dlouhodobě podporovali uvolnění a ekonomickou optimalizaci nájemného v bytech. Způsob, jakým dosavadní vlády uvolňovaly nájemné (hlavním kriteriem byla velikost územního sídla), měl za následek jeho mnohdy ekonomicky nesmyslnou výši, která naprosto nerespektovala ekonomiku a technický stav domů. Tato nesporná skutečnost se stává nebezpečnou překážkou v soudních případech při posuzování oprávněnosti požadovaného nájemného ze strany majitelů bytů. Pokusy o sestavení cenových map často selhávají na skutečnosti, že majitelé bytů mnohdy vybírali nájemné vyšší, než které ve skutečnosti přiznávali, pokud jej vůbec přiznali. Chceme jít cestou Švýcarského modelu tvorby nájemného, který zaručuje majitelům bytů přiměřený zisk z nájemného, nájemcům jasná pravidla při soudních sporech a státu poměrně přesný přehled o vybíraném nájemném.

Odpovědná regionální politika

Politika udržitelného rozvoje kraje

Nahradíme dnešní roztříštěnost strategických a rozvojových dokumentů kraje, které navíc často mají odvětvový charakter, vytvořením jedné komplexní politiky udržitelného rozvoje kraje. Tato dlouhodobá koncepce s pevnou strukturou bude zahrnovat stanovený způsob jednání s reprezentanty kraje i s představiteli podnikatelského a neziskového sektoru. Dokument poslouží jako podklad pro vytváření regionálních operačních programů pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU. 

Odpovědná politika pro venkov

Společná zemědělská politika EU

SNK Evropští demokraté podporují co nejrychlejší změnu evropské zemědělské politiky, která je pro naše zemědělce diskriminační. Neumožňuje dostatečnou ochranu krajiny a zcela odporuje evropské snaze otevřít trh se zemědělskými výrobky i produkci rozvojového světa. V rámci EU je současná podoba zemědělské politiky nerovná i vůči našim zemědělcům. Pro české zemědělství postavené na středních a velkých farmách je evropská politika, jež podporuje zejména malé rolníky, nevyhovující. Současný stav dotací je demotivující a nepodporuje šetrný přístup ke krajině. Chceme prosadit více tržní přístup, neboť jsme přesvědčeni o vysoké konkurenceschopnosti českého zemědělství. Požadujeme směřování dotací především do oblasti tvorby krajiny, ochrany půdního fondu a pěstování technických plodin.

Ministerstvo zemědělství a venkova

SNK Evropští demokraté zastávají názor, že není možné činit zásadní rozdíl mezi hospodařením na půdě a rozvojem venkova, tedy zemědělskou politikou a politikou venkova. Proto hodláme spojit činnost ministerstva zemědělství a rozvoj venkova, který dosud obhospodařuje ministerstvo pro místní rozvoj. Toto spojení umožní jednodušší a přehlednější koncentraci dotací na skutečně smysluplné rozvojové projekty venkovských obcí a budování podmínek pro podnikatelské prostředí na venkově. Podpoří efektivní spolupráci venkovských obcí, zefektivní podporu pro nezemědělské podnikání na venkově, transformuje dosavadní rozdrobené národní dotační programy pro zemědělství a zefektivní pozemkové úpravy na venkově. SNK Evropští demokraté podporují využití opuštěných zemědělských areálů. Jednotlivé dále navrhované podpůrné programy nebo opatření budou doplněny o vymezení podporovaných venkovských oblastí se soustředěnou podporou státu tak, aby pomoc byla koncentrována do nerozvojových venkovských regionů. SNK Evropští demokraté navrhují vyjmout dosavadní kompetence v oblasti rozvoje venkova (programu obnovy venkova) z působnosti ministerstva pro místní rozvoj a přesunout je na nově vytvořené ministerstvo zemědělství a venkova, které by garantovalo rozvoj venkovských oblastí od péče o krajinu až po rozvoj sídelních jednotek. Dosavadní péče o venkov a zemědělství je rozdělena mezi ministerstvo pro místní rozvoj a ministerstvo zemědělství. Obě instituce jen obtížně koordinují některé rozvojové programy a hlavní objem podpory činností na venkově prochází oběma úřady bez vzájemné koordinace nebo kontroly.

Koncentrace na Program obnovy venkova

Jednotlivé obce spolu soutěží o malé objemy prostředků v rámci omezených dotačních programů. Podpora je často využívána na málo efektivní odstraňování starých zátěží a neslouží k podpoře rozvoje jednotlivých obcí. 
SNK Evropští demokraté navrhují: 
 • zvýšit objem prostředků pro Program obnovy venkova (POV) na 1 miliardu Kč ročně (navýšení z dosavadních cca 0,5 miliardy ročně)
 • vytvoření speciálního dotačního podprogramu v rámci POV k podpoře projektové přípravy pro fondy EU
Cílem tohoto opatření je zajistit podporu pro velké strukturální projekty spolufinancované z fondů EU a tím i skutečné impulsy pro rozvoj venkova. K tomuto cíli stačí upravit stávající vládní nařízení vyhlašující Program obnovy venkova.

Podpora pro nezemědělské živnostenské podnikání

Původně dominantní zemědělské podnikání na venkově nyní představuje z hlediska zaměstnanosti jen velmi malý podíl. Protože na venkově lze jen těžko vytvářet nová pracovní místa, musí obyvatelé dojíždět za zaměstnáním do regionálních center. Proto podporujeme vytváření dalších nezemědělských pracovních míst na venkově, která zajistí lepší podmínky pro stabilizaci místního obyvatelstva. Podnikání na venkově má především živnostenský charakter vyznačující se malým počtem zaměstnanců. Podpora bude směřována na všechny podniky s 10 či méně zaměstnanci v obcích do 2000 obyvatel (mimo metropolitní zázemí). Navrhujeme: 
 • zahrnout do Programu podpory malého a středního podnikání zvláštní dotace se zjednodušenou strukturou a podmínkami pro mikropodniky do 10 zaměstnanců,
 • vytvořit poradenská a konzultační centra pro podnikání na venkově; měla by být založena na bázi regionálních rozvojových agentur nebo krajských úřadů včetně zajištění účetnictví a vedení evidence v dotyčných mikropodnicích.
Tento cíl vyžaduje úpravu dosavadních podmínek pro podporu v rámci Programu podpory pro malé a střední podnikání. Oprávněným požadavkům obyvatel chráněných území je třeba vyjít vstříc také podporou malého a středního podnikání, které nebude orientováno jenom na turistický ruch.

Vytvoření národního dotačního programu pro zemědělství

Podpora pro zemědělské a lesnické podnikání je rozdrobena do několika dotačních programů a dále členěna na velké množství dílčích podprogramů pro specifické výrobce nebo typy činnosti. Podpora se poskytuje na základě pouhého faktu nějaké činnosti a nikoliv na projektovém základě. Předkladatel žádosti o podporu tedy nemusí připravovat inovační projekt, nýbrž může žádat o nevratnou podporu některé dílčí činnosti.
SNK Evropští demokraté proto navrhují vytvoření komplexního rámce pro národní dotační podporu zemědělství (s výjimkou doplňkových příspěvků na přímé platby a podpory typu Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu), který by umožnil koncentraci prostředků z hlediska skutečně významných činností pro tvorbu a ochranu kulturní krajiny a rozvoje zemědělské činnosti a který by současně umožnil specifické vymezení přednostně podporovaných oblastí (znevýhodněné oblasti - LFA). Program musí důsledně vycházet z projektové podpory, tedy z podpory přidělované na základě připraveného a kontrolovatelného projektu včetně následného vyhodnocení efektivity poskytnutých prostředků. 
SNK ED navrhují:
 • omezení dosavadní podpory formou dílčích dotačních programů ministerstva zemědělství,
 • založení komplexního programu podpory zemědělských činností včetně činností na ochranu a tvorbu kulturní krajiny,
 • poskytování podpory pouze na základě předloženého a kontrolovatelného projektu,
 • vymezení území se zvýšenou mírou podpory shodně s vymezením znevýhodněných oblastí.

Revitalizace opuštěných zemědělských areálů

Po transformaci zemědělských podniků je nyní celá řada původních provozoven vybudovaných v 60.-80. letech opuštěna. Tyto areály značně chátrají, jsou často zatíženy nevypořádanými podíly po zaniklých družstvech, mají složité nebo nejasné vlastnické vztahy, představují stavební a ekologickou hrozbu a poškozují urbanistickou strukturu sídel. V této oblasti se předpokládá vytvoření dotačního programu obdobného dotačnímu programu pro revitalizaci opuštěných vojenských posádek (program ministerstva pro místní rozvoj) s cílem buď dotyčné stavby odstranit a vrátit krajinu do původního stavu, nebo využít tato území a jejich části pro podporu malého a středního podnikání na venkově. K programu se mohou přihlásit jak obce, tak i další právnické a fyzické subjekty, které na základě vypracovaného projektu navrhnou další využití tohoto území.

Šetrné hospodaření v lese

Hospodaření na lesní půdě

Hospodaření na lesní půdě je součástí jak politiky rozvoje venkova, tak i politiky životního prostředí. Jsme připraveni podporovat takové formy hospodaření na lesní půdě, které povedou ke zvýšení biodiverzity lesních porostů. Jsme si vědomi především ekostabilizujících funkcí lesa a budeme podporovat šetrné formy hospodaření, které budou v souladu s udržitelným rozvojem prostředí. Ač je podíl lesního hospodářství na HDP malý, je z výše uvedeného důvodu nezbytně nutné, aby i nadále lesní hospodářství bylo jedním z tradičních venkovských odvětví, s vlivem na pracovní příležitosti a tím i rozvoj venkovských oblastí. Jsme přesvědčeni, že je nutné přejít na širší systémy politiky a podpory. Proto podporujeme postupný vznik evropské politiky rozvoje venkova tak, jak je zatím pouze naznačena v novém fondu EU s názvem Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. V rámci tohoto fondu je také velmi výrazně zastoupena i podpora pro vlastníky a hospodáře na lesních pozemcích.

Vlastnictví lesních pozemků

SNK Evropští demokraté prosazují všechny formy vlastnictví lesních pozemků. Budeme podporovat dobrovolné sdružování drobných vlastníků pozemků určených k plnění funkce lesa do společenství vlastníků. Domníváme se, že především v lokalitách, které podléhají specifické formě ochrany (CHKO, NP, apod.), je účelné, aby lesní pozemky měly stabilizované vlastníky. Připouštíme i možnost převedení části pozemků určených k plnění funkcí lesa mimo exponované polohy do vlastnictví krajů.

Státní dohled

Není potřeba zpřísňovat dohled státní správy, spíše nastavit vyšší sankce tak, aby se ignorování LHP a porušování řádného hospodaření v lesích (potažmo podle lesního zákona) nevyplácelo. Za podstatné považujeme především jednoznačný a transparentní výkon činnosti s jasným vymezením role všech subjektů, a to včetně osobní odpovědnosti za chybná nebo závadná rozhodnutí.
Kvalitní život

2.4. Podpora rodiny, rovné příležitosti žen a mužů

SNK Evropští demokraté podporují aktivně zásadu rovných příležitostí žen a mužů v pracovním, politickém i osobním životě, a svobodu volby zaměstnání a formy péče o rodinu. SNK ED podporuje zásadu rovného odměňování za stejnou práci žen a mužů, dále podporuje flexibilní formy práce/sdílené úvazky a zkrácené úvazky, aby se každý mohl svobodně rozhodnout, kolik hodin chce a může věnovat práci a kolik hodin péči o svoje potomky či předky. Zavedeme legislativu, která umožní plnohodnotnou práci z domova a za tím účelem podporuje další rozšiřování služeb přístupu k vysokorychlostnímu internetu. Podporujeme renesanci školek jako zařízení péče o předškolní děti. Podporujeme obnovu obecních školek, ale i další rozvoj školek, které patří firmám. Legislativně podpoříme zaměstnavatele v tom, aby měli skutečný zájem o návrat žen z mateřské dovolené zpět do pracovního procesu. V rámci podpory rovných příležitostí v pracovním i rodinném životě podporujeme zachování obecních nájemních bytů, a to na úrovni 15% z celkového bytového fondu dostupného v obci.

Rovné příležitosti žen a mužů

Princip SNK Evropských demokratů je jasný: důsledné uplatňování rovného zacházení s muži a se ženami. Hlásíme se k principům lidských práv a rovných šancí pro každého bez ohledu na jeho pohlaví, rasu, národnost, náboženské vyznání, věk, sociální původ a zdravotní postižení.

Ženy na pracovním trhu

Prosazujeme vyšší uplatnění žen na trhu práce a plné využití jejich potenciálu. Hlásíme se k zásadě rovného odměňování za práci stejné hodnoty a rovného zacházení na pracovním trhu. Podporujeme zavádění flexibilních forem zaměstnání a vytváření pracovních podmínek pro rodiče a osoby pečující o osoby blízké. Deklarujeme zájem dostat ženy do vedoucích pozic.

Rovný přístup z hlediska uplatnění na trhu práce pro lidi ve skupině 50+

Situace na trhu práce pro lidi ve věku nad 50 let, mnohdy již od 45 let, se výrazně zhoršuje. Navíc se podíl této skupiny v neustále stárnoucí populaci zvyšuje. Získat práci je problematické i pro absolventy VŠ se zkušenostmi a odbornou praxí. SNK ED bude podporovat taková opatření, která zamezí časté diskriminaci této skupiny na pracovním trhu. Příkladem musí jít zejména veřejný sektor, města, obce i ministerstva při výběru nových pracovníků. Důležitou roli hrají rekvalifikační programy. Význam životních zkušeností, zodpovědnosti a rozvahy zaměstnanců ve skupině 50+ je třeba zdůraznit i ve specifické osvětové kampani.

Podpora větší účasti žen v politice

Politika je aktivita, při které se rozhoduje o podmínkách denního života všech občanů, tedy jak žen, tak mužů, seniorů i dětí všeho věku. Politická rozhodnutí tedy zasahují všechny skupiny obyvatel bez rozdílu. Proto je v zásadě potřebné, aby při formování politik a konkrétních politických opatření, která jsou uváděna v život formou legislativních opatření, byly zastoupeny různé pohledy na danou věc. Z toho důvodu SNK ED podporuje vyrovnané zastoupení žen a mužů v politickém systému  a v legislativních procesech.

Výchova k rovnoprávnosti

SNK ED podporuje výchovu k rovnoprávnosti na všech úrovních vzdělávacího systému. Škola má vychovávat sebevědomého jedince bez předsudků, který si je vědom svých lidských i občanských práv a samozřejmě požaduje jejich respektování ve společnosti. Takovou výchovu k rovnoprávnosti musí podporovat nejen škola, ale i veřejnoprávní média, která mají tuto povinnost danou ve svých statutech. Výchova k rovnoprávnosti bude podpořena i legislativními opatřeními v oblasti regulace reklamy.

Možnost volby

Hájíme osobní svobodu jednotlivce, právo na jeho soukromí a na tělesnou integritu. Pro ženy je tento princip spojený s právem na rozhodnutí o těhotenství. Nejsme pro omezování tohoto práva žen státem a navrhujeme jiné prostředky a metody vedoucí ke snižování počtu interrupcí – informovanost, osvětu a sexuální výchovu, jednodušší adopce a legalizace anonymních porodů, zabezpečení kvalitní lékařské péče spolu s důstojnými podmínkami v porodnicích a zdravotnických zařízeních a zavádění účinných forem pomoci pro nastávající matky v sociální nouzi.

Rovné příležitosti pro rodiny s dětmi

Současný nepříznivý demografický vývoj je důsledkem mnoha příčin a netýká se jen České republiky. Rodiny s dětmi jsou v podstatě znevýhodňovány ve společnosti, která je přednostně orientována na výkon, úspěch a krátkodobé požitky. To vede mladé ženy a muže k tomu, že odkládají založení rodiny do pozdějšího věku a dávají přednost jednomu dítěti. Rodina je pro SNK Evropské demokraty základní jednotkou fungování společnosti. Příčiny mnoha problémů ve společnosti lze najít ve výchově dětí v rodině, stabilita společnosti závisí na kvalitě a soudržnosti života rodiny, mezigenerační solidarita zase pomáhá v řešení problémů výchovy dětí i péče o seniory. Uvědomujeme si důležitost podpory rodičovství a navrhujeme řešení pro rodiče s dětmi, která jsou součástí několika programů – od daňové reformy, důchodové reformy, přes rovné šance žen až po bytovou politiku.


2.5. Rovné šance pro menšiny a potřebné

Po období nepřirozené komunistické uniformizace se stále více prosazují rozdíly mezi lidmi, odlišnosti uvnitř společnosti a rozmanitost nejrůznějších menšin. Pro naši zemi je výhodné a důležité, aby menšiny měly rovné příležitosti a rovné šance na uplatnění. Diskriminace je nejen neslušná, ale i drahá, protože ji stát zpravidla musí tlumit a finančně kompenzovat. Nezájem o menšiny ze strany státu a obcí je nebezpečný alibismus, který se nakonec ani státu ani obcím nevyplácí.

Nejdramatičtěji se zhoršuje situace Romů, kteří se propadají do segregovaných ghett, závislých plně na sociálních dávkách a druhotných příjmech z obchodu s drogami nebo prostituce. Změna nepříznivého trendu není v silách těchto komunit samotných, musí jim pomoci stát a především obce. Místní samospráva je těmto problémům blíže a může tak lépe reagovat na konkrétní situaci v místě. Po 20 letech zkušeností s demokracií a volným trhem, a to i v oblasti pracovních příležitostí, se ukazuje, že Romové potřebují určitou podporu k tomu, aby se mohli plně a nekonfliktně zapojit do života majoritní české společnosti. Fakt, že se jich většina přihlásila k české národnosti, ukazuje, kde vidí svou budoucnost. Je třeba jim maximálně pomoci v tom, aby svou vizi zvládli.

Mezigenerační solidarita, péče rodiny

Péčí o seniory by se měly zabývat nejen jejich vlastní rodiny s využitím široké nabídky komunitních sociálních služeb (domácí péče, denní centra, odlehčující péče). SNK Evropští demokraté podporují politiku posilování a výchovy k mezigenerační spolupráci, aby senioři neměli pocit, že jsou společnosti na obtíž. Senior a jeho rodina mají právo rozhodnout o výběru sociální služby (ústavní/ komunitní/ostatní). Pečující osoba má nárok na příspěvek při péči o blízkou či jinou osobu, který by měl být vyšší než doposud.

Rovné šance Romů

Naším cílem je nenásilná, cílevědomá aktivní integrace Romů do českého prostředí při znalosti a pochopení potřeb, které Romové mají k tomu, aby taková integrace mohla být úspěšná. Pro integraci Romů budeme hledat nové cesty a vybírat nejlepší příklady ze zahraničí a zároveň podporovat přirozené romské autority v tom, aby svým vlastním příkladem pomáhali dalším Romům v integraci do majoritní společnosti. Jedním z předpokladů úspěšné integrace je navrácení romských dětí do běžných základních škol, ze kterých mohou pokračovat i do dalších stupňů vzdělávání. Předpokladem je zavedení přípravných tříd, které umožní romským dětem začít výuku na stejné startovní čáře, jako české děti. Cestou k úspěchu a realizaci romských rodin jsou dobře zvládnutý jazyk, vzdělání a možnost získat kvalifikovanou práci. Jedině vzdělaní, sebevědomí Romové, kteří se aktivně podílejí na rozhodování o své vlastní účasti ve společnosti, dokáží ochránit, kultivovat a hrdě rozvíjet svoji kulturní, jazykovou a etnickou svébytnost. Klíčem ke změnám musí být obnovení snahy o systematické zvyšování šancí romských dětí absolvovat základní vzdělání a dostat se na střední a vysoké školy. K dalším důležitým faktorům patří podpora rodin, které usilují o mobilitu svých dětí a mají zájem o přechod do integrovaného postavení, jejich zaměstnanost a zlepšení životních podmínek.


Spolupráce s obcemi

Integrační a podpůrné programy musí být realizovány především ve spolupráci s obcemi, které nejlépe znají místní podmínky, ale nakonec i své místní obyvatele. Obce musí hrát klíčovou roli při začleňování. Hledání správné synergie centrální politiky (sociální, vzdělávací i dotační) a komunální politiky s nevládními aktivitami je hlavním předpokladem úspěchu. Zájem obcí o takovou činnost zajistí především účelově vázané financování a poskytnutí odpovídající personální a kvalifikované podpory, která obcím v současnosti často chybí. Významné jsou také kapacity umožňující adekvátní diagnózu místní situace a integrační programy, jejichž zaměření i realizace musí být dlouhodobá.

Rovné příležitosti osobám se zdravotním postižením

SNK Evropští demokraté podporují začleňování zdravotně postižených do společnosti a zásadně odmítají jejich odsunování do zvláštních zařízení a institucí. Chceme zajistit začlenění dětí se zvláštními potřebami do běžných škol, dospělých do otevřeného trhu práce a umožnit jim tak plnohodnotný život. SNK ED podpoří pomocí státní dotační politiky takové školy, které sami projeví zájem o umístění a vzdělávání dětí se zdravotním postižením a budou ochotné vybudovat pro ně potřebnou infrastrukturu. SNK Evropští demokraté podpoří transformaci ústavní péče na služby komunitního typu.

Rovné příležitosti potřebným

Rovné příležitosti mládeži z výchovných ústavů a lidem po výkonu trestu s výjimkou recidivistů
Někteří občané opouštějící výchovné ústavy a věznice zůstávají bez prostředků, zázemí, sociálních dovedností a návyků. Především jim však schází motivace k odpovědnosti za sebe samotné. Jsou ohroženi prostitucí, kriminalitou a dalšími sociálně patologickými jevy. U těch, kteří nemají dostatečné zázemí (rodinu, bydlení), hrozí opakované páchání trestných činů či bezdomovectví. Podporujeme proto projekty „domů na půli cesty", které usnadňují postupný přechod a adaptaci na běžný život.

Důsledná regulace hazardu.

Provozování heren je úzce spojeno s kriminálním prostředím a s dalšími sociálně patologickými jevy jako je např. provozování prostituce, či prodej drog. Rodinné rozpočty hráčů jsou tímto negativním jevem těžce postiženy, což má tíživý dopad na život jejich nejbližších – dětí a partnerů. Prostředí hazardu má zjevný asociální a patologický rozměr a jeho negativní působení především na dospívající mládež je společensky nežádoucí. V neposlední řadě pak v omezení hazardu spatřujeme jednu z cest ke snížení nákladů ze sociálního a zdravotního systému (léčba závislosti, sociální podpora apod.). Obce a kraje musí mít nástroje pro účinnou regulaci či eliminaci hazardu na svém území. Povolování kasin a dalších herních zařízení na úrovni ministerstva financí není možné bez souhlasu dotčených obcí a krajů. Povolená herní zařízení přitom musí podléhat striktnímu a poměrně vysokému zdanění, jehož výnosy plynou do státního, krajských a obecních rozpočtů.

Rovné příležitosti cizincům

Považujeme za žádoucí, aby stát podporoval činnost těch cizinců, kteří jsou na území našeho státu legálně a v případě potřeby pomohl jednorázově i těm cizincům, kteří jsou na našem území nelegálně tak, aby zabránil jejich zneužívání a omezil protiprávní chování těchto cizinců a těch, kteří jejich nelegální pobyt zneužívají.

Je zapotřebí povzbudit cizince, kteří se u nás rozhodnou pracovat a žít, aby měli možnost u nás pracovat a žít legálně a plně se zapojit do života naší společnosti. Cílem je uvolnit, v případě oboustranného zájmu, a při dodržování všech platných zákonů ČR cizincům cestu k integraci, usídlení a získání dlouhodobého pobytu nebo občanství.

Prosazování rovných příležitostí v praxi - financování měst a obcí:

SNK ED podporuje využívání principu „komunitní rozpočtování“ při sestavování rozpočtu měst a obcí. Princip komunitního rozpočtování znamená, že města a obce při sestavování svých rozpočtů využívají statistických údajů o složení obyvatel vlastní obce a směřují rozpočtové výdaje tak, aby byly spravedlivě financovány potřeby všech skupin obyvatel, tedy např. i potřeby žen, dětí, seniorů. Využívání principu komunitního rozpočtování pak přináší i další pozitivní synergické efekty jako je zvýšení transparentnosti výdajů obecního rozpočtu a jejich konkrétného účelu, zvýšení efektivity provozních a investičních výdajů měst a obcí - prostředky obce pak směřují tam, kde jsou skutečně potřebné a plně využívány. Zapojení spolehlivých statistických dat pak umožňuje sledovat vývoj obce v dalším časovém horizontu, lépe odhadovat budoucí vývoj a potřeby financování ve střednědobém a dlouhodobém výhledu a tak v rozpočtu zohlednit i principy udržitelného rozvoje obce.2.6 Koncepce zdravotní péče v ČR

Více než dvacet let po sametové revoluci najdeme v České republice nesourodou změť nemocničních zařízení o různých velikostech, různých zaměření a forem.  Stát se stará pouze o fakultní nemocnice a povinností krajů je zabezpečit zbývající. Vzhledem k tomu, že neexistuje jasný systém nastavení péče, každý kraj si dle aktuální situace vytváří svůj vlastní model. V některých krajích jsou fakultní nemocnice, které se svým vybavením a zázemím automaticky staví na přední místo. Jiné kraje však fakultní nemocnice nemají, a tak se většinou z jedné krajské nemocnice stane ta, která zaštiťuje ostatní. Další otázkou zůstává    i forma - akciové společnosti či holdingy, někde je část nemocnic privátních a jinde jsou nemocnice příspěvkovými organizacemi. Domníváme se, že by měla vzniknout jasná dvoustupňová koncepce. Nejvýše by přitom měly být postaveny fakultní nemocnice, které zajistí veškerou vysoce specializovanou péči o pacienty s nejvážnějšími diagnózami. Pokud v kraji není fakultní nemocnice, ujala by se této role největší krajská nemocnice. Centra specializované péče, jako např. trauma centra I. stupně, kardiologická či onkologická centra, by měla být situována do fakultních nemocnic jako spádová pro přesně definovanou oblast republiky. Cílem je nastavení jednotného systému zdravotní péče v České republice.

Systém návaznosti

Pod tímto pojmem rozumíme jasně definovanou provázanost mezi lůžky akutními, lůžky následné péče a sociálními lůžky. Provázanost mezi nemocnicemi, léčebnami dlouhodobě nemocných a domovy pro seniory. Cílem je zjednodušení a nastavení transparentního systému fungování.

DRG platba

Pod tímto pojmem je třeba chápat platbu za jednotlivou diagnózu. V dnešní době jsou fakultní nemocnice placeny jinak než nemocnice ostatní. To znamená, že za stejně provedený výkon, např. operaci apendixu, dostane fakultní nemocnice dvakrát více finančních prostředků než ostatní nemocnice. Cílem SNK ED je narovnání plateb na stejnou úroveň.

Stanovení standardu zdravotních výkonů

Tento bod těsně souvisí s bodem předešlým. Jedná se o jasné definování lékařských a sesterských postupů. Standardy, jejichž cílem je sjednocení postupů u jednotlivých diagnóz, by měly být aktualizovány každé dva roky.

Definování základní zdravotní péče

Je nezbytné definovat základní zdravotní péči pro všechny obyvatele. Tato péče musí být dostupná pro všechny a všude. Musí být definována pro všechny základní i specializované obory. Cílem je zabezpečit pro všechny občany dobře dostupnou a jasně definovanou zdravotní péči.

Povinnost zdravotních pojišťoven

Povinností zdravotních pojišťoven je uzavřít smlouvu s lékařem či zdravotním zařízením, které splňuje zákonem dané podmínky pro provozování své činnosti. Občan má právo si vybrat svého lékaře i lékařské zařízení, kde se chce léčit. Regulace, kterou provádí pojišťovna tím, že sama určuje, s kým smlouvu podepíše, zabraňuje vzniku zdravého konkurenčního prostředí a pacientovi omezuje možnost výběru. Cílem SNK ED je vytvořit zdravé konkurenční prostředí.

Sjednocení podmínek pro všechny zdravotní pojišťovny

Cílem je vznik jednotného zákona stanovujícího rovné podmínky pro všechny zdravotní pojišťovny.

Spravedlivá soutěž mezi zdravotními pojišťovnami

SNK ED požadují stanovení definice tzv. základního pojištění, které by bylo pro všechny zdravotní pojišťovny stejné. Spoluúčast občana by se neměla týkat život ohrožujících stavů   a dalších závažných onemocnění. Navrhujeme využití konkrétních nabídek ve smyslu připojištění.

Prioritní podpora preventivních programů

Dobře nastavený systém preventivních programů pro různé věkové či rizikové skupiny šetří finanční prostředky. Rychlejší diagnostika a včasné odhalení nemoci vedou k jednodušší a kratší době léčby. Navrhujeme vytvořit bonusový program pro občany, kteří tyto programy budou využívat a tím se starat o své zdraví. Naším cílem je nabídnout široké portfolio preventivních programů.

Podpora vzdělání a profesního růstu lékařů

Univerzity zdravotnických studií jsou leckdy vázány ne na fakultní, ale na větší, nemocnice v krajích, které sice disponují certifikacemi pro výchovu a vzdělání středního a vyššího zdravotnického personálu, ale jinak státem nejsou podporovány, na rozdíl od fakultních nemocnic, které se starají především o výchovu a vzdělání lékařů. Cílem je jasná definice postgraduálního vzdělání pro všechny stupně zdravotnického vzdělání.

Přehodnocení sazebníků

Důvodem je nereálnost mezi nastaveným bodovým hodnocením, hodnotou bodu a reálnou cenou materiálů, lidské práce a provozních nákladů. Cílem je narovnat vztah mezi počtem bodů, hodnotou bodu a reálnými náklady. Tento úkol je v těsné souvislosti s definováním standardů zdravotní péče.

Restrukturalizace, optimalizace směřující k preferenci ambulantní péče a lůžek následné péče

Vzhledem k tomu, že v jednotlivých krajích  je situace odlišná, požadujeme, aby dle dostupnosti a hustoty obyvatel byla provedena restrukturalizace a optimalizace počtu nejen lůžek, ale i samotných nemocnic a léčeben dlouhodobě nemocných, tedy i lůžek následné péče. Cílem je restrukturalizace zařízení a lůžek v nich.

Zvýšený důraz na ambulantní péči, jednodenní chirurgii a stacionáře

Usilujeme o zefektivnění a zkrácení ošetřovatelské péče využitím nejmodernějších méně invazivních léčebných postupů. Cílem je efektivita a zkrácení ošetřovatelské doby.

Léková politika

Požadujeme transparentnost při určování úhrad léků a spoluúčasti pacientů. Volně přístupný a pro pacienty snadno dostupný seznam léčiv, která by měla být opět standardizována u jednotlivých onemocnění. Aktualizace tohoto pozitivního listu jednou za rok. Cílem je transparentnost, zprůhlednění a snadnější orientace pro pacienta.

Zajistit návaznost mezi zdravotní a sociální péčí

Je nutné zajistit vztah mezi nemocnicí, léčebnou dlouhodobě nemocných, hospicem, domovem pro seniory a domem s pečovatelskou službou. Opět by měla by být jasně sestavena síť všech těchto zařízení v republice, jejich provázanost, poslání a úkoly. Cílem jsou dobře fungující a jasně definované vazby mezi jednotlivými zařízeními.
© 2007 SNK Evropští demokraté, Malá Štěpánská 7, 120 00 Praha 2, info@snked.cz
Vygenerováno Marketingovým a publikačním Systémem Animáto. Realizace www.wamak.com.