SNK ED

Zápis a závěry z II. dopravního grémia SNK ED Praha

Zápis a závěry z II. dopravního grémia SNK ED Praha
II. Dopravní grémium Praha

Termín: 8.11.2007
Místo konání: radnice Prahy 1

Připravila: H. Chudomelová
Přednášející: J.Witzany, T. Homola


Účastníci: Dobeš P., Jankovský K., Doležal M., Jandová H., Zoubková D., Pavlíková M., Kubiče M., Seidl M., Press M., Homola T., Witzany J., Chudomelová H.

Účastníkům grémia děkujeme za účast a za podnětnou diskusi.

Bod č.1 – Zvýšení jízdného – Dopravní podnik (dále jen DP) – T. Homola
Důvody uváděné dopravním podnikem k zvýšení jízdného:
- r.2008 – dostane DP o 0,5 miliardy Kč méně od Magistrátu HMP
- nutnost financování dopravních staveb
- priority Rady – dostavba vnitřního okruhu

Učiněné kroky ke snížení nákladů v DP:
- Personální audit – snížení počtu zaměstnanců o cca 1000 – 1200 zaměstnanců
- Outsoursing některých služeb
- Předpokládaná úspora +- 100 miliónů Kč

Představení změn cen jízdného ze strany DP – viz příloha dokumentu

Návrh SNK ED:
- problematika kalendářního roku a možnosti zakoupit roční jízdenku – (to je prozatím možné jen na začátku roku) podle SNK ED by tato možnost měla být dána celoročně i vzhledem k Vánočním svátkům a vysoké ceně roční jízdenky – forma jízdenky by byla obdobná časovým jízdenkám (např. 90-denní)
- navýšení ceny časových jízdenek je možné jen na základě inflační valorizace tedy cca mezi 8-9% s fixní výší na min. 2 následující roky
- jednorázové jízdenky – je možné akceptovat maximálně 20-25% zvýšení jednorázových jízdenek s podmínkou možnosti zakoupení většího množství jízdenek (cca 10ks) za zlevněnou cenu a podmínky dalších možností výhod a slev viz. dále:

Návrh T.Homola: v ZHMP
považuje za nezbytně nutné zavedení jízdného pro děti a studenty, které je vázané na školní rok, resp. semestr. Proto navrhujeme zavést vedle měsíční/30 denní jízdenky i 150 denní časovou jízdenku, která bude kopírovat časové období školního pololetí nebo semestru na vysokých školách. Pro tuto kategorii cestujících se ukazuje jako nevhodné jízdné vázané na čtvrtletí nebo 90 dnů, které navrhujeme zrušit, resp. jejich zachování samo ukáže možnost jejich budoucího zrušení.
Pokud jde o časové jízdenky nezlevněné, navrhujeme zavedení půlroční/180 denní časové jízdenky a zejména pak možnost prodeje 365 denní jízdenky kdykoliv v průběhu kalendářního roku.

T. Homola dále navrhuje zavedení opatření, která budou mít proaktivní účinek na větší využívání MHD. Navrhujeme zavedení prodeje jednorázových jízdenek v bločkách po 10, resp. 20 kusech se slevou min. 10%. Současná praxe prodeje jízdenek se ukazuje jako nevhodná. Doporučujeme DP zavedení časových jízdenek rodinného typu (tzv. 2+2) s výrazným cenovým zvýhodněním, jakož i jízdného se slevou mimo ranní dopravní špičku, jak je tomu v Evropě běžné. Stejně jako je tomu v Brně, navrhujeme, aby držitel roční časové jízdenky s sebou mohl vzít o víkendech a svátcích s sebou jednoho dospělého a dvě děti zdarma.
- Pro důchodce a děti bude jízdné zdarma bez nutnosti speciální karty – pokud nedojde k zavedení turniketů nebo platnosti Open card do systému DP, a.s.
- Jsme pro zlepšení kultury nakupování jízdenek – zejména pak nákup jízdného elektronickými platebními kartami na více místech než 10 (v současné době)
- Pokud bude technicky možné jsme pro zavedení nákupu jízdného přes systém sms zpráv (mobilní telefony) – na základě studie kolik by zavedení systému stálo Kč
- Jsme pro zákonnou novelu úpravy slev za jízdné pro poslance a senátory PSP ČR – návrh byl již předložen a při schvalování zastupitelstva HMP bude znovu předložen (v gesci J. Witzany ve spolupráci s K. Fischerem)
- Jsme pro vytipování míst – zejména při schvalování nového územního plánu – pro rozšíření nebo nových ploch pro P+R parkovišť
- Se zvýšením cen musí být garantována i lepší kvalita nabízených služeb DP a.s. – zejména pak nové vozy, údržba, čistota, četnost apod.


Bod č.2 Vnitřní a vnější okruh Prahy – J. Witzany
Při grémiu byla představena prezentace systému dopravy ve vztahu k rostoucím objemům dopravy i ke zhoršujícímu se stavu životního prostředí a variantní návrhy řešení vnitřního okruhu Prahy (zejména pak aktuální návrh severozápadní části) . Dále byla předložena cenová rozvaha stavby a informace o možnosti využití stávajících kapacit, včetně nutnosti navázat stavbu severozápadní části vnitřního okruhu na výstavbu vnějšího okruhu, který je v gesci státu.

Za nejzávažnější body považuje SNK ED:
- Trasování vnitřního okruhu
trasování je problematické zejména s ohledem na přilehlé komunikace k okruhu, kde po otevření může dojít k velké koncentraci automobilové dopravy
- Významný otazník je nad cenou plánovaného úseku a dobou výstavby
- Otázka mýtného a zrušení magistrály

Návrh SNK ED:-
Dle předvolebního programu SNK ED je trasování vnitřního okruhu naplánováno špatně a může dojít ke zhoršení dopravní situace na přiléhajících komunikacích a radiálách – není možné popřít tuto tezi našeho volebního programu, která byla velmi jasně komunikována
- pokračování této a dalších staveb je třeba posuzovat z hlediska dopadu na životní prostředí, kdy jsou již dnes porušovány limity znečišťujících látek (PM10 a No2) způsobených zejména dopravou se závažnými dopady na zdraví obyvatel Prahy
- V současné době je dopravní situace v Praze ve velmi špatném stavu a je tedy třeba nastalou situaci rychle řešit: pokud město pokračuje ve výstavbě SZ MO je třeba v každém případě trvat na následujícím:
- a to, že severozápadní část je v případě stavby nutné podmínit kolaudaci stavby s kolaudací i vnější části okruhu (kterou musí zajisti stát)
- Při schvalování okruhu je třeba zajistit finančně efektivní zajištění stavby – cena za okruh je příliš vysoká a je třeba zajistit kontrolu a zejména, aby nedošlo ke zbytečnému navýšení rozpočtu stavby – otázka výběrového řízení a smlouvy již z předchozího volebního období
- Doporučení: prodloužit výstavbu na více let, tím snížit investiční výdaje na jednotlivé roky, tak aby došlo k časovému přiblížení otevření vnitřní a vnější části okruhu ve stejné době.

V průběhu prezentace bylo předvedeno několik návrhů jiných studií a video prezentace trasy současné trasy. S návrhem by komplexně měla být řešena otázka mýtného a možnost a termín uzavření (nebo změna trasy) současné magistrály.


© 2007 SNK Evropští demokraté, Malá Štěpánská 7, 120 00 Praha 2, info@snked.cz
Vygenerováno Marketingovým a publikačním Systémem Animáto. Realizace www.wamak.com.