SNK Evropští demokraté - Fungující stát | Kvalitní život | Prosperující společnost
< Zpět / SNK Evropští demokraté / Program / Prosperující společnost

Cesty k prosperitě


Prosperita je nezbytným předpokladem pro růst celkové kvality našeho života. Současně chceme, aby si ČR upevnila odpovídající postavení v Evropě. Ekonomická a institucionální transformace České republiky je po formální stránce prakticky ukončena, k demokracii evropského typu má však ještě daleko. Podmínky hospodářské soutěže a obchodní, celní a finanční politiky jsou stanovovány unií.

Současnou českou ekonomiku lze charakterizovat jako velmi otevřenou a tržní, postavenou na síle vývozu, s vysokým podílem průmyslové výroby, ale s nižší přidanou hodnotou a poměrně nízkým podílem služeb. Je to dáno jednak způsobem privatizace, hospodařením a dlouhodobým odkládáním zásadních reformních kroků, jednak štědrou fiskální politikou socialistických vlád. Svou roli sehrála také výrazná podpora masivních přímých investic do průmyslu na úkor rozvoje středního a malého podnikání. Budoucí prosperita ČR je tedy podmíněna vyšší pružností pracovního trhu, růstem kvality lidských zdrojů, rozpočtovou reformou a podporou malého a středního podnikání i oblasti služeb.

Základní východiska politiky prosperity:
 • Reforma v oblasti lidských zdrojů, čímž rozumíme dokončení transformace sociálního, zdravotního a penzijního systému ČR.
 • Odbourání zbytečných regulačních opatření, zjednodušení daňové soustavy a stabilizace veřejných rozpočtů, tedy zastavení zadlužování budoucích generací.
 • Liberalizace trhu práce v ČR vyžadující především změny v pracovním právu, řešení otázky dostupného bydlení, mobility a celoživotního vzdělávání.
 • Legislativní, finanční a infrastrukturní podpora malého a středního podnikání.
 • Větší motivace technologických inovací a podpora investic do výzkumu a vývoje.

Další podmínkou pro úspěšnou politiku prosperity je fungující, šetrný a výkonný stát. Pouze razantní tlak na efektivní snížení (především mandatorních) výdajů státního rozpočtu, přehledné a kontrolované čerpání výdajů (obcí a krajů), jasné podmínky výběrových řízení a především tvrdá protikorupční opatření zajistí úspory nezbytné pro investice do lidských zdrojů, vědy, vývoje, výzkumu, vzdělání i kultury. SNK Evropští demokraté vždy budou respektovat zásadní princip šetrnosti.

Ekonomická a institucionální transformace České republiky je prakticky ukončena. Přesto z hlediska základních ekonomických ukazatelů, jako je produktivita či hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele, zůstáváme stále poměrně výrazně za svými západními sousedy. Růst HDP a životní úrovně přitom nedává reálnou naději na vyrovnání těchto rozdílů v dohledném horizontu. Cílem ekonomického programu SNK ED je posílit ekonomický růst, který tyto rozdíly bude moci vyrovnat. Ekonomický růst přitom však nesmí jít na úkor kvality života v naší zemi.

Východiskem pro úspěšnou politiku prosperity je fungující, šetrný a výkonný stát. Pouze pokračující tlak na snižování nadbytečných (především mandatorních) výdajů státního rozpočtu, přehledné a kontrolované čerpání výdajů (obcí a krajů), jasné podmínky výběrových řízení a tvrdá protikorupční opatření zajistí úspory, nezbytné jak pro investice do lidských zdrojů, vědy, vývoje, výzkumu, vzdělání i kultury, tak pro snížení daní a potřebné sociální reformy.

SNK Evropští demokraté si uvědomují nutnost pohybovat se při určování výdajů v rámci současných možností naší ekonomiky. Postupně chceme dosáhnout vyrovnaného hospodaření státu se zdravou úrovní dluhu, který bude sloužit k investicím do projektů s multiplikačním účinkem. Součástí navrhované politiky prosperity je vnitřní restrukturalizace rozpočtu. Výdaje musí směřovat do produktivních oblastí, nefunkční či zbytečné výdaje je nutné odstranit.

S výše uvedenými fakty souvisí reforma daňové a odvodové soustavy, aby při nižší celkové zátěži poplatníků byla absolutně vybraná částka dostatečná k financování priorit politiky prosperity. Investice do kvality života nebudou znamenat zvýšení výdajů z rozpočtu nad přijatelnou úroveň.

Cíle politiky prosperity SNK ED jsou:
 • reforma právního prostředí, zrychlení a zjednodušení podmínek pro podnikání,
 • daňová podpora rozvoje malých a středních firem, podpora a zjednodušení vstupu soukromých investic do ekonomiky,
 • investice do znalostní ekonomiky zvýšenou podporou vědě, výzkumu a vývoji postupně až do výše 3 procent HDP ročně z veřejných zdrojů, včetně uplatnění daňových nástrojů,
 • liberalizace trhu práce – pružné přijímání a uvolňování pracovní síly, snížení nákladů na práci a podpora mobility pracovních sil,
 • vstup České republiky do eurozóny, pokud možno ne později než okolní země střední a východní Evropy,
 • konsolidace veřejných financí – snížení deficitu státního rozpočtu pod 3 procenta a postupné snižování státního dluhu, zavedení legislativních brzd, 
 • zjednodušení a zprůhlednění daňové soustavy, přizpůsobení standardní struktuře daní v rámci EU,
 • postupné snižování celkové daňové zátěže až na 33% HDP,
 • změna rozdělení daňové výtěžnosti ve prospěch ekonomické samostatnosti obcí a krajů prostřednictvím pevného podílu na výnosu přímých daní vytvořených v místě (zvýšení motivace samospráv) a nepřímých daní (podpora soudržnosti).
 
Prosperita

3.1. Zlepšení prostředí pro podnikání

Nižší daně pro malé a střední podniky

Privatizace velkých podniků a finančních institucí do rukou zahraničních vlastníků přinesla naší ekonomice potřebné investice a posílila tolik potřebný růst produktivity. Částečně monopolní či oligopolní charakter těchto privatizovaných odvětví a absence domácích vlastníků však vyvolává nemalé politicko-ekonomické obavy. V zájmu naší budoucí prosperity, ale i ekonomické nezávislosti, proto musí být růst malých a středních podniků, které se stanou nosnou silou našeho hospodářství a z nichž vzejde také nový domácí kapitál. SNK Evropští demokraté proto podpoří rozvoj malých a středních firem, rozvoj služeb a podnikatelských aktivit ve všech velikostních skupinách obcí a měst, s cílem dál rozšiřovat zaměstnavatelskou základnu a trh práce malých firem. 

Prvotním nositelem prosperity je svobodný, administrativou a odvody zbytečně nesvázaný živnostník, navazující na prvorepublikové tradice svého stavu. Důraz budeme proto klást na projekty zjednodušující financování rozvoje podnikatelských aktivit. 

Navrhujeme sníženou (degresivní daň) ve výši maximálně 15% pro zisky právnických osob do 10 mil., jejíž výhody pocítí zejména malé a střední podniky. Umožníme tak novým a malým podnikům rychleji růst. Vyšší sazbu daně právnických osob navrhujeme ponechat na úrovni běžné v EU.

Legislativní změny

SNK Evropští demokraté podporují následující zlepšení podnikatelského prostředí:
 • zjednodušení živnostenského zákona,
 • uznání systému práce na fakturu ve všech oblastech činnosti jako fungující alternativy ke krátkodobým pracovním poměrům,
 • paušální vykazování jízdného,
 • posílení a zlepšení práce Českomoravské záruční a rozvojové banky tak, aby plnila svou úlohu akcelerátoru podnikání.

Konkurenční zadávání veřejných zakázek

Veřejný sektor zůstává největším objednatelem zboží a služeb od sektoru soukromého prostřednictvím veřejných zakázek. Pro růst produktivity je přitom nezbytné, aby tyto zakázky byly zadávány způsobem tržním, tedy těm dodavatelům, kteří nabízejí nejvyšší kvalitu za nejnižší cenu. Korupce a klientelismus nejsou pouze problémem morálním, či otázkou efektivity při nakládání s veřejnými prostředky. Korupční politicko-podnikatelské vazby uzavírají trh s veřejnými zakázkami před novými produktivními podniky či podnikateli a omezují jejich růst. V korupčním prostředí vítězí ten, kdo více uplácí, ne ten, kdo lépe pracuje. SNK Evropští demokraté proto považují za zásadní a podporují takové změny zákona o zadávání VZ, které omezují prostor pro korupci a posilují konkurenční charakter zadávání VZ. Příkladem může být povinnost zrušení VZ při nedostatečném počtu nabídek, zákonná povinnost odůvodnit kvalifikační požadavky pro uchazeče, které často bývají nástrojem pro eliminace nežádoucí konkurence, snížení limitů pro soutěžní zadávání VZ, zrušení institutu losování apod. 

Konkurence a hospodářská soutěž

Prosazujeme rovnoprávné postavení domácích a zahraničních investorů a podnikatelských subjektů na tuzemském i unijním trhu. Hospodářská soutěž musí probíhat v souladu s omezeními unie, ochranou investic, průhledným hospodářským právem a transparentně uplatňovanou regulací na odpovídajících trzích. Takové podmínky umožní jednodušší vstup nových subjektů na existující sektorové trhy. Výsledkem bude zvýšená konkurence a větší efektivita hospodářských subjektů, což hraje do karet zákazníkovi a vede k omezení ekonomických ztrát vznikajících při nedokonalé konkurenci na trhu. Investiční pobídky nesmí být udělovány v rozporu s principem rovného postavení domácích a zahraničních investorů.

Efektivní partnerství soukromého a veřejného sektoru – PPP

SNK Evropští demokraté podporují obezřetný rozvoj systému partnerství veřejného a soukromého sektoru ve formě peněžních i nepeněžních státních, krajských i obecních investic do konkrétních investičních záměrů a projektů. Jejich účelem musí být dosažení předem jasně definovaných přínosů jak pro veřejný sektor, tak pro partnery z privátní sféry. Stát může získat prospěch v podobě pracovních míst, technologií a multiplikačních efektů investic, investice v optimálním případě bude provedena efektivněji, než ve veřejném sektoru, a riziko její návratnosti ponese soukromý sektor. Rizikem PPP projektů však může být přílišná komplexnost, a s tím související netransparentnost výběrových řízení či smluvních vztahů a s tím související korupční potenciál.  Pro tyto projekty se proto musí důsledně platit režim veřejných zakázek ve smyslu přísného posouzení efektivity projektu, transparentnosti a potřebnosti pro veřejný sektor. 

Rizikový kapitál pomáhá inovovat

Cílem fondů rizikového kapitálu je poskytnout základní prostředky novým podnikatelským záměrům, např. v oblasti nových technologií a přenosu vědeckých výsledků do praxe. Přitom se očekává, že pouze část takových projektů přinese zisk, který uhradí ztráty z projektů neúspěšných. Rizikový kapitál tedy může v podnikání pomoci těm, kteří mají nápady, znalosti a iniciativu, avšak nemají dostatek vlastních zdrojů. Prosadíme proto legislativní podmínky pro jednodušší působení fondů rizikového kapitálu a podpoříme vznik veřejně podporovaného fondu rizikového kapitálu při ČMZRB.

3% HDP pro vědu, výzkum a vývoj

Předpokladem ekonomické prosperity je dynamický vědecký výzkum, jehož zhodnocení směřuje buď zpět do poznání a výuky (základní výzkum), nebo jako aplikovaný výzkum do hospodářské sféry. V obou případech je výzkum investice, která se dříve či později zhodnotí ve výkonnosti a prosperitě společnosti jako celku. Stát bude podporovat vědu jako investici a napomáhat vzniku odpovídající infrastruktury postupně v průběhu 4 let až do výše 3 procent HDP, včetně daňových odpočtů. SNK Evropští demokraté podporují zapojování investičních prostředků a domácích vědeckých týmů do nadnárodních projektů, zejména na úrovni Evropské unie. Významný je také vznik infrastruktury pro investice do výzkumu – ve spolupráci s Hospodářskou komorou a dalšími sdruženími podpoříme budování podnikatelských inkubátorů, agentur na podporu podnikání, poradenských center pro získání startovacích prostředků, rizikových kapitálových fondů atd. 

Důraz je třeba klást na růst profesionální výkonnosti jak v akademických aktivitách, tak v transferu výsledků výzkumu do praxe. V oblasti výzkumu zůstává stále nedostatečně využit potenciál našich univerzit a vysokých škol. Navrhujeme zrovnoprávnění financování vědy a výzkumu na VŠ a na Akademii věd podle výsledků a potenciálu dalšího výzkumu. Legislativně i daňově podpoříme spolupráci VŠ a vědeckých ústavů s praxí.

3.2. Trh práce, sociální dávky a politika zaměstnanosti

Pružný trh práce

Pružné zaměstnávání

SNK Evropští demokraté podporují nový zákoník práce směřující k větší flexibilitě a liberalizaci trhu práce. Přestože zákoník práce umožňuje opakované zaměstnání na dobu určitou (do tří let) a snižuje odstupné při délce pracovního vztahu kratší než 2 roky, bude pro specifické profese výhodnější využití systému krátkodobé práce na fakturu, než uzavírání pracovního poměru na dobu určitou. SNK Evropští demokraté podporují jeho použití všude tam, kde je výhodný pro dosažení lepších ekonomických výsledků.

Na druhou stranu je třeba vytvářet legislativní a daňové podmínky pro vyšší zaměstnanost znevýhodněných skupin. Daňově zvýhodníme zaměstnávání matek s dětmi na částečné úvazky. Při zvyšujícím se věku odchodu do důchodu je třeba zamezit věkové diskriminaci při přijímání či propouštění zaměstnanců. Rekvalifikačními programy, osvětovou kampaní a případně daňovými výhodami podpoříme zaměstnávání starších předdůchodových ročníků. Veřejný sektor jako majoritní zaměstnavatel musí jít příkladem v uplatnění principů nediskriminace a rovných šancí v politice zaměstnanosti.

Nezaměstnanost versus zaměstnanost

Vysoká, v některých regionech až chronická, nezaměstnanost je drahá a zbytečně udržuje mimo ekonomiku a pracovní trh mnoho produktivních obyvatel. Chronický charakter nezaměstnanosti zejména v severních regionech Čech a Moravy je výsledkem historicky daných strukturálních ekonomických problémů, ale je i výrazem nedostatečné aktivity, invence a investic do aktivizačních programů, do překonání sociálního vyloučení i výpadků. Chronickou nezaměstnanost neřeší investice do těžkého průmyslu, dotace, ani daňové úlevy velkým podnikům či průmyslovým zónám, ale především investice do schopnosti lidí orientovat se a pohybovat na pracovním trhu, do jejich kompetence, flexibility a invence formou vzdělání i podpory podnikavosti a snahy o samostatnou obživu. Změna rozvojové strategie regionů od století industriální devastace ke století kvality života a služeb může být smysluplně podpořena státem. V sociální oblasti je pak řešením podmínit výplatu podpory, po počátečním minimálně tříměsíčním období určeným k hledání nové práce, aktivní účastí v rekvalifikaci a na veřejných pracích přiměřených kvalifikaci nezaměstnaného, stejně jako postupné snižování podpory při nástupu do hůře placeného zaměstnání. 

Zvyšování kvalifikace

Jednoznačnou prioritou SNK Evropských demokratů je systematické zvyšování kvalifikace a vzdělání. Vzdělávací standardy a akreditační systém musí být účinným nástrojem pro zvýšení kvality našeho vzdělávacího systému a pro vyšší konkurenceschopnost absolventů na evropském trhu práce. Podporujeme přitom znovuzařazení matematiky mezi povinné maturitní předměty na gymnáziích. SNK Evropští demokraté hodlají finančně zvýhodnit účast a spoluodpovědnost práce schopných občanů na rozvoji jejich vlastní kvalifikace, kompetence, pracovní výkonnosti (program Kvalitní život je vzdělaný život).

Imigrace

ČR čelí problému stárnutí populace. Také proto považujeme vhodně řízenou imigraci do ČR za nezbytnou a výhodnou. SNK Evropští demokraté jsou rozhodnuti přispět ke změně imigrační politiky, legálně přivést do země takové imigranty, kteří budou schopni asimilace, a zejména takové, kteří přicházejí z podobného kulturně sociálního prostředí. Nezbytnou podmínkou jejich trvalého pobytu v ČR je znalost jazyka a přijetí našeho sociálně-kulturního chování. Imigrace z jiných oblastí světa znamená obohacení multikulturního prostředí a je také přínosem pro naši zem v případě, že příchozí budou připraveni respektovat dosažený stupeň sociálně-kulturního vývoje ČR. 

Reforma sociálních dávek

Motivující sociální systém

SNK Evropští demokraté podporují takový sociální systém, který poskytuje výhody základní záchranné sociální sítě, avšak zároveň motivuje k práci a nikoli k závislosti na systému sociálních dávek. Z důvodů stárnutí populace je součástí sociálního systému navrhovaného SNK Evropskými demokraty podpora rodin s dětmi. Tato podpora roste s počtem dětí, od čtyř pak zůstává fixní. Sociální systém nesmí být zneužíván, ale také musí být jednoduše dosažitelný potřebným.

Oproti současnému nepřehlednému systému zahrnuje náš koncept méně kategorií sociálních dávek a je postaven na celkové výši příjmů rodiny či jednotlivce a aktivní motivaci ke změně postavení. Získání dávek bude podmíněno opakovanou žádostí a prokazováním příjmu a majetkových poměrů.

Finanční prostředky na sociální služby navrhujeme poskytnout přímo uživatelům, nikoliv poskytovatelům, sociálních služeb. Poskytovatelé (příspěvkové organizace krajů a obcí, neziskové organizace – občanská sdružení, humanitární a církevní organizace apod.) by měly mít při naplnění národních standardů kvality služeb rovný přístup k finančním prostředkům prostřednictvím uživatelů jejich služeb. 

Podpora v nezaměstnanosti – práce se musí vyplatit

Cílem reformy je nastavit takový vztah mezi výší a podmínkami vyplácení podpory v nezaměstnanosti, aby nebylo pro občany výhodnější dlouhodobě pobírat podporu nežli pracovat. Vytvoříme systém dávek, které budou poskytovány na základě splnění předem stanovených předpokladů – aktivní hledání nového zaměstnání, výkon veřejných prací pro obec, účast v rekvalifikačních kursech, přechodné přijetí méně kvalifikované práce či ochota dojíždět a stěhovat se za prací. Podpora v nezaměstnanosti bude vyplácena v částečné výši také po přechodnou dobu (až do 6 měsíců) i po přijetí práce za nižší mzdu, než je průměr v kraji. Při neplnění stanovených podmínek nebude podpora po 12 měsících vyplácena, bude vypočtena sociální dávka pouze ve výši absolutního životního minima. 

Rodičovský příspěvek

V otázce rodičovského příspěvku (viz podprogram Rodinná politika) navrhujeme kalkulaci dávky podle výše příjmů poplatníka či rodiny. Pokud rodina doloží nižší příjmy, než je stanovené minimum na člena domácnosti (rodiče a dítě) pro daný rok, bude rozdíl vyrovnán až do této výše (rodičovský příspěvek pro jednoho rodiče na mateřské tak může činit např. až 8 000 + 4 000 na jedno dítě a měsíc). Maximální lhůta výplaty činí 3 roky po porodu. 

Dávka na bydlení

SNK Evropští demokraté navrhují vyplácet po určitou dobu (až 36 měsíců) sociální dávku na bydlení do úrovně minimálního příjmu na osobu či rodinu, zohledňující zvýšené náklady na bydlení. Tato vyrovnávací dávka se postupně snižuje, do 18 měsíců pak lze ve spolupráci s obcí zajistit nájem v odpovídajícím sociálním bytě. U seniorů nad 75 let a u osob se zdravotním postižením se částka nesnižuje po dobu 18 až 36 měsíců. Obce mohou nad rámec zákona přispívat na bydlení občanů nebo stanovit sociální nájemné. Na úrovni obcí a krajů je třeba maximálně využít obecních bytových fondů pro podporu sociálního bydlení. Tam, kde došlo ke zbrklému výprodeji obecního bytového fondu, je třeba jít cestou výstavby nových sociálních bytů s podporou ze státních, regionálních a evropských zdrojů. 

3.3. Konsolidace veřejných rozpočtů

Reforma veřejných financí je pro prosperitu naší země nezbytná. K zásadním úkolům patří zejména zvýšení efektivnosti při vydávání veřejných prostředků a zároveň snížení deficitů a celkového dluhu veřejných financí. Konsolidace veřejných rozpočtů – především státního rozpočtu – je důležitější než populistické dostihy ve snižování daně z příjmu. Chceme zjednodušit daňový systém při respektování struktury obvyklé ve vyspělých zemích. Naším dlouhodobým cílem je snížení výdajů na správu daní a míry přerozdělování na centrální úrovni na 33% (v současnosti více než 36%).

Nejefektivnější cestou ozdravění veřejných rozpočtů je omezení rozbujelé korupce, jejíž výše zhruba odpovídá ročním deficitům státního rozpočtu. Přednostním zájmem politiky SNK Evropských demokratů je omezení spotřeby veřejného sektoru při zachování jeho základních a nezbytných funkcí. Výdaje státního, krajských a obecních rozpočtů snížíme mimo jiné tím, že omezíme rozsah nadbytečných výkonů zajišťovaných státem či příslušnými správními celky. 
Hodláme zavést jednotný a jednoduchý systém pravidel pro sestavování a monitorování veškerých veřejných rozpočtů v základní struktuře:

 • státní rozpočet
 • regionální rozpočty
 • místní rozpočty
 • fondové rozpočty

 

Státní rozpočet

Zaměříme se především na přebujelé výdaje, které nepovažujeme za dostatečně transparentní a kontrolovatelné. Musí se snížit náklady na provoz státní správy – dle našeho názoru zde je možné dosáhnout až třicetiprocentní úspory. Tohoto cíle můžeme dosáhnout zjednodušením vnitřních procesů státní správy, pravidelnými procesními a personálními audity, odbouráním duplicitních činností, přenosem co největšího množství agendy na společné evropské instituce a širším využitím automatizace a informačních technologií. Zcela nezbytné je zavedení nástrojů pro kontrolu finančních prostředků i svěřeného majetku. Je nutné zefektivnit dotační a investiční vztahy k málo produktivní státní sféře. Současně hodláme pokračovat v privatizaci a prodeji nepotřebného státního majetku. Státní rozpočet musí být sestavován tak, aby bylo dlouhodobě dosahováno vyrovnaných rozpočtů s maximálně tříprocentním schodkem veřejných financí. Požadujeme rovněž pružnější pohyb uvnitř jednotlivých kapitol státního rozpočtu a možnost víceletého čerpání investičních prostředků. Přitom však omezíme netransparentní kapitolu pokladní správy, která je často nástrojem nekontrolovaného rozdávání rozpočtových prostředků.

Regionální a místní rozpočty

Lokální rozpočty jsou při dnešním způsobu přerozdělování nečitelné a nespravedlivě sestavované. Jejich základním příjmem musí být jasně stanovený podíl na výběru daní z příjmu fyzických a právnických osob v daném regionu – ponechaný k posílení motivace samospráv – a dále jasně stanovený podíl na výběru nepřímých daní. Dosáhneme oproštění od falešné solidarity, zastavíme neefektivní přerozdělovací procesy, zaměříme se na multiplikační efekt reinvestic, na myšlenku „přetékání bohatství“ z regionu do regionu samovolně a nikoli direktivně. Regionální rozpočty, coby motor ekonomického života země, musí být sestavovány na základě jasných pravidel. Podíl místně určených daní (z nemovitostí, fyzických osob dle bydliště, místních poplatků) by měl činit alespoň 50% příjmu obce. Daň z nemovitostí považujeme za přirozený zdroj pro financování infrastruktury, bezpečnosti a dalších komunálních služeb zvyšujících hodnotu rezidenčních a komerčních nemovitostí a komfort jejich obyvatel. Souhlasíme proto s jistým zvýšením daně z nemovitostí kompenzované snižováním daně z příjmu.

Rozpočty fondů

Představují v současnosti nejméně čitelnou část veřejných rozpočtů. SNK Evropští demokraté chtějí konsolidovat tyto rozpočty (zprůhlednění Státního fondu rozvoje bydlení, Státního fondu životního prostředí, Státního fondu dopravní infrastruktury a oddělení důchodového, sociálního a zdravotního systému od státního rozpočtu) a posléze zavést povinnost vyrovnaného rozpočtu. Odstraní se tak zdvojení a bude zřejmé, jaké výdaje je možné při stanovených příjmech rozpočtů uskutečnit. Průběžný důchodový systém (1. pilíř) by měl být oddělen do samostatného rozpočtového fondu, kde mohou být transparentně kryty deficity z přebytků systému kumulovaných v předchozích letech. V případě nedostatků prostředků na tomto důchodovém fondu přitom musí být přijato jednoznačné dotační rozpočtové opatření, nebo změněny parametry průběžného systému. 

Daňová reforma – stabilita systému bez revolučních změn

Cílem SNK Evropských demokratů je zprůhlednit a zjednodušit daňový systém, a to při snížení složené daňové kvóty cílově na úroveň jedné třetiny hrubého domácího produktu. Systém přerozdělování je v současnosti neefektivní a drahý. Pro zvýšení rychlosti hospodářského růstu a přitažlivosti českého hospodářství je nutné omezit přerozdělování na úroveň srovnatelnou se zeměmi zajímavými pro investory. 
Hlavní zdroje daňových příjmů soustavy veřejných rozpočtů budou: daň z příjmu fyzických osob (pro zaměstnance i pro samostatně výdělečně činné osoby), daň z příjmu právnických osob, daň z přidané hodnoty, spotřební daň a daň z nemovitostí. Přesun z daní přímých na nepřímé byl již v ČR realizován a není nutné ho prohlubovat za každou cenu. Nesouhlasíme s vysokým zdaněním základních životních potřeb vedoucím k tlaku na vyšší sociální výdaje a další přerozdělování. V případně nutnosti neodmítáme přiměřené progresivní zdanění odpovídající standardní daňové struktuře vyspělých zemí. Daň z nemovitostí se může stát významným zdrojem financování místních rozpočtů.
Ke zpřehlednění daňového systému musí přispět i jeho čitelnost pro poplatníka. Veškeré placené zálohy na daň a odvody na sociální a zdravotní pojištění budou zahrnuty do hrubého příjmu občana tak, aby věděl, kolik ze své mzdy či výdělku odevzdává. Daň z příjmu fyzických osob však bude vypočtena ze základu po odečtení odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Navrhujeme vznik jednotného zúčtovacího centra – zaměstnavatelé i OSVČ by odesílali všechny tři složky (daň z příjmu a oba odvody) na jeden účet, kde by docházelo k jejich rozdělení. Fyzickým i právnickým osobám chceme dát možnost uplatnit daňové asignace ve výši 1-3% z daňového základu (přímo směřovaná daň) ve prospěch registrovaných veřejně prospěšných subjektů definovaných zákonem.

Daň z příjmu fyzických osob (DPFO)

Zjednodušení daně z příjmu fyzických osob, a to jak zaměstnanců, tak samostatně výdělečně činných osob, vidíme ve zjednodušení výpočtu daňového základu. Spočívá v nastavení jednoduchého systému evidence a v přiznání veškerých příjmů plynoucích dané osobě. Po přechodnou dobu stabilizace veřejných rozpočtů navrhujeme snížení sazby a redukovaný počet pásem. Mírnou progresi daňových sazeb považujeme za vyjádření vertikální spravedlnosti a solidarity daňového systému, která je běžná ve všech vyspělých zemích. 
V oblasti zdanění osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) je třeba respektovat princip horizontální daňové spravedlnosti, tedy srovnatelného zdanění srovnatelných ekonomických činností. Zreálnění paušálních odpisů a pravidel pro stanovení sociálních odvodů OSVČ tak může vytvořit prostor pro snížení daní a sociálních odvodů z příjmů ze závislé činnosti.
Navrhujeme zrušit veškeré další odpočty s problematickým efektem na prosperitu a účel jejich vzniku. Odpočty na úroky z úvěrů stavebního spoření a hypoték mohou přitom být uplatňovány pouze do výše odpovídající pořízení přiměřeného bydlení.  

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

SNK Evropští demokraté navrhují okamžité snížení daně z příjmu právnických osob na maximálně 15% z příjmů do 10 milionů Kč. Cílem tohoto snížení je zejména podpora rozvoje malých a středních podniků. Na druhou stranu v případě velkých nadnárodních korporací, odvádějící významnou část zisků generovaných v ČR do zahraničí, vnímáme potřebu koordinace daní na úrovni Evropské unie, a proto podporujeme výši daní na úrovni odpovídající EU. Jako neméně důležité vidíme zjednodušení a zpřehlednění výkaznictví a evidence, stejně jako  provázání daňové a účetní legislativy. 

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Daň z přidané hodnoty představuje v současnosti nejdůležitější zdroj příjmů státního rozpočtu. Přes existující mírné riziko zneužití systému dvou sazeb navrhujeme zachovat sníženou sazbu DPH u přesně specifikovaných druhů služeb a zboží (základní existenční potřeby, základní potraviny, kultura, knihy, základní služby pro fungování rodin a bydlení, zdravotní potřeby a potřeby pro děti, nájmy, energie), přičemž drtivá většina zboží a služeb bude spadat do hlavní, maximálně 20ti procentní sazby DPH. Pro základní potřeby navrhujeme sazbu nepřevyšující 10 procent. Sníženou sazbu DPH považujeme za nejen vyjádření elementární solidarity daňového systému, ale i za nástroj pro snížení daňového přerozdělení formou výplaty sociálních dávek (odvozovaných od životního minima).

3.4. Důchodová reforma

SNK Evropští demokraté navrhují reformovat penzijní systém zavedením třípilířového systému založeného na spojení mezigenerační solidarity a spravedlivé dělby dle vložených prostředků. Hlavními stavebními kameny systému jsou adresnost, spravedlnost a partnerství soukromého a veřejného kapitálu. Důchody jsou v tomto modelu financovány jak prostřednictvím výchovy dětí, v budoucnu zajišťujících příjmy průběžného systému, tak vytvořením dostatečných úspor během produktivního života. 

Tři pilíře penzijní reformy navrhujeme následovně:

 • 1. pilíř – dlouhodobě udržitelný průběžný systém mezigenerační solidarity (pokračování současného systému v modifikované podobě)
 • 2. pilíř – povinný kapitálový penzijní systém – osobní účet (v současnosti zatím není)
 • 3. pilíř – dobrovolný doplňkový kapitálový penzijní systém (dnes funguje, ale ne příliš efektivně) a zaměstnanecké fondy

SNK Evropští demokraté navrhují tento, z hlediska populačního vývoje udržitelný, systém a důrazně nesouhlasí s návrhy směřujícími k oslabení základního průběžného pilíře, aniž by koncepčním způsobem byly zajištěny zdroje pro financování důchodů středních a nižších příjmových skupin. Příkladem takového nevhodného opatřením je vládou prosazovaná „opt-out“ reforma, kterou pravděpodobně využijí zejména vyšší příjmové skupiny. Oslabené zdroje průběžného systému potom nemusí postačovat ani pro financování základního systému důchodů. Vytvořený druhý „opt-out“ pilíř lze nicméně reformovat, a to tak, že se stane pilířem povinným dle návrhu SNK Evropských demokratů.

 

Zároveň jsme si vědomi toho, že náš důchodový systém nelze oddělit od společného trhu práce v rámci EU. Rozdílné a nekompatibilní důchodové systémy v jednotlivých zemích omezují mobilitu v rámci EU. Propojení důchodových systémů taktéž může přispět k větší diverzifikace a stabilitě důchodových fondů. SNK Evropští demokraté budou proto iniciovat a podporovat koordinaci a konsolidaci důchodových systémů v rámci EU. Celkové maximální zatížení pro plně spořícího a děti nevychovávajícího občana bude v našem modelovém systému činit 24 procent, naopak při třech a více dětech a bez invalidního pojištění bude úhrada činit pouze 15 procent s horním stropem pětinásobku minimálního příjmu. 

První pilíř – průběžný systém

Základní odvod do systému pro ty občany, kteří budou přispívat do dvou povinných pilířů, navrhujeme na úrovni 24 procent, přičemž polovina z tohoto odvodu je směřována do prvního průběžného pilíře, druhá polovina do povinného kapitálového pilíře. Do průběžného pilíře tak bude občan odvádět ze svého příjmu 12 procent. (Veškeré odvody jsou vyčísleny z hrubé mzdy zaměstnance – zaměstnavatelé neodvádějí žádné odvody nad rámec hrubé mzdy zaměstnance, který tak zná všechny odvody a daně). 

Druhý pilíř – povinný osobní účet

Odvod do povinného kapitálového pilíře bude snižován v závislosti na počtu vychovávaných dětí, do maximálního počtu tří. Výchovu dítěte – tedy občana financujícího důchodový systém v budoucnu – považujeme za investici rovnou investici peněžní. Proto budou přispívat maximální mírou 12 procent svého příjmu občané nevychovávající žádné dítě, občané s jedním dítětem pak 9 procenty, se dvěma dětmi 6 procenty a se třemi a více dětmi 3 procenty. Rozdíl v celkových odvodech do penzijního systému mezi bezdětným pojištěncem a pojištěncem se třemi dětmi tak bude činit 9 procent (24 procent oproti 15 procentům). Minimální důchod by měl cílově představovat až polovinu průměru ze mzdy dosahované individuálním pojištěncem v průběhu jeho aktivního přispívání do systému a z průměrné mzdy dosahované v ekonomice.

Aby bylo dosaženo spravedlivé dělby naspořených prostředků, považujeme povinný kapitálový pilíř za komerční formu spoření. Správa fondů bude podléhat důslednému státnímu dohledu, nebude však státem přímo řízena. Bude přitom vytvořen garanční fond a výše správcovských poplatků bude přísně regulována. Občan si bude moci zvolit, kam chce směřovat svůj povinný vklad. Navrhujeme stanovit horní limit pro výpočet odvodu na pětinásobek minimálního příjmu. 

Třetí pilíř - individuální penzijní pojištění a zaměstnanecké fondy

Třetí pilíř představuje již dnes známý princip individuálního penzijního připojištění, které se řídí standardními pravidly kolektivního investování. Navrhujeme výrazně zvýšit limit pro odpočet příspěvků do fondů pro účel výpočtu daně z příjmu a sjednotit tento limit s odpočty příspěvků životního pojištění. Pozdější výplata důchodů nad stanovený limit však může podléhat odložené dani z příjmu.
Vytvoříme legislativní podmínky umožňující vznik zaměstnaneckých penzijních fondů, které fungující běžně v zahraničí, a které by bylo možné považovat za alternativní doplněk třetího dobrovolného pilíře.

3.5. Energetická politika

Oblast energetiky se stává klíčovou pro prosperitu a bezpečnost nejen ČR, ale všech zemí Evropské unie. Podle odhadů bude v roce 2030 EU závislá ze 70 % na dovozu veškeré energie ze zahraničí. Nevyzpytatelné ceny energetických surovin jsou významným ekonomickým rizikem. Budeme se proto zasazovat za společnou a důsledně uplatňovanou energetickou politiku Evropské unie. Stanovení podmínek pro využívání energetických zdrojů i volby mezi různými energetickými zdroji chceme i nadále zachovat v pravomoci členských států. SNK Evropští demokraté podporují investice do alternativních zdrojů energie a politiku zvyšování energetické účinnosti, tj. šetrného zacházení s energetickými zdroji a racionálního snižování energetické spotřeby při využití moderních technologií. Důraz klademe na výzkum nových technologií, ochranu životního prostředí, obnovitelné energie, čisté uhelné technologie a odpovědné zacházení s jaderným odpadem. 
Aktuality z ČR

 *
 *
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
© 2007 SNK Evropští demokraté, Malá Štěpánská 7, 120 00 Praha 2, info@snked.cz
Vygenerováno Marketingovým a publikačním Systémem Animáto. Realizace www.wamak.com.