SNK Evropští demokraté - Fungující stát, Kvalitní život, Prosperující společnost

Programové prohlášení 2006-2010

Programové prohlášení Rady města České Budějovice pro volební období 2006-2010
Preambule
Rada města České Budějovice předstupuje před veřejnost s koaličním programem, jehož hlavním cílem je harmonický rozvoj města a vytváření dobrých podmínek občanům k jejich klidnému, spokojenému a tvořivému životu v našem městě.
Programové prohlášení Rady města České Budějovice vychází ze zásad odpovědnosti, otevřenosti a spolupráce. Cílem programového prohlášení je udržet prosperitu města a napomoci růstu kvality života občanů Českých Budějovic. Klade si za cíl vytvářet společně s veřejným i soukromým sektorem podmínky pro to, aby se České Budějovice rozvíjely jako úspěšné a konkurenceschopné město.
Rada města chce naplňováním tezí svého programového prohlášení docílit naplnění základní strategické vize budoucnosti Českých Budějovic: města, které je přirozeným a uznávaným lídrem regionu, města prosperujícího, ve kterém žijí a pracují sebevědomí a zodpovědní občané se zájmem o budoucnost svého města. Města s kvalitní technickou infrastrukturou, výkonnou, snadno dostupnou a přívětivou veřejnou správou, které vytváří podmínky pro vzdělání, úspěšné podnikání a tvůrčí život.
Rada města bude usilovat o otevřenost, optimální informovanost, transparentnost rozhodování, jednoznačnost a důslednou kontrolu své činnosti. 
Předkládané Programové prohlášení Rady města České Budějovice je závazkem politické reprezentace města České Budějovice na volební období 2006 až 2010.

Rozvoj města

Chceme prosperující a bezpečné město přívětivé pro lidi, město, kde se každému bez ohledu na věk, pohlaví či povolání dobře žije a nachází zde dostatek příležitostí nejenom pracovních, ale i volnočasových. Chceme, aby naše město bylo mezi ostatními statutárními a srovnatelnými městy na prvním místě a bylo jimi bráno za vzor. Základním dokumentem, od něhož se bude odvíjet dosažení těchto vytyčených cílů, je strategický plán města. Současný strategický plán města však nevyhovuje aktuálním požadavkům. Proto byl zastupitelstvem města ustaven Výbor pro strategický plán a rozvoj, který má za úkol nový strategický plán vypracovat.
Rada města:
1.  Ve spolupráci s Výborem pro strategický plán a rozvoj připraví nový strategický plán. (termín: 2008)
2.  Ve spolupráci s Výborem pro strategický plán a rozvoj bude strategický plán monitorovat a aktualizovat, aby pružně reagoval na dění ve městě. (termín: průběžně)
3.  Zajistí zpracování integrovaného plánu rozvoje města jako podkladu pro čerpání dotací z fondů EU. (termín: 2007)
4.  Vytvoří a projedná s okolními obcemi podmínky pro různou formu a míru jejich případné integrace s Českými Budějovicemi. (termín: 2008-2010)
5.  V souladu s novým stavebním zákonem vytvoří prostředí pro přípravu nového územního plánu, prodiskutuje požadavky na něj se širokou veřejností, aby zastupitelstvo města v následujícím volebním období mohlo začít pořizovat nový územní plán na základě kvalitních průzkumů a rozborů. (termín: 2009-2010)

Hospodářská politika města

Cílem rady bude správa majetku města s co největším ohledem na potřeby a zájmy města. V tomto volebním období je hlavní prioritou zaměřit se na čerpání financí z evropských fondů pro období 2007-2013, využívat tyto programy v co největším rozsahu a šetřit tak vlastní finance města.
Rada města:
1.  Bude důsledně dbát o efektivní využívání majetku města a přinášet podněty k další optimalizaci jeho využití. (termín: průběžně) 
2.  Vytvoří efektivní systém organizace čerpání evropských, státních a krajských dotačních titulů na investiční a neinvestiční akce města a jím zřizovaných organizací. Součástí tohoto systému bude i systém motivace zaměstnanců magistrátu města aktivně na jednotlivých projektech pracovat. Na velkých projektech bude spolupracovat se zkušenými firmami, které se specializují na jednotlivé dotační programy tak, aby město dosáhlo maximální možné výše prostředků pro období 2007-2013. (termín: průběžně)
3.  Vytvoří seznam a přehled projektů, jejichž financování bude možné zajistit prostřednictvím nejrůznějších dotačních titulů. (termín: 2007)
4.  Vytvoří dynamický model rozpočtu s ohledem na možnost čerpat peníze z Regionálního operačního programu, Integrovaného operačního programu a dalších operačních programů. Kofinancování z evropských fondů připravených na období 2007-2013 bude řešit formou úvěru a souběžně s tím určí priority, které se budou financovat jen z rozpočtu města. (termín: 2008-2009)
5.  Připraví projekt s využitím Operačního programu Životní prostředí k obnově rozsáhlé části kanalizačního řádu na území města a k vybudování kanalizace v místech, která zatím kanalizační napojení nemají, včetně doprovodných oprav komunikací. (termín: 2008-2009)
6.  Bude vytvářet prostředí pro efektivní zapojení soukromého kapitálu do investičních priorit města. Tam, kde je to možné a výhodné, uplatní i partnerství veřejného a soukromého sektoru. (termín: průběžně)
7.  Bude se podílet prostřednictvím Komory statutárních měst v rámci Svazu měst a obcí ČR na iniciaci zákonné úpravy v rozpočtovém určení daní. (termín: 2007-2008)
8.  Vytvoří takové prostředí, aby se podnikatelé a živnostníci mohli věnovat své činnosti a byli při tom co nejméně obtěžováni administrativou. (termín: průběžně)

Doprava

Rada města bude věnovat maximální pozornost vnitřní dopravní infrastruktuře města a rozvoji veřejné hromadné dopravy. Budeme pracovat na  projektech důležitých odlehčovacích komunikací, kterými jsou přeložka silnice I/156 a II/157 (tzv. zanádražní komunikace) a přeložka silnice III/14539 (propojení ulic M. Horákové a Strakonické). Kvalitní MHD je základním předpokladem pro vyřešení ekologické, bezbariérové a přitom atraktivní ekonomicky a uživatelsky zajímavé dopravy. Rada města bude preferovat jiné druhy dopravy, než je individuální automobilová. Rada města vnímá nutnost začlenit České Budějovice jako metropoli jižních Čech do nadregionálního dopravního skeletu a docílit tak kvalitního spojení města s okolními regiony. Ve spolupráci s Jihočeským krajem se proto rada bude podílet na rozvoji na letiště, urychlení výstavby dálnice D3 a IV. tranzitního železničního koridoru, aby se město stalo nad-regionálním dopravním centrem.
Letiště České Budějovice
Rada města:
1.  Vytvoří podmínky pro součinnost orgánů státní správy a samosprávy při řízení
o udělení statutu neveřejného a následně veřejného mezinárodního letiště České Budějovice. (termín: 2007-2008)
2.  Zajistí plnou součinnost všech složek magistrátu města v rámci projednávacích procedur v souvislosti se žádostí o financování rozvoje Letiště České Budějovice z Regionálního operačního programu Jihozápad v rámci programovacího období 2007-2013 s cílem získat pro investiční rozvoj letiště v první etapě cca 500 milionů Kč. (termín: průběžně)

Dálnice D3
Rada města:
1.  Vytvoří podmínky pro součinnost všech orgánů státní správy, samosprávy, projekční přípravy a realizace investice, a to jak v rámci přeneseného výkonu státní správy magistrátem města, tak v rámci projednávání a přípravy souvisejících dopravních investic Jihočeského kraje a města České Budějovice. Na správní řízení týkajících se dálnice i dalších důležitých dopravních staveb (napojení silnice I/34 do Jírovcovy ulice, zanádražní komunikace, propojení M. Horákové-Strakonická) vyčlení úředníka, který bude mít na starosti pouze tyto stavby, aby byl zajištěn co nejhladší průběh příslušných správních řízení. (termín: průběžně)
2.  Dokončí dohadovací řízení oponentního technického posouzení stavby D3 podél východního okraje města (úsek D3 0310/I), aby mohlo být zahájeno územní řízení. (termín: 2008)
3.  Bude všechny kroky a opatření města ve vztahu k přípravě tohoto úseku D3 konzultovat se zástupci Jihočeského kraje a zástupci všech obcí ležících katastrálně na trase úseku D3 0310/I, aby byla zajištěna shoda dotčených samospráv před zahájením územního řízení. (termín: 2008)
4.  Vytvoří podmínky pro hladkou přípravu projektu pro stavební řízení, aby mohly být zahájeny stavební práce na tomto úseku nejpozději v letech 2010-2011, jak vyplývá z harmonogramu ŘSD. (termín: průběžně)
5.  Je připravena ve spolupráci s Radou Jihočeského kraje podpořit všechny formy financování výstavby D3, včetně využití formy PPP. Do přípravy stavby D3 aktivně zapojí poslance a senátory PČR zvolené v Jihočeském kraji. (termín: průběžně)
6.  Vytvoří podmínky pro součinnost orgánů státní správy a ŘSD jako navrhovatele, pokud jde vyvlastňovací řízení vedené na stavbu propojení silnice I/34–Jírovcova s cílem minimalizovat časovou náročnost tohoto procesu ve vazbě na vzájemnou podmíněnost této investice se stavbou D3, úsek 0309/III, aby mohl být z hlediska přípravy stavby dodržen očekávaný termín zahájení 2009. (termín: průběžně)

Vnitroměstská silniční síť
Rada města:
1.  Vytvoří podmínky pro součinnost všech orgánů státní správy a dotčených právnických a fyzických osob, aby byla příprava stavby přeložek silnic II/156 a II/157 (zanádražní komunikace) dovedena do stadia pravomocných územních rozhodnutí ve všech pěti etapách stavby. (termín: 2007)
2.  Vytvoří finanční a organizační předpoklady k tomu, aby byla příprava přeložky silnic II/156 a II/157 dovedena do stavebního řízení a zároveň bylo rozhodnuto o způsobu financování této stavby s tím, aby byly minimalizovány okamžité výdaje městského rozpočtu. (termín: 2008)
3.  Ve vazbě na stavbu přeložky III/14539  (propojení ulic M. Horákové a Strakonická) vytvoří organizační i finanční předpoklady pro pokračování přípravy projektu pro územní řízení i stavební povolení s očekávaným zahájením stavby v roce 2010. (termín: 2009)
4.  Bude věnovat maximální pozornost akutním či krátkodobým projektům na změnu v organizaci dopravy, které zlepší průjezdnost města, včetně využití doposud uzavřených uličních, silničních a mostních staveb. Provede dopravně-inženýrská opatření s cílem dosáhnout větší plynulosti automobilové dopravy. (termín: průběžně)
5.  Bude vyžadovat, aby všechna investiční opatření byla v dostatečném časovém předstihu koordinována, a to bez ohledu na jejich investora tak, aby nedocházelo ke kumulaci dopravních opatření zejména na hlavních tazích. (termín: průběžně)
6.  Zpracuje integrovaný projekt řešení dopravy v centrální zóně založený na kombinaci podpory jiných druhů dopravy (včetně pěší), než je individuální automobilová, zapojením sítě odstavných parkovišť a komplexního naváděcího systému. Při přípravě tohoto projektu chceme vycházet z evropských zkušeností v rámci projektu CIVITAS PLUS. (termín: 2009-2010)

Městská hromadná doprava
Rada města:
1.  Bude soustavně vytvářet podmínky pro rozvoj MHD v Českých Budějovicích včetně příměstské dopravy v rámci koordinovaného postupu s Jihočeským krajem při vytváření integrovaného dopravního systému veřejné dopravy za maximálního využívání dotací EU v rámci Regionálního operačního programu. (termín: průběžně)
2.  Vytvoří za pomoci unijních programů, jako je např. CIVITAS PLUS zabývající se technologiemi pro ekologicky čistou městskou veřejnou dopravu, opatření vedoucí k rozvoji MHD: zřizování preferenčních pruhů, centrální koordinace funkcí křižovatek s přednostními průjezdy, zřizování centrálních záchytných parkovišť, rozšiřování podmínek pro provoz ekologicky čisté MHD. (termín: průběžně)
3.  Trvale se bude snažit o rozvoj provozu ekologických vozidel, a to jak rozšiřováním trolejbusových tratí, tak i stálou obnovou trolejbusů a autobusů MHD. (termín: průběžně)

Doprava v klidu
Rada města:
1.  Bude podporovat výstavbu parkovacích domů v centrální zóně města. Za důležitou považuje realizaci parkovacího domu na nároží ulic F. A. Gerstnera a Goethova. (termín: 2008-2009)
2.  Na sídlištích bude podporovat kombinaci hromadných parkovacích objektů a rozšíření kapacity povrchových parkovacích míst na sídlištích. (termín: průběžně)
3.  Na sídlišti Máj v rámci řešení parkovacího deficitu vytvoří podmínky pro rozšiřování parkovací kapacity nejméně o 100 míst ročně. Na sídlišti Máj se postupně zvýší parkovací kapacita o 1100 míst. Na konci volebního období se tak deficit parkovacích míst na tomto sídlišti sníží na polovinu současného stavu. (termín: 2010)

Cyklistika
Rada města:
1.  Bude rozvíjet cyklistickou infrastrukturu a budovat nové cyklostezky. Na rozvoj cyklistické infrastruktury půjdou z městského rozpočtu přinejmenším stejné prostředky jako v minulém funkčním období. (termín: průběžně)
2.  Dokončí základní vnitřní skelet cyklostezek a bude ho radiálně rozšiřovat do okrajových částí města, aby i ty měly pohodlné cyklistické spojení s centrem.  (termín: průběžně)

Bezpečnost ve městě

Bezpečnost občanů města patří mezi základní dlouhodobé priority rady města. Rada bude usilovat všemi prostředky o to, aby České Budějovice zůstaly bezpečným městem pro každodenní život občanů i pro návštěvníky města. Hlavním prostředkem ke zlepšení ochrany veřejného pořádku a bezpečí je změna práce a reorganizace městské policie.
Rada města:
1.  Podpoří reorganizaci městské policie, zkvalitnění výcviku a vzdělávání a posun činnosti strážníků k ochraně veřejného pořádku a bezpečí. Nad výkonem služby bude mít přímý dohled a přímou osobní odpovědnost velitel směny, který se bude aktivně pohybovat v terénu, vydávat příkazy ke konkrétním opatřením a přímo na místě bude velet složitějším zásahům; tímto opatřením bude nahrazen současný nevyhovující stav, kdy činnost strážníků „řídí“ dva operátoři na telefonu. Součástí pracovních povinností strážníků bude jejich další průběžné vzdělávání ve všech souvisejících oblastech a fyzická příprava. Bude vytvořen motivační program pro strážníky; pro účinnou kontrolu a operativnost informací o činnosti hlídek zavést systém on-line sledování činnosti. (termín: 2007-2008)
2.  Podpoří posílení přímého výkonu hlídkové služby v ulicích, před školami, v místech s latentními problémy a vysokým nápadem vandalismu. Vnitřními organizačními změnami a doplněním počtu zaměstnanců městské policie na plánovaný počet bude posílen početní stav strážníků v přímém výkonu služby minimálně o 14, což fakticky odpovídá reálnému počtu strážníků v jednom turnusu. (termín: 2008)
3.  Vytvoří takové podmínky, aby výkon služby městské policie mohl být rozdělen na stálé obvody. Režim činnosti městské policie může být v jednotlivých okrscích různý, podle reálné potřeby vyhodnocené ze statistik řešených událostí předchozích let. Strážník bude k danému okrsku přidělen nastálo, aby získal znalost místa a aby občané věděli, kdo je „jejich“ strážník. (termín: 2008)
4.  Bude řešit složitou situaci na sídlišti Máj zřízením okrskové služebny. (termín: 2008)
5.  Bude v městské policii prosazovat princip nulové tolerance. Bude důsledně dbát na to, aby městská policie postihovala v ulicích města již minimální přestupky, které jsou prvním krokem v nárůstu kriminality. (termín: průběžně)
6.  Bude pokračovat s rozšiřováním městského kamerového dohledového systému do míst se zvýšenou kriminalitou jako pomocníka, nikoliv náhrady terénní hlídkové služby. (termín: průběžně)

Realizace velkých investičních akcí

Rada města jako dobrý správce svěřeného majetku (jedná se především o budovy, komunikace a vodohospodářskou infrastrukturu) bude tento majetek s plnou vážností udržovat. V rámci daných finančních možností ho bude i zhodnocovat za využití tradičních investičních nástrojů, které umožňuje rozpočet města.
Rada města:
1.  Jako zástupce jednoho z významných spoluvlastníků se značným důrazem na hledání dohody vlastníků vytvoří ekonomické a technické podmínky k urychlené rekonstrukci významné městské památky Masné krámy. (termín: 2007)
2.  Velké úsilí bude věnovat na odkanalizování částí města, které tuto infrastrukturu postrádají, a s tím související obnově z důvodu potřebného navýšení kapacity vodohospodářského majetku. Souběžně s tím budou rekonstruovány i dotčené ulice (projekt Čistá Vltava za téměř 1 mld. korun). Výnos z nájmu za vodohospodářský majetek půjde do jeho obnovy včetně ulic. (termín: 2009-2010)
3.  Bude provádět rekonstrukce ulic v ročním objemu 60 milionů korun. Opravíme důležité městské komunikace (Lannova, Ledenická, Evžena Rošického). (termín: průběžně)
4.  Dokončí připravované projekty protipovodňových opatření, bude aktivně vyhledávat různé formy jejich financování a dle možností rozpočtu města zahájí jejich realizaci. Bude pokračovat v projektech zajišťujících protipovodňovou ochranu města jak na řece Vltavě, tak na Malši. Ve spolupráci s Povodím Vltavy, s.p., bude usilovat o získání grantu Ministerstva zemědělství na tato protipovodňová opatření.  (termín: 2007–2009)
5.  Připraví návrh protipovodňových retenčních opatření na Dobrovodském potoce. (termín: 2008)
6.  Zasadí se o výstavbu Freetime parku Stromovka, který nabídne nové sportovní možnosti obyvatelům i návštěvníkům města. (termín: 2008)
7.  Rozhodne o výběru lokality pro nové a atraktivnější letní koupaliště s větší kapacitou. K realizaci této investice bude hledat privátního investora.  (termín: 2007-2010)
8.  Zajistí revitalizaci panelových sídlišť s pomocí dotací z evropských fondů a státních programů v objemu 233 miliony korun. Snahou je co nejméně zatížit budoucí rozpočty města. (termín: průběžně)
9.  Ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou a Jihočeskou hospodářskou komorou bude nadále podporovat budování Vědecko-technického parku, abychom podpořili ideální podmínky pro čerpání finančních prostředků z fondů EU na tento záměr.  (termín: průběžně)

Bydlení a prostředí pro život

Základním předpokladem pro další rozvoj města je neustále zvyšovat kvalitu bydlení a zároveň ho rozšiřovat o nové možnosti. Kvalitní bydlení nezahrnuje jenom dostatečnou nabídku příležitostí, ale i přívětivé a čisté životní prostředí, o něž usilujeme.
Rada města:
1.  Bude podporovat všechny projekty vedoucí k rozšíření nabídky bydlení na území města ve snaze zastavit odliv obyvatel. Vytvoříme takové podmínky, aby následné projednávání před orgány státní správy probíhalo bez průtahů a zcela transparentně. Prověříme územní plán z hlediska dalších zastavitelných ploch pro kolektivní i individuální bydlení. (termín: průběžně)
2.  Objekty, které nebyly zařazeny do prodeje podle zásad schválených zastupitelstvem, ponechá v majetku města z důvodu stabilizace jejich bytové funkce.  (termín: průběžně)
3.  Postupně bude každoročně realizovat zastupitelstvem města schválené projekty regenerace sídlišť Máj a Vltava–Sever. Pro realizaci bude v maximální míře využívat možností dotačních titulů na všech úrovních. (termín: průběžně)
4.  Zajistí zpracování projektu regenerace sídliště Vltava–Jih a zařadí ho do plánu realizace v návaznosti na projekty regenerace sídlišť Máj a Vltava–Sever.  (termín: 2007-2009)
5.  Zajistí zpracování projektu na lepší rekreační využití lesa Bor v návaznosti na sídliště Máj, včetně návrhu na financování a provoz areálu. (termín: 2009)
6.  Bude pokračovat v rekonstrukcích dětských hřišť. Do roku 2008 jich opravíme osmnáct, do konce volebního období podle potřeby další. (termín: 2007-2010)
7.  Bude znovu udržovat celou Stromovku včetně pozemků v soukromém vlastnictvím  a bude s jejich majiteli jednat o majetkovém vypořádání. (termín: 2007)
8.  Navýší v rozpočtu města částku na úklid, aby bylo možné zvýšit četnost úkonů a zajistit tak větší čistotu města. Prověříme fungování současného systému a zefektivníme ho. (termín: 2008)
9.  Zavede metropolitní kartu pro České Budějovice, která umožní bezhotovostní platby nejrůznějších služeb v rámci města včetně návštěv kulturních a sportovních zařízení i odbavování cestujících v MHD a budoucím systému IDS.  (termín: 2008-2010)

Školství

Kvalitní školství je zásadní pro rozvoj města a pracovní uplatnění jeho obyvatel. Dostatečná nabídka všech stupňů vzdělávání znamená pro občany města možnost připravit se na profesní dráhu a podle potřeby si zvyšovat či rozšiřovat kvalifikaci. V kompetenci města je především zlepšovat materiální zázemí základních a mateřských škol a zvyšovat úroveň jejich pedagogických sborů.
Rada města:
1.  Zachová ve svém funkčním období jako hlavní prioritu opravy a údržbu školského majetku, jako tomu bylo v minulém období. V uplynulém volebním období byly do školských zařízení investovány 242 miliony korun, naší ambicí je takové tempo obnovy udržet i nadále. (termín: průběžně)
2.  Bude hledat možnosti jiného využití nyní nepotřebných školských objektů s jejich zachováním ve vlastnictví města a jejich případným navrácením pro vzdělávací účely. (termín: průběžně)
3.  Bude podporovat osobitost jednotlivých škol. Bude vytvářet transparentní motivační systém odměňování, který bude motivovat vedení školských organizací k účelné správě základních a mateřských škol v majetku města. (termín: průběžně)
4.  Bude hledat prostor k optimalizaci provozu mateřských školek tak, aby svou pracovní dobou byly schopny se přizpůsobovat rodičům umisťujícím děti do mateřských školek. (termín: průběžně)
5.  Bude podporovat vznik nových vzdělávacích institucí na všech vzdělávacích stupních. (termín: průběžně)

Sociální věci

Reforma státní správy a zrušení okresních úřadů přenesly velkou část zodpovědnosti za řešení životních situací méně úspěšných, znevýhodněných a nesoběstačných občanů na město. Této zodpovědnosti se nezříkáme a snažíme se jí co nejlépe dostát. Svou pozornost zaměřujeme především na seniory, jejichž důstojný život závisí kromě rodiny hlavně na městě. Služby zajišťované městem nezastupitelným způsobem doplňují nestátní neziskové organizace, uplatňující ve své činnosti princip svépomoci, důležitý pro vytváření solidární společnosti. Město jich již tradičně finančně podporuje padesát až šedesát. Tyto neziskové organizace budeme i nadále podporovat.
Rada města:
1.  Zpracuje „Rozvojový plán sociálních služeb“ města České Budějovice pro období 2008–2013. Jeho cílem je zjistit a popsat potřeby občanů města v oblasti sociálních služeb, analyzovat dostupné zdroje pro jejich uspokojení a vytvořit strategii rozvoje sociálních služeb na území města pro dané období. (termín: 2008)
2.  Bude podporovat neziskové organizace, které působí v oblasti sociálně humanitární péče na území města, zejména zařízení zaměřená na péči o rodiny s dětmi.   (termín: průběžně)
3.  Zajistí podle potřeby výstavbu nového Domova pro seniory s pomocí státní dotace a v případě nutnosti i ze zdrojů města. Podpoří záměr soukromého investora vybudovat v Českých Budějovicích sociální zařízení pro seniory a čtyřiadvacetihodinový stacionář pro postižené a dlouhodobě nemocné děti. (termín: průběžně)
4.  Ve spolupráci s Jihočeským krajem vybuduje přechodné ubytování a odlehčovací lůžka v prostorách bývalého denního stacionáře pro seniory Domovinka v Tylově ulici. (termín: 2008)
5.  Rozšíří systém telekontaktní zdravotně-sociální služby pro seniory a zdravotně postižené podle poptávky. (termín: průběžně)
6.  Zavede standardy kvality sociální péče v zařízeních zřizovaných městem, které stanoví rozsah služeb a jejich kvalitu; tím zefektivníme jejich poskytování.  (termín: průběžně)

Kultura, památky, cestovní ruch

České Budějovice jsou městem se širokou kulturní nabídkou. Rada města se ji bude snažit udržet na současné úrovni a v rámci možností rozšiřovat. Prostor je především na straně komerčních i neziskových kulturních organizací, které město dlouhodobě podporuje.
Rada města:
1.  Zvýší podporu organizacím, které se zabývají kulturou, vytvoří pevný grantový systém procentuelně svázaný s rozpočtem města. Hlavními prioritami je podpora živé kultury, žánrová pestrost, dostupnost kultury na celém území města a její blízkost lidem a podpora mimořádných nadregionálních akcí. (termín: 2007)
2.  Bude vycházet vstříc pořadatelům veřejných akcí (např. na náměstí), aby kultura nebyla uzavřena jen v budovách, ale dostala se přes veřejný prostor k co největšímu množství obyvatel i návštěvníků města. Naším cílem je živé město, kde se neustále něco děje. (termín: průběžně)
3.  Posoudí efektivnost společnosti MKD, a.s., a vytvoří podmínky pro zahájení rekonstrukce KD Slavia, a to buď vlastními silami města nebo prostřednictvím vstupu privátního investora. (termín: 2008)
4.  Bude podporovat zachování otáčivého hlediště v Českém Krumlově a bude s ostatními dotčenými stranami hledat uspokojivé řešení jeho rekonstrukce a umístění. (termín: průběžně)
5.  Podpoří ve spolupráci s privátním investorem vznik nových kulturních zařízení v nově budovaném centru levobřežní části města ve Čtyřech Dvorech. Rada vnímá tento prostor jako velkou příležitost obohatit kulturní nabídku ve městě.  (termín: průběžně)
6.  Individuální podporou majitelů památkových objektů přispěje k lepší obnově a údržbě památek, aktivně bude vyhledávat nové zdroje financí pro památkovou péči. (termín: průběžně)
7.  Je připravena být nositelem velkých projektů v oblasti cestovního ruchu, jejichž hlavním přínosem bude vytvoření nových podnikatelských a pracovních příležitostí. Pro tyto projekty bude hledat finance především mimo rozpočet města.  (termín: 2007-2010)
8.  Zvýší publicitu a posílí propagaci kulturních akcí konaných na území města.  (termín: průběžně)

Volnočasové aktivity a sport

Součástí kvalitního života v moderním městě je i dostatek příležitostí k fyzické relaxaci a sportovnímu vyžití. Město České Budějovice zajistí zachování stávajících sportovních zařízení a bude podporovat především sdružení věnující se mládeži.
Rada města:
1.  Vytvoří podmínky pro kompletní projektovou přípravu volnočasového areálu Freetime Park Stromovka tak, aby v roce 2007  bylo zahájeno stavební řízení a v návaznosti na vyhlášení výzev k předkládání projektů z Regionálního operačního programu mohl být projekt realizován a předán do užívání. (termín: 2008)
2.  Zvýší podporu zájmovým skupinám místních obyvatel v oblasti sportu a volného času mládeže. Vytvoří moderní dotační systém na podporu činnosti a aktivit místních sportovních organizací a institucí založený na kofinancování, který bude mít alokovanou minimální částku vycházející procenticky z rozpočtu města.  (termín: 2007)
3.  Zmapuje nabídku volnočasových aktivit pro děti a zaměří se na to, aby školní sportoviště byla k dispozici i pro volnočasové aktivity dětem z různých sportovních sdružení. (termín: 2007-2008)
4.  Ve spolupráci s Jihočeským krajem vyřeší problémové umístění Domu dětí a mládeže v nevyhovující Hardtmuthově vile a bude pro něj aktivně hledat nové místo. Jako velice atraktivní příležitost i pro umístění dalších sportovních a volnočasových zařízení vnímá novou městskou čtvrť vznikající ve Čtyřech Dvorech.  (termín: 2008-2009)

Zdroj: Magistrát města České Budějovice,www.c-budejovice.cz
Aktuality z ČR

 *
 *
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
© 2007 SNK Evropští demokraté, Malá Štěpánská 7, 120 00 Praha 2, info@snked.cz
Vygenerováno Marketingovým a publikačním Systémem Animáto. Realizace www.wamak.com.