SNK Evropští demokraté - Fungující stát, Kvalitní život, Prosperující společnost
< Zpět / Regiony / Krajské organizace / Praha / Náš program / Program 2006 / MĚSTO PRO LIDI

MĚSTO PRO LIDI. ŽIVÉ, ŠETRNÉ, KVALITNÍ.

Současná vláda trestuhodně zanedbala čerpání dostupných peněz z evropských fondů. Fondy byly nedostatečně využity. Přitom tyto peníze chybějí ve všech oblastech, na které se SNK Evropští demokraté chtějí nadále soustředit. Zjednodušeně se dá říci, že vláda nás - občany Prahy – za poslední léta připravila o miliardy korun. Pokud by měl tento stav pokračovat i v budoucnu, přijde každý občan Prahy každý rok o tisíce.

1. Pravidla, zákon, pořádek

Bezpečnost
Dostaneme do ulic více městských strážníků. Budeme však trvat na tom, že strážník na jedné straně trestá a postihuje zločince, ale na druhé straně aktivně pomáhá řádným občanům.

V daleko větší míře uplatníme bezpečnostní kamery. Podpoříme programy primární prevence drog zaměřené zejména na školáky a vzdělávání učitelů a vychovatelů. Nabídka drog musí zmizet z ulic. Stejně tak musejí zmizet kasina, která fungují jako pračky na špinavé peníze.

Z centra musí zmizet prostituce. Nevěstince v centru a jejich naháněči jsou ostudou Prahy a odpuzují jak obyvatele Prahy tak drtivou většinu zahraničních návštěvníků.

Důsledný boj proti kriminalitě
Praha má pověst města s vysokou kriminalitou. Dlouhodobě je třeba usilovat o vytvoření jednotné metropolitní policie spojující kompetence městské a republikové policie. Město však musí postupovat co nejdůsledněji v potírání drobné kriminality, kapsářství, vandalismu, bytových krádeží a vykrádání aut, ale i jevů, které kriminalitu indukují.

2. Doprava pro lidi

Atraktivní a bezpečná MHD
Čím lepší je městská hromadná doprava, tím méně bude aut na ulicích. Jsme rozhodnuti zvýšit atraktivitu, spolehlivost, bezpečí a čistotu MHD a dát jí přednost před automobily. Zavedeme větší množství vyhrazených pruhů pro autobusy.

Budeme podporovat další rozšiřování sítě metra. Po dokončení trasy C zahájíme výstavbu dalších stanic metra trasy A směrem k nemocnici Motol s výhledem možného budoucího prodloužení až na ruzyňské letiště. Prioritně budeme podporovat zahájení výstavbu trasy D „lehkého“ metra do jižního sektoru města. Podporujeme zpětné zavedení tramvajové dopravy do oblasti Václavského náměstí a Zlatého kříže a opětovné propojení na Vinohrady. Podporujeme další projekty a výstavbu tramvajových tratí v okrajových částech města.

Rozšíříme bezbariérové vstupy do stanic metra. Zapojíme železniční dopravu ve městě do integrovaného systému MHD v Praze a podpoříme její rozvoj v pražském a středočeském metropolitním regionu. Zavedeme okružní místní autobusy v okrajových částech Prahy a na sídlištích.

Budeme nadále požadovat finanční transparentnost Dopravního podniku hlavního města Prahy, budeme hledat finanční rezervy v jeho provozních nákladech a prověříme možnosti privatizace některých veřejných služeb v oblasti dopravy, například servisních služeb.
Nadále chceme udržet výhodnost dotovaných předplatních jízdenek a slev pro specifické skupiny obyvatel (děti, studenti, senioři). Prověříme výhodnost znovuzavedení turniketů v metru s cílem snížit počty černých pasažérů.

Automobily ve městě
Praha není dálnice sever-jih a východ-západ, proto je třeba mít jako základní prioritu výstavbu a dobudování vnějšího silničního okruhu Nesouhlasíme však s trasováním a kapacitou v současnosti plánovaného vnitřního městské okruhu, který je fakticky dálnicí vedenou skrz hustě obydlené části města, z níž se doprava přenese do všech návazných komunikací. Nesouhlasíme ani s pokračováním této výstavby dříve než bude zřejmý termín konečného dokončení vnějšího silničního okruhu. Zastavíme proto budování nákladného vnitřního městského okruhu a prověříme levnější a pro životní prostředí v Praze přínosnější varianty, jako je např. spojení vnitřního a vnějšího okruhu v severozápadním segmentu.

Budeme hledat možnosti zklidnění magistrály – zúžení a zlidštění jejího profilu v prostoru centrální části města.

V návaznosti na zvyšování kvality MHD posoudíme a případně zavedeme mýtné pro vjezd automobilů do centra Prahy. Ruku v ruce s takovýmto rozhodnutím musí jít výstavba záchytných parkovišť a diferencovaná regulace parkování v různých částech města.

Na druhou stranu zastavíme výstavbu parkovišť pro nerezidenty – zaměstnance administrativních komplexů v centru města, které dále zvyšují intenzitu dopravy. Naším cílem je vytvoření atmosféry, kdy se ani špičkoví manažeři a manažerky nestydí cestovat do svých kanceláří městskou hromadnou dopravou.

3. Podnikání, živnosti

Podpora podnikání jako součásti živého města
Živnosti a malé podnikání městu jednoznačně prospívají. Právě drobní a střední podnikatelé zajišťují, aby měli občané snadný přístup ke všem potřebným službám. Radnice musí být malým podnikatelům vděčná za jejich existenci. Nelze zatěžovat živnostníky zbytečnými poplatky za užitečné věci, které slouží k rozvoji jejich podnikání a potažmo zájmům občanů. Podnikatel, který prosperuje, se odmění městu dodatečně na daních z příjmu.

Dotace malým a středním podnikatelům
Drobní a střední podnikatelé, stejně jako neziskové organizace, musejí mít snadný a srozumitelný přístup k dotacím jak z evropských fondů, tak z vlastních zdrojů města. Je třeba zjednodušit veškerou administrativu a lépe informovat o možnostech.

Přístup k veřejným zakázkám
Každý drobný a střední podnikatel musí mít informace a spravedlivý přístup k zakázkám města. Zásadním kritériem musí přitom být jedině kvalita práce za konkurenceschopnou cenu, nikoli úplatek, jak tomu doposud mnohdy bylo. Všechny veřejné zakázky a výběrová řízení proto budou transparentně zveřejňována na internetu.

4. Bydlení, prostředí, infrastruktura

Územní plán
Chceme podrobit analýze stávající strategický plán rozvoje města a umožnit jeho doplnění a revizi. Chceme uplatnit možnost veřejného referenda pro klíčové prvky rozvoje města – např. pořádání letních olympijských her. Na druhé straně chceme pro standardní projekty v rámci územního plánu zjednodušit proces územního rozhodnutí a stavebního povolení a rovněž zjednodušit procesy úprav a změn územního plánu.

Bydlení
Město by mělo ukončit schizofrenní stav, kdy na jedné straně buduje nové městské byty, na druhé straně stávající, s regulovaným nájemným, privatizuje.Postupující deregulací chceme uvolnit významnou část stávajícího městského bytového fondu pro účely sociálního a profesního bydlení. Smíšené sociální a standardní bydlení by mělo být preferováno před objekty s výhradně sociálním bydlením, aby se zamezilo vzniku sociálních „ghet". Výstavbu nových bytů přenecháme soukromému sektoru. Budeme nápomocni při vyhledávání nových lokalit a zajišťování technické vybavenosti pro následující prodej.

Základní a střední školství

Město musí přijmout větší odpovědnost za stav a rozvoj základního a středního školství. Nízké ohodnocení pedagogů v poměru k relativně vysoké průměrné mzdě v Praze ohrožuje kvalitní vzdělání budoucích Pražanů. Město musí učitelům nabídnout kvalitní ohodnocení, třeba i na úkor jiných oblastí.

Zeleň, ekologie
Prioritou je systémové řešení městské ekologie.

Zaměříme se proti dalšímu růstu černých skládek vybudováním husté sítě sběrných dvorů a jejich zatraktivnění pro obyvatele města. Chceme zavést vyplácení peněžitých částek za nebezpečný odpad. Rovněž budeme požadovat hustší síť a častější odvoz odpadu z kontejnerů na tříděný odpad.

Chceme snížit odtok srážkových vod a zvýšit jejich vsakování do spodních vod ekosystému. Proto chceme u nových projektů, kde to bude prostorově možné, vyloučit dešťovou kanalizaci a požadovat řešení místního vsakování. Rovněž budeme upřednostňovat místní biologické čistírny odpadních vod.

Chceme navázat na již existující projekty v jiných evropských městech a prověřit možnost jímání bioplynu v nově budované centrální čističce odpadních vod na Císařském ostrově a jeho použití na pohon autobusů MHD.

Podpoříme městské části, které účinně rozvíjejí zeleň v hlavním městě. Pražané potřebují dýchat čerstvý vzduch.

5. Volný čas

Kultura
Navrhneme šetrný a jednoduchý způsob obnovy kulturních památek v Praze. Na maximum využijeme peníze z evropských fondů. Zpřístupníme co nejvíce památkových objektů a kulturních akcí Pražanům. Podpoříme subjekty, které nabízejí skutečné kulturní zážitky, nejen turistům, ale hlavně obyvatelům města.

Sport
Rozšíříme síť cyklostezek v Praze. Kolo se musí stát dopravním prostředkem budoucnosti. Vybudujeme cca 200 km stezek pro pěší a cyklisty. Vybudujeme důstojný stánek pro extrémní sporty ( in-line, skate, BMX). Pomocí grantů stimulujeme podporu sportu pro nejširší veřejnost, zejména dětí a mládeže - kdo si hraje, nezlobí a nebere drogy. Budeme budovat parky v oddělených zónách k odpočinku, sportu, zábavě.

Odpočinek
Zatímco město utápí obrovské částky ve velkých investičních akcích, stále postrádá dostatek moderních sportovišť a parků, jejichž realizace vyžaduje pouze zlomek z těchto prostředků. Budování bazénů, veřejných sportovních hřišť, parků atd. musí v rozpočtu dostat podstatně vyšší prioritu.Ve všech těchto bodech pomůže plné využívání fondů Evropské unie.

Aktuality z ČR

 *
 *
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
© 2007 SNK Evropští demokraté, Malá Štěpánská 7, 120 00 Praha 2, info@snked.cz
Vygenerováno Marketingovým a publikačním Systémem Animáto. Realizace www.wamak.com.