SNK Evropští demokraté - Fungující stát, Kvalitní život, Prosperující společnost
< Zpět / SNK Evropští demokraté / Volby do EP 2014 / Naše cíle

Pro silnou a demokratickou Evropu

 

Volební program SNK Evropských demokratů pro volby do Evropského parlamentu v roce 2014

Preambule

Evropská unie je vlastí naší vlasti, je společenstvím hodnot, které jsme zdědili po předcích a kterým chceme dát nový smysl a musí být demokratickou světovou mocností, která bude přinášet mír, svobodu a spravedlnost.

 

Demokratickou Evropskou unii proto chceme:

 1. silnou, svobodnou, spravedlivou;
 2. prosperující, solidární a čistou;
 3. rozmanitou, uchovávající a inovativní.Cíle SNK Evropských demokratů 

Chceme:

 1. demokratickou EU, aby každému zaručila možnost podílet se na rozhodování o zákonech, které budou pro něho platit;
 2. silnou EU, aby dokázala ochránit nás, náš národ i naší zemi před jakýmkoli ohrožením;
 3. svobodnou EU, aby každému zaručovala svobodu, která bude omezována jen svobodou druhých, včetně těch, kteří přijdou po nás;
 4. spravedlivou EU, aby zaručovala každému jeho práva a poskytovala mu prostředky, aby se jich mohl domoci;
 5. prosperující EU, aby vytvořila dostatek hodnot duchovních i materiálních;
 6. solidární EU, aby každému poskytovala možnost nežít v bídě, ale způsobem odpovídajícím důstojnosti člověka;
 7. čistou EU, aby každému zaručovala čistý vzduch, čistou vodu, čisté prostředí a zdravé potraviny;
 8. rozmanitou EU, a politicky i správně decentralizovaná, podporující národní a kulturní identity, umožňující, aby každý zůstával sám sebou, aniž by to bylo na překážku spolupráce s druhými;
 9. uchovávající EU -  mravní, kulturníi přírodní hodnoty minulosti;
 10. inovativní EU a otevřenou novému poznávání a tvorbě nových hodnot.

 Sebevědomý stát v silné a demokratické EU

Volební program SNK Evropských demokratů pro volby do EP

 

SNK Evropští demokraté si plně uvědomují, že Evropská unie prochází nelehkým obdobím. Dluhová krize destabilizující eurozónu, posilování populistických sil a nacionalistických tendencí nedostatek politické odvahy k naplňování Lisabonské smlouvy ambiciózním způsobem, nejasné perspektivy týkající se dalšího rozšiřování, celková atmosféra skepse a pesimismu atd. SNK Evropští demokraté nevnímají tuto situaci jako fatální krizi, ale naopak jako výzvu podílet se na formování nové podoby EU, která plně odpovídá zájmům naší země a v níž Česká republika zaujme postavení odpovídající síle naší ekonomiky i našemu kulturnímu přínosu. A také jako připomenutí, že evropská integrace, která je pro naši zemi životně důležitá, zůstává křehkým politickým projektem, o který je třeba náležitě pečovat.

Naším výchozím postojem je plná podpora konsolidaci Evropské unie na základě Lisabonské smlouvy a maximálnímu využití potenciálu, který tento nelehce vyjednaný kompromis dává pro její další vývoj.

Podpora evropské integrace je v našem národním zájmu

Evropa fungujících na principech evropské integrace tak, jak se utváří od počátku 50. let XX. století vytváří příznivý rámec pro naplňování našich národních zájmů, jaký nemá v historii obdoby: jsme svobodným a plnohodnotným aktérem evropského dění, svéprávně spolurozhodujeme o utváření evropských pravidel, vůči okolnímu světu vystupujeme jako pevná součást půlmiliardového bloku, který je největší hospodářskou velmocí dnešního světa. Je na nás, abychom toho uměli využít a v rámci EU racionálně uplatňovali svůj vliv.

Lisabonská smlouva: dobrý základ pro nadcházející léta

Hodnota Lisabonské smlouvy spočívá především v tom, že je kompromisem, který umožnil EU posunout pozitivním směrem, co se týče efektivity a legitimity jejího fungování, aniž by byla fatálně narušena jednota EU kontinentálního rozměru. Právě funkční a legitimní EU sdružující státy napříč Evropou v celé její rozmanitosti je ideálním prostorem pro naši národní seberealizaci.

EU à la carte – vybírám si, co se mi líbí

Evropu à la carte i jiné podobné modely („vícerychlostní Evropa“, „Evropa jádra a periferie“, apod.) považují SNK Evropští demokraté za příliš nebezpečné rozvolnění, které by vedlo k vnitřnímu oslabení, k omezení akceschopnosti, k zeslabení rozhodovacího procesu uvnitř EU, ale také k snížení vlivu ČR (menší prostor pro vytváření ad hoc koalic při prosazování racionálních návrhů, riziko členství druhé kategorie, atd.).

Posílená spolupráce

Model posílené spolupráce zainteresovaných členských států v dílčích konkrétních politických oblastech může být pozitivní, jak to ukazuje např. vývoj Schengenského systému. Je však třeba velmi bedlivě hlídat rovnováhu mezi různými systémy posílené spolupráce a fungováním Unie jako celku, aby se tento model nestal základem „dvourychlostní Evropy“, která by mohla být pro Českou republiku nevýhodná.

Spolupráce v oblasti spravedlnosti a vnitřní bezpečnosti

Nestabilita vnějšího evropského prostředí, hrozby terorismu, rozpadu systému nešíření jaderných zbraní i biologická nebezpečí kladou zvýšený nárok na společnou vnitřní bezpečnost. SNK Evropští demokraté plně podporují posílení unijních pravomocí v oblasti spravedlnosti, práva a vnitřní bezpečnosti, aby bylo možné náležitě zajistit bezpečnost našich občanů. SNK Evropští demokraté podporují zejména evropské iniciativy pro potlačování a stíhání praní špinavých peněz, pro boj proti terorismu a všem formám organizovaného zločinu, rozvoj společné evropské pohraniční služby a systému Schengen II plus, urychlené zavedení biometrických cestovních dokladů, jednotnou evropskou konzulární službu, apod.

Společná zahraniční politika

SNK Evropští demokraté podporují rozvoj evropské služby pro vnější činnost. Unie má dnes daleko větší zahraničně politickou váhu než jednotlivé členské státy a pro prosazování českých zájmů ve světě je ideální kombinovat aktivity naší národní diplomacie s uplatňováním českého vlivu v rámci evropské diplomacie, která představuje jednotu, sílu, expertízu, výkonnost, výrazně lepší šanci prosazovat společné zájmy a zajišťovat efektivní konzulární ochranu všech občanů EU.

Společná obranná a bezpečnostní politika

SNK Evropští demokraté podporují projekt společné obrany EU, která by se stala silným a akceschopným evropským pilířem NATO. Odmítáme proto jak snahy evropskou integraci v oblasti obrany blokovat či sabotovat, tak i jakékoli snahy evropskou obranu stavět jako alternativu k NATO. Plně podporujeme koordinaci a racionalizaci armádních akvizic v rámci EU.

Uvádění Lisabonské smlouvy v praxi

Lisabonská smlouva dává Unii solidní a kvalitní smluvní základ pro vývoj a efektivní fungování v nadcházejících letech. Bude však záležet na jejím konkrétním uvádění do praxe, zda bude její potenciál využit pozitivně a v plné šíři, či zda její ambice zůstanou nenaplněny. SNK Evropští demokraté podporují maximální využití prostoru, který Lisabonská smlouva dává, k posílení demokratických a politických mechanismů ve fungování EU: Evropský parlament se musí definitivně stát plnohodnotným parlamentem, který je sebevědomým spolutvůrcem evropské legislativy a hlavním zdrojem demokratické legitimity rozhodování na evropské úrovni. Podporujeme proto především posilování vazby mezi politickou většinou v Evropském parlamentu a politickou orientací Evropské komise. Podporujeme silnou a respektovanou roli Evropské komise a jejího předsedy, ale též na vládách členských států nezávislou a efektivní roli předsedy Evropské rady a vysokého představitele pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku. Výhledově bychom uvítali, kdyby post předsedy Evropské komise a předsedy Evropské rady obsadila jedna a ta samá osoba. Podporujeme přímou volbu prezidenta EU a případně i jednotlivých poslanců EP posilující přímou demokratickou vazbu občanů a jimi volených zástupců na úrovni vedení EU. V obecné rovině je pro Českou republiku nevýhodné, pokud se posiluje mezivládní charakter EU, proto je třeba nedopustit příliš dominantní roli Evropské rady a odsunutí Evropské komise na vedlejší kolej. Prosazujeme, aby se Česká republika dodatečně připojila k deklaraci č. 52 (o symbolech Evropské unie) připojené k Lisabonské smlouvě – jako symbolický důkaz zájmu České republiky být motorem, nikoli brzdou evropské integrace. Vláda České republiky by též měla oficiálně sdělit svým partnerům, že netrvá na výjimce z uplatňování Listiny základních práv Evropské unie.

Vstup do eurozóny

Eurozóna prochází těžkým obdobím. To však nic nemění na tom, že SNK Evropští demokraté i nadále považují vstup do eurozóny za podstatnou prioritu pro Českou republiku. Bez ohledu na přijetí eura je v našem zájmu plnit konvergenční kritéria, zejména omezení deficitů veřejných rozpočtů a zadlužení ČR. Díky otevřenosti naší ekonomiky jsme s eurozónou úzce spjati. Přijetí eura nás ještě více začlení od evropské ekonomiky, oprostí nás od kursového rizika CZK/EUR, ale zejména sníží transakční náklady a usnadní investice v obou směrech. Vstup do eurozóny navíc považujeme za základní předpoklad zařazení naší země mezi vlivné členy EU. Bez přijetí eura zůstane naše země stranou důležitých rozhodovacích procesů o Evropě i o jejím místě na světové scéně. Přijetí eura je klíčovým posledním krokem potvrzujícím naše plnoprávné členství v EU. Probíhající krize eurozóny není krizí jednotné měny jako takové – která též není její příčinou. Tou byla neodpovědnost některých členských států i kolektivní zavírání očí všech členů nad neplněním pravidel, na kterých je eurozóna postavena. Do budoucna je tedy třeba tato pravidla ještě zpřesnit a doplnit, ale především zajistit jejich reálnou vymahatelnost. Podporujeme proto „Pakt pro euro plus“, ke kterému by Česká republika měla bezodkladně přistoupit.

Obrana a dokončení vnitřního trhu

SNK Evropští demokraté považují za zásadní, aby evropský vnitřní trh fungoval co nejsvobodněji a nejpružněji. Je třeba razantně odmítnout veškeré protekcionistické tendence či jiné narušování funkčnosti vnitřního trhu. Zároveň je třeba vnitřní trh dokončit, zejména v oblasti služeb.

Migrační politika

Podmínkou pro úspěšný rozvoj společného pružného a konkurenceschopného trhu práce je společná demografická a migrační politika. Migrace je nezvladatelná na úrovni jednotlivých členských zemí. Jedině náprava chyb minulosti a urychlené zavedení inteligentní migrační politiky umožní Evropě zůstat významným globálním hráčem. Zároveň je však zapotřebí, aby Česká republika dokázala definovat a realizovat racionální a efektivní politiku integrace přistěhovalců do české společnosti. Tento aspekt musí zůstat v kompetenci členských států, Evropská unie by měla jen přispívat k dohledu nad dodržování společných hodnot a aktivity členských států doplňovat a podporovat.

Nezbytnost reformy společné zemědělské i strukturální politiky

SNK Evropští demokraté prosazují co nejrychlejší přípravu reformy společné zemědělské politiky (SZP) od roku 2013 a žádají snížení objemu prostředků na ní vynaložených. Ušetřené prostředky je možné využít na podporu vědy a výzkumu, či na budování evropské dopravní infrastruktury. Očekáváme též zefektivnění využívání prostředků ze strukturálních fondů a kohezního fondu. Finanční prostředky SZP směřující do dotování produkce a na export chceme změnit na prostředky sloužící rozvoji venkova a péči o kulturní krajinu. Strukturální a kohezní prostředky musí sloužit k opravdovému rozvoji regionů a zejména k budování infrastruktur, ne k financování samoúčelných projektů. Rovněž žádáme převedení všech nerozpočtových fondů unie do rozpočtu EU, aby byla umožněna plná kontrola EP a bylo zajištěno řádné hospodaření za rovných podmínek. Česká republika však také musí zajistit ryze průhledné a poctivé nakládání s evropskými fondy.

Změna dotační politiky by měla především vést k razantnímu zvýšení dostupných prostředků pro financování vědy, výzkumu a vývoje, což umožní zvýšit konkurenceschopnost celé EU.

 

Aktuality z ČR

 *
 *
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
© 2007 SNK Evropští demokraté, Malá Štěpánská 7, 120 00 Praha 2, info@snked.cz
Vygenerováno Marketingovým a publikačním Systémem Animáto. Realizace www.wamak.com.