SNK Evropští demokraté - Fungující stát | Kvalitní život | Prosperující společnost
< Zpět / SNK Evropští demokraté / Program / Fungující stát

Fungující stát musí sloužit občanům

Boj s korupcí je nadále páteří politického programu SNK Evropských demokratů. Transparentnost rozhodovacích procesů a prostředí veřejné správy je podmínkou pro fungující, prosperující stát a kvalitní život jeho obyvatel.

Politici a úředníci musí sloužit občanům, ač tomu je mnohdy naopak. Za naše daně očekáváme odpovídající služby a přístup. Prosazujeme zvýšení nároků na práci politiků i úředníků, odpovědné rozhodování o veřejných záležitostech a otevřený a zdvořilý přístup institucí k občanům.

Utáhněme opasek státu! Fungující stát musí efektivně zajišťovat jistotu a bezpečí, zároveň však nesmí zbytečně utrácet naše peníze. SNK Evropští demokraté navrhují úspory prostřednictvím důsledných procesních a personálních auditů státní správy, decentralizaci rozhodování a převedení většího množství pravomocí na obce a kraje.

Společnost fungující podle jasných pravidel! Je třeba zabezpečit právní stabilitu, právní jistotu a vymahatelnost práva. Jistota občana, že ve státě vládne dlouhodobě právo, zákonnost a pořádek, je nezbytná pro samotné zachování fungující demokratické společnosti.

Evropu chceme budovat, ne bourat! Naším cílem je sebevědomý stát v silné EU. Chceme se podílet se na formování nové podoby EU, která plně odpovídá zájmům naší země, v níž Česká republika zaujme postavení odpovídající síle naší ekonomiky i našemu kulturnímu přínosu a která bude chránit své občany a obhajovat historické i kulturní tradice, z nichž vychází. Naším výchozím postojem je plná podpora konsolidaci Evropské unie na základě Lisabonské smlouvy a maximálního využití potenciálu, který tento nelehce vyjednaný kompromis pro její další vývoj dává.

Fungující stát

Podporujeme základní hodnoty kvalitního života

Kvalitu života považujeme za zdroj našeho bohatství. Vidíme v ní to, co nás skutečně činí bohatými: naše vědomosti a schopnosti, stav našich obcí a měst – jejich fungující správa, bezpečí, pořádek i kvalitní prostředí pro život. Považujeme za zásadní zachovat naši pestrou přírodu a malebnou krajinu, abychom se z ní mohli těšit my i naši potomci.

Program SNK ED staví na politice šetrnosti. V nakládání s přírodním bohatstvím, v rovnoměrnějším rozložení hospodářských příležitostí v krajích a v regionálním rozvoji spatřujeme povinnost státu pomoci zlepšit kvalitu života v malých a středních obcích. Kvalita života velkých měst je dnes spojována především se snížením expanze individuální automobilové dopravy do center, dostupností kvalitního bydlení a zvýšením bezpečnosti.

Zásadní součástí identity našeho národa je jeho kultura, která je zdrojem naší národní hrdosti a významně nás reprezentuje ve světě. Kultura hraje nezastupitelnou roli při vzniku a upevňování sociálních vztahů a etických principů. Stav kultury odráží i kvalitu demokracie a míru svobody projevu. Podmínkou kulturního růstu je také řádná péče o historické dědictví, o památky a umění.

Základem společnosti je pro nás fungující rodina, kterou chceme podporovat, aniž by to bylo v rozporu s politikou rovných šancí pro ženy či pro minority. České prostředí tradičně dokázalo vycházet z tolerance, z pestrosti životních podmínek v přírodním, hospodářském i kulturním smyslu. Zdrojem bohatství společnosti jsou vzdělaní lidé, schopní uspět v globální konkurenci. K tomu je nezbytné transformovat školský systém a zvýšit společenskou prestiž učitelů. Současně musíme být v rámci svého uplatnění připraveni na nutnost celoživotního vzdělávání.

Dobrý zdravotní stav populace chceme zajistit spojením odpovědnosti na základě individuální pojistné smlouvy a principu solidarity. Za nezbytné považujeme definování základní zdravotní péče, stanovení standardů zdravotních výkonů a sjednocení podmínek fungování zdravotních zařízení i pojišťoven. Efektivnější poskytování zdravotní péče přináší vyšší kvalitu života každému z nás.

Cesty k prosperitě

Prosperita je nezbytným předpokladem pro růst celkové kvality našeho života. Současně chceme, aby si ČR upevnila odpovídající postavení v Evropě. Ekonomická a institucionální transformace České republiky je po formální stránce prakticky ukončena, k demokracii evropského typu má ještě daleko. Podmínky hospodářské soutěže a obchodní, celní a finanční politiky jsou stanovovány unií.

Současnou českou ekonomiku lze charakterizovat jako velmi otevřenou a tržní, postavenou na síle vývozu, s vysokým podílem průmyslové výroby, ale s nižší přidanou hodnotou a poměrně nízkým podílem služeb. Je to dáno jednak způsobem privatizace, hospodařením a dlouhodobým odkládáním zásadních reformních kroků, jednak štědrou fiskální politikou socialistických vlád. Svou roli sehrála také výrazná podpora masivních přímých investic do průmyslu na úkor rozvoje středního a malého podnikání. Budoucí prosperita ČR je tedy podmíněna vyšší pružností pracovního trhu, růstem kvality lidských zdrojů, rozpočtovou reformou a podporou malého a středního podnikání i oblasti služeb.

Základní východiska politiky prosperity:

  • Reforma v oblasti lidských zdrojů, čímž rozumíme dokončení transformace sociálního, zdravotního a penzijního systému ČR.
  • Odbourání zbytečných regulačních opatření, zjednodušení daňové soustavy a stabilizace veřejných rozpočtů, tedy zastavení zadlužování budoucích generací.
  • Liberalizace trhu práce v ČR vyžadující především změny v pracovním právu, řešení otázky dostupného bydlení, mobility a celoživotního vzdělávání.
  • Legislativní, finanční a infrastrukturní podpora malého a středního podnikání.
  • Větší motivace technologických inovací a podpora investic do výzkumu a vývoje.

Další podmínkou pro úspěšnou politiku prosperity je fungující, šetrný a výkonný stát. Pouze razantní tlak na efektivní snížení (především mandatorních) výdajů státního rozpočtu, přehledné a kontrolované čerpání výdajů (obcí a krajů), jasné podmínky výběrových řízení a především tvrdá protikorupční opatření zajistí úspory nezbytné jak pro investice do lidských zdrojů, vědy, vývoje, výzkumu, vzdělání i kultury, SNK Evropští demokraté vždy budou respektovat zásadní princip šetrnosti.

 

1.1. Aktivně proti korupci

Za výsostnou prioritu naší politiky považujeme boj s korupcí ve všech jejích podobách. Korupce znemožňuje rovné šance občanů, ochromuje činnost veřejných institucí a je hlavní příčinou rostoucí nedůvěry společnosti v politiky a celou veřejnou správu. Korupce poškozuje stát ekonomicky, neboť činí veškeré ekonomické procesy nákladnějšími a odrazuje investory. Transparentnost rozhodovacích procesů ve veřejné správě je podmínkou pro fungující, prosperující stát a kvalitní život jeho obyvatel.

Budeme prosazovat efektivní kontrolní mechanizmy předcházející korupčnímu jednání zaměstnanců státu a samospráv. Jsme pro urychlené zavedení bezhotovostní platby pokut udělených policií na místě. Zasadíme se o sloučení Útvaru odhalování nelegálních výnosů a daňové kriminality (tzv. finanční policie) a Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality, aby tyto orgány měly lepší podmínky a potřebné nástroje pro vyhledávání a řešení závažné hospodářské kriminality.

Za zásadní opatření proti korupci považujeme transparentní financování politických stran s průběžným zveřejňováním nákladů. Právě finance politickými stranami kontrolovaných podniků se státní účastí slouží k zajišťování výhod, které pak čerpají stávající parlamentní politické strany. Podporujeme stanovení limitů na volební kampaně, omezení výše příspěvků politických stran v členění na fyzické a právnické osoby, povinnost detailnějšího a transparentního vykazování nákladů i ustavení nezávislého orgánu pro kontrolu financování PS. Jsme pro snížení státních příspěvků na poslance a senátory, které prohlubují nerovnost mezi parlamentními a neparlamentními stranami.

Úspornější a průhlednější veřejné zakázky

Zasadíme se o kvalitnější zákon o veřejných zakázkách. Jsme přesvědčeni, že dosud přijaté verze zákona nedokáží účinně zamezit korupci. Navrhneme proto takovou novelu zákona, která se zaměří na otevřenost procesu rozhodování a na právo veřejnosti na informace o průběhu veřejného výběrového řízení. Vlastnictví společností ucházejících se o veřejné zakázky musím být transparentní až na úroveň vlastníků – fyzických osob. Zadávání veřejných zakázek musí být kontrolovatelné prostřednictvím elektronických médií – tzv. elektronické tržiště. Prosadíme vícekolové řízení umožňující snížit výslednou cenu, omezíme přeprodávání zakázek a kartelové dohody dodavatelů. Spolupráce soukromého a veřejného sektoru v projektech Public – Private – Partnership musí také podléhat přísnému režimu kontroly účelnosti a efektivity projektu.

Tvrdě proti střetu zájmů

Podporujeme přijetí tvrdšího zákona o střetu zájmů včetně širšího vymezení osob, na které se zákon vztahuje – tedy i rodinných příslušníků. Jsme pro zavedení veřejně kontrolovatelných majetkových přiznání nejen pro politiky, ale i pro zaměstnance ve státní správě  v krajích a obcích, pro příslušníky bezpečnostních sborů a ozbrojených sil, pracovníky obecní policie, soudce a státní zástupce a zaměstnance v organizacích, které jsou převážnou měrou financovány z veřejných rozpočtů. Kontrola majetkových poměrů umožní potvrdit či vyloučit případné podezření na nelegálně nabytý majetek.

Srozumitelné a účinné zákony

Budeme usilovat o přijetí jednoznačných a nekompromisních norem vedoucích ke snížení rizika korupčního chování politiků, úředníků veřejné správy, policistů a všech dalších veřejných činitelů.

Zrušení imunity a omezení nepřiměřených výhod politiků

Po zkušenostech se selháním některých vrcholných politiků je zapotřebí prosadit daleko přísnější kontrolu politiků a úředníků. Navrhujeme proto zrušit doživotní imunitu poslanců a senátorů, protože ji nepotřebují k výkonu své funkce – při něm jsou chráněni tzv. indemnitou, tedy nepostižitelností za hlasování a výroky pronesené při výkonu jejich mandátu. Ochrana nad rámec běžného občana v civilním životě není nezbytná a vede ke ztrátě důvěry veřejnosti v politiky. Zároveň navrhujeme zavedení indemnity pro krajské a místní zastupitele, kteří dnes nejsou ničím chráněni proti persekuci za své projevy a politickou činnost.

Osobní odpovědnost politiků za svá rozhodnutí

Navrhujeme prosadit princip osobní odpovědnosti zvolených politiků za své rozhodování. Současný model kolektivní odpovědnosti anonymních orgánů chceme nahradit nezpochybnitelnou odpovědností jednotlivých politiků za svěřenou činnost.

Striktní oddělení zákonodárné, výkonné a soudní moci je základním předpokladem fungování demokracie. Ministři příští vlády nesmí být členy parlamentu, nesmí být hájeni nesmyslnou doživotní imunitou, musí být kontrolovatelní parlamentní opozicí, musí zákonodárcům skládat účty ze svých rozhodnutí. Účast představitelů exekutivy v bezpečnostních, kontrolních či hospodářských výborech parlamentu je výsměchem naší demokracii, stejně jako jejich beztrestnost zajištěná poslaneckou imunitou. SNK Evropští demokraté budou prosazovat, aby ministři příští vlády po svém jmenování do funkcí složili parlamentní mandát, jak to činí ve většině vyspělých evropských států, respektive, aby byl zaveden tzv. klouzavý mandát.

1.2 Fungující stát zaručuje spravedlnost

Je třeba zabezpečit právní stabilitu, právní jistotu a vymahatelnost práva. Jistota občana, že ve státě vládne dlouhodobě právo, zákonnost a pořádek, je nezbytná pro samotné zachování fungující demokratické společnosti.

Zpomalit překotné změny zákonů

Časté změny zákonů způsobují, že zákony už neznají ani právní experti. Bez mnoha nejrůznějších elektronických pomůcek a speciálních kompilací textů by neměli šanci se seznámit se zákony ani oni. To v souvislosti se zásadou „neznalost zákona neomlouvá“ ukazuje na nesprávnou praxi současné parlamentní legislativní práce. Teprve po určité době vejde ve všeobecnou známost názor nejvyšších soudních instancí (Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, Ústavní soud) na výklad zákona. To je další silný argument ve prospěch dlouhodobé stability zákonů, bez nichž neexistuje právní jistota, tj. jistota občana, že stejné případy budou soudy dlouhodobě posuzovány stejně. Spíše než dalším změnám zákonů je třeba věnovat úsilí jejich vyčištění: opravit zbytečné chyby v textu zákonů, na základě soudní praxe upravit nedokonalé formulace, doplnit po důkladném uvážení chybějící důležité paragrafy.

Dát občanům šanci se včas a dostatečně se zákony seznámit

Současná praxe velmi krátké doby mezi platností zákona (jeho vyhlášením ve sbírce zákonů) a jeho účinností (dnem, od kterého je zákon skutečně uplatnitelný) jde proti smyslu právního státu. Občan, ale i dotčené instituce, musí mít dostatečný čas na seznámení se zněním a výkladem zákona. To platí obzvláště u složitějších zákonných změn. Nezbytná je i znalost soudní judikatury. Právě výklad zákonů nejvyššími soudy dokončí proces přijímání zákona. Aby se občan mohl dostatečně seznámit se svými právy a povinnostmi, nestačí pouhé čtení zákonů, je třeba i znát soudní rozhodnutí (judikáty). I proto je chyba měnit zákony tak často, jak se v současné době děje.

Dostat výuku základů právního vědomí do škol

Naše společnost trpí  nedůsledností vymáhání práv občanů. Je to mimo jiné i z toho důvodu, že občané často svá práva úplně neznají. Toho pak využívají podvodníci, lichváři i ne zcela poctiví obchodníci a řemeslníci, kteří se na tuto neznalost spoléhají. Pokud zvýšíme právní vědomí občanů už od základních a středních škol, poklesne odvaha lidí k protiprávnímu jednání, stoupne sebevědomí jednotlivců a zvýší se prestiž soudů. Děti by se měly dozvědět, jak se bránit proti neoprávněným exekucím majetku, proti žalobám u soudů, že rozhodčí soudy mají jiný statut než ostatní soudy apod.

Zlepšit vymahatelnost práva

Vymahatelnost práva je největší bolestí našeho současného právního systému. Je nezbytné zlepšit práci úřadů, orgánů činných v trestním řízení – policie, státního zastupitelství a soudů a jejich práci organizačně zefektivňovat. Orgány veřejné moci musejí naplňovat stávající zákony, pak bude zbytečné řešit problémy přijímáním nových zákonů. Řádné soudní rozhodování představuje pilíř právního státu. Administrativní personál soudů musí být za dobře vykonanou práci odpovídajícím způsobem ohodnocen. Platy soudců lze pokládat v současnosti za přiměřené, ale měly by se tvořit jinak, aby nedocházelo ke zbytečným a nedůstojným sporům. Pro lepší boj s korupcí je třeba zvýšit nezávislost státních zástupců, jejich odvolání musí být možné pouze na základě kárného řízení. Již několik let máme nový trestní zákoník, ale starý trestní řád stále brzdí jeho efektivní využívání. Je potřeba pokračovat a dokončit tento důležitý zákon v trestní oblasti.

Je třeba přistoupit ke zjednodušení soudní soustavy: zrušit vrchní soudy při zachování trojinstanční soudní soustavy. Současně posílit sjednocovací roli nejvyšších soudů. Též je důležité změnit systém projednávání odvolání u soudů vyššího stupně – opakované vracení případů soudům nižšího stupně kvůli porušení procesních pravidel soudní řízení neúměrně zpomaluje. Odvolací soudy budou muset v takovýchto případech rozhodnout samy s konečnou platností (ovšem s možností dovolání k nejvyššímu soudu).

Usnadnění odškodňování poškozených

SNK ED vítají posun v praxi našich soudů, které donedávna poškozenému přiřkly pouze náhradu způsobené přímé škody na majetku či zdraví, ale už se nezabývaly způsobenou nemateriální újmou a skutečně vynaloženými prostředky na právní služby a vlastní čas poškozeného. To se nyní postupně mění. S novým občanským zákoníkem by se tento posun v rozhodování o odškodnění měl dále prohloubit. K tomu však bude nezbytné připravit a schválit i nový občanský soudní řád, který bude sladěn s novým občanským zákoníkem a nebude brzdit potřebné změny. Je ovšem potřebné přistoupit i ke změnám ve správní praxi. Nezákonná rozhodnutí úředníků mají správní soudy nejen rušit, ale i nahrazovat vlastními rozhodnutími. V zájmu rychlého odstranění důsledků nezákonných rozhodnutí je nutné, aby soudy zároveň rozhodly o náhradě veškeré způsobené újmy. Občanská práva a svobody nelze, s výjimkou mimořádných situací, omezovat. Naopak je třeba nadále posilovat záruky proti jejich porušování. Vyvlastnění je zcela mimořádným prostředkem při prosazování veřejných zájmů a nelze jej zneužívat.

Zlepšit legislativní práci při začleňování práva EU

Přestože právo EU hraje nejen u nás stále větší roli, nakládání s ním vyžaduje mnohá zlepšení. V současné legislativní praxi našeho parlamentu jsou předpisy EU na ochranu spotřebitele, zaměstnanců nadnárodních společností a mnohé další přijímány doslova nedbale a často chybně. V našich zákonech působí kvůli nekvalitnímu převodu do právního jazyka cizorodě, nepřehledně a nepoužitelně. Navíc se zákonodárci často za normy práva EU schovávají při snaze prosadit vlastní nekvalitní nápady nebo lobbistické zájmy. Právo EU má občanům život usnadňovat a ne jej zbytečně komplikovat. A takto je třeba normy EU zařazovat do našeho právního systému. V nedávné době se změnil přístup orgánů EU k regulaci trhu. Byly opuštěny požadavky na normování ovoce, rozměrů včelínů apod., ovšem objevil se nový nešvar: snaha regulovat nařízeními přímou ekonomickou aktivitu podnikatelských subjektů. Je třeba prosadit nepřímé ekonomické nástroje: např. namísto stanovení stropu ceny za roaming operátorů mobilních telefonů znemožnit použití hranic států EU do cenových kalkulací; namísto zákazu prodeje žárovek uvádět na žárovkách a dalších světelných zdrojích takové údaje (např. cena spotřebované energie za hodinu svícení), aby spotřebitel mohl sám rozhodnout, co nakoupí a použije.

1.3 Fungující stát je bezpečný

Jedním z cílů politiky Evropských demokratů je maximální zvýšení bezpečnosti všech českých občanů i cizinců nacházejících se na našem území. Je třeba zabezpečit ochranu důležité státní infrastruktury, jako je oblast veřejné komunikace, dopravy a energetiky, a v neposlední řadě je třeba klást důraz na zachování demokratického charakteru naší země, ochranu obyvatel a jejich základních lidských práv. Charakter dnešního globalizovaného světa s sebou přináší stále nové hrozby, kterým je třeba čelit – hrozby mezinárodního terorismu, extremismus, organizovaný mezinárodní zločin. Rostoucí závislost zemí na informačních technologiích také přináší nová nebezpečí ve zranitelnosti státu. Za strategickou prioritu naší země proto považujeme podporu a posilování vnitřní bezpečnostní politiky Evropské unie.

Armáda pod veřejnou kontrolou

Jedním z cílů politiky SNK ED je prosazovat ty cíle v oblasti armádní obrany, které jsou pro ni definovány bezpečnostními zájmy ČR prostřednictvím její Bezpečnostní strategie – tedy zajištění existence státu, svrchovanosti a územní celistvosti. Klasická obrana zabezpečovaná vysokými počty vojáků a techniky, jež byla dostačující v předchozích letech, dnes už není aktuální. SNK Evropští demokraté si velmi váží profesionality a odvahy českých vojáků. Proto se zasadí o to, aby mnoho let probíhající reforma konečně vedla ke vzniku armády, která bude schopna reagovat na aktuální světové hrozby, bude odpovídat požadavkům na kolektivní i domácí obranu. Nebudeme již tolerovat špatné hospodaření uvnitř resortu obrany. Je třeba prosadit vnitřní kontrolní činnost armády, zajistit optimalizace jednotlivých procesů, které budou samy generovat vnitřní úspory. Chceme očistit armádu od činností, které přímo nesouvisejí s jejím základním posláním, které jsou duplicitní i vícenásobné. Za nezbytný nástroj považujeme jak vnitřní kontrolu financování, tak i kontrolu parlamentní.

Současně se zvyšováním efektivity vynakládaných prostředků považujeme za nezbytné postupné navýšení rozpočtu armády na úroveň odpovídající našim závazkům vůči NATO, tedy na 2% podíl HDP.

Angažovanost armády

Armáda musí být zcela apolitickým tělesem. Její smysluplnou a úspěšnou existenci umožní pouze přesné, odpovědné a profesionální vedení vojenskými odborníky. Jen ti dokáží profesionálně stanovit cíle, kterých musí armáda v budoucnu dosahovat v celé škále požadovaných úkolů. Vzhledem k členství v mezinárodních organizacích je nutné neustále vyhledávat nové možnosti rozvoje vojenských schopností ve spolupráci se svými spojenci v NATO či EU. Jsme pro plnění mezinárodních závazků ČR v oblasti obrany, které vyplývají z jednotlivých smluv či dohod.

Strategické úkoly

SNK ED budou podporovat základní funkce armády v rámci mezinárodní spolupráce (mezinárodní operace a mise) i při podpoře civilních orgánů ČR (integrovaný záchranný systém – živelní pohromy nebo jiné závažné situace). Budeme usilovat o vybudování opravdu profesionální armády schopné plnit stanovené úkoly.

Reforma armády

Zájmem SNK ED je zvýšení atraktivity povolání vojáka a jeho konkurenceschopnosti na trhu práce. Jednou z cest je zavedení nového kariérního řádu založeného na principech výběrového, transparentního a soutěživého služebního postupu. Hlavní důraz musí být kladen na objektivní hodnocení kvality výkonu a profesionality každého vojáka. Jsme pro posílení systému výcviku a vzdělání. Rovněž je třeba dbát na úroveň finančního i ostatního zabezpečení rodin vojáků, kteří jsou v zahraničních operacích, zkvalitňování prostředí pro výcvik a život vojáků v jednotlivých posádkách. Důležitá je i kvalitní péče o válečné veterány a vojenské důchodce.

Průhledné financování

Rozpočet Armády ČR již nesmí být finančním zdrojem pro jiné resorty či politické strany. V oblasti ekonomického řízení podporujeme snahy o stabilitu výdajů na obranu, vzájemnou provázanost systému velení s řízením ekonomickým a maximální transparentnost při nákupech materiálu či u investičních výdajů.

Zvýšená kontrola

V parlamentní demokracii mají zásadní kontrolní úlohu orgány parlamentu, zejména Výbor pro obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny. SNK Evropští demokraté požadují, aby občané získali za své vynaložené prostředky výkonnou a profesionální armádu. Zasadíme se, aby byly důsledně eliminovány a potrestány všechny případy zneužívání prostředků vynaložených na obranu.

Spolupráce silových ministerstev a zpravodajských složek

Dosavadní rivalitu ministerstev vnitra, obrany, zahraničí, jakož i policie, armády a jejich zpravodajských složek je nutné okamžitě ukončit. Tyto orgány musí sdílet veškeré podstatné informace i technické podmínky. Zároveň je zapotřebí redukovat zpravodajské, analytické a koordinační složky prostřednictvím odstranění všech nadbytečných zdvojení v jejich zahraničních, informačních a zpravodajských sekcích. Činnost jednotlivých orgánů a především úroveň jejich spolupráce je nutné podřídit demokratické kontrole. Nezbytným předpokladem úspěchu je lepší sdílení informací včetně vzájemné horizontální informovanosti, vypracování systému oprávnění pro sdílení informací a spolupráce v analytické činnosti. Navrhujeme vypracování jednoduchého, jasného a zřetelného bezpečnostního systému, konkretizaci postihu za jeho porušování a jednoznačné stanovení odpovědnosti a časových lhůt. Zásadním úkolem je zdokonalení činnosti Bezpečnostní rady státu a jejích pracovních orgánů.

Policie čeká na reformu - zjednodušení řízení a efektivní kontrola

 

Policie bez korupce a politických tlaků

SNK Evropští demokraté budou prosazovat, aby se Policie ČR dokázala vypořádat s korupcí ve svých řadách. Za nezbytné považujeme především důsledné dodržování zákona o střetu zájmů, zavedení bezhotovostní platby pokut dopravní policii a odstraňování všech zbytečných administrativních procedur, které výskyt korupčního prostředí podporují.

Změna řízení policie

Systém řízení Policie ČR je byrokratický, neprůhledný a obsahuje neadekvátní množství řídících funkcí a administrativy. Zasadíme se proto o zeštíhlení a zjednodušení policejní struktury. Občané potřebují policisty v ulicích, ne v kancelářích. Struktura policejního prezidia musí být významně zeštíhlena. Podstata jeho činnosti nemá spočívat v řízení každodenního výkonu služby, nýbrž v analytické činnosti a v tvorbě efektivní metodiky pro podřízené krajské správy a oblastní ředitelství.

Reforma inspekce MV

SNK Evropští demokraté chtějí prosadit nezávislou a efektivnější kontrolu policejní práce. Inspekce ministra vnitra nevyhledává a nepotírá kriminalitu v řadách policie dostačujícím způsobem, stejně jako nedokáže účinně odhalovat napojení organizovaného zločinu na policejní struktury. Je nutné zabránit neoprávněným únikům informací z právě probíhajících policejních vyšetřování. Je nepřijatelné, aby nebyli nalezeni viníci těchto úniků. Tato skutečnost často způsobuje, že se svědkové v některých závažných kauzách bojí vypovídat. O ztrátách závažných dokumentů či vyhotovování jejich kopií nemluvě. Považujeme za neudržitelné, aby kontrolní útvary policie spadaly pod pravomoc velitelů, jejichž úsek je vyšetřován.

Policie pomáhá a chrání - změna obrazu policie v očích veřejnosti

 

Lepší obraz policie

Policie má „Pomáhat a chránit". Potřebuje novou firemní kulturu, aby dokázala plnit vysoké nároky kladené na moderní policejní sbor, a aby se ve svých řadách dokázala účinně vypořádat s korupcí. Policie je příliš militarizovaná, místo služby veřejnosti klade hlavní důraz na hodnostní hierarchii a plnění předpisů a nařízení. Chceme z policie vytvořit instituci, v níž všichni přispívají k dosažení společných cílů a podle toho jsou také odměňováni.

Změna vzdělávání policistů

Dnešní systém vzdělávání je nepružný, nekvalitní a převážně formální. Změna musí nastat i v systému personální práce a přípravě manažerů policie. V současné době není pravidlem, aby byli do řídících funkcí systematicky a dlouhodobě připravováni schopní policisté. V řadách Policie ČR převažuje rigidní disciplína a subordinace na úkor efektivních manažerských technik a postupů. Tento stav policii trvale oslabuje. Chceme zajistit, aby se na vedoucí místa prosadili nejschopnější členové sboru s příslušným vzděláním a s kvalitními výsledky, bez ohledu na délku jejich služebního poměru nebo vztahu k nadřízeným pracovníkům.

Podmínky pro kvalitní práci policie

 

Služební zákon

Policie ČR potřebuje ke stabilizaci nový služební zákon, který by stanovil jasná pravidla její činnosti a poskytl policistům náležité sociální a materiální záruky. Zákon nesmí být prostředkem k vyplácení neadekvátních částek za výslužné, ale musí se zaměřit na policisty ve výkonu služby a vytvářet důstojnější podmínky pro jejich práci. Přednostní je motivace mladých vzdělaných profesionálů pro práci u specializovaných útvarů. Musí skončit praxe, kdy provinivší se policista odejde dříve, než je potrestán, a těší se stejným výhodám, jako jeho bezúhonní kolegové. Tvrdě se zasadíme za odebrání výsluh bývalým pracovníkům StB.
Do základních útvarů je nutné investovat nejen lidský potenciál, ale i potřebné technické vybavení, které policistům umožní vykonávat práci na evropské úrovni.

Pořádková a dopravní policie spolupracují s místní samosprávou

SNK Evropští demokraté prosazují intenzivnější vztah pořádkové policie, dopravní policie a samospráv, s jasně definovanou nezávislostí Městské policie na státu a státní správě. Dáme obcím, městům a krajům možnost ovlivňovat a podílet se na stanovení priorit pro činnost Policie ČR v jejich regionu. To obcím umožní snížit náklady na provoz Obecní či Městské policie, které dnes mnohdy představují jediný způsob, jak trvale zajistit lokální bezpečnost. Obecní policie v současnosti převážně supluje práci dopravní a pořádkové policie, místo aby se soustředila na řešení občanského soužití, přestupkovou činnost a pořádek na veřejných prostranstvích. Budeme proto důsledně prosazovat celkovou reformu práce Policie ČR, pojetí policejní práce jako služby veřejnosti a vytváření užších vazeb policistů s místní komunitou.

Spolupráce v rámci EU zvýší naši bezpečnost

SNK Evropští demokraté jsou připraveni přispět ke zlepšení spolupráce mezi ČR a orgány unie – radou ministrů vnitra, Europolem, Eurojustem, ale také se Spojenými státy a s NATO.
Bezvýhradně podporujeme začlenění České republiky do všech bezpečnostních orgánů, institucí a uskupení unie. Jsme také pro přijetí nezbytných opatření, doporučení, usnesení a konvencí EU k zajištění společné bezpečnosti. Jsme pro vznik evropského systému včasného varování a společného krizového centra, podporujeme změnu postavení Eurojustu a Europolu, účinnější výměnu zpravodajských informací a okamžité přijetí všech konvencí týkajících se praní špinavých peněz a dohledu nad bankovním sektorem včetně kontroly kont.

Účast v zahraničních misích

SNK Evropští demokraté jednoznačně podporují maximální přípravu, vzdělávání a výcvik policistů pro účast v zahraničních misích EU či OSN. Považujeme za důležité, aby byl vytvořen kvalitní systém výběru a vzdělávání policistů, kteří by v budoucnu měli být vysíláni do zahraničí. Účast Policie ČR na zahraničních misích je prostředkem ke zvyšování kultury a efektivity její práce, a tím i k dosažení větší bezpečnosti nás všech.

Integrovaný systém ochrany obyvatelstva

Důležitou součástí každého bezpečnostního systému je systém krizového řízení. Jeho účelem je zajistit reakci státu na mimořádné či krizové situace (povodně, havárie velkého rozsahu, masové narušení státních hranic apod.). SNK Evropští demokraté budou prosazovat novelizaci krizové legislativy a jasnější rozdělení pravomocí jednotlivých stupňů krizového řízení: musí být jasně stanovena odpovědnost vlády, Bezpečnostní rady státu, Ústředního krizového štábu a všech odpovídajících orgánů na krajské a obecní úrovni. Nedostatek řídících pravomocí na centrální úrovni a nejasnosti v otázkách subordinace jednotlivých prvků systému krizového řízení nemohou být řešeny ad hoc v době krize, nýbrž s předstihem prostřednictvím zákona.

1.4 Výkonný stát sloužící občanům

Stát má zajišťovat jen činnosti, které nedokáže pokrýt jiný subjekt veřejné správy, soukromá sféra nebo neziskový sektor, a má zaměstnávat jen tolik lidí, kolik je nezbytně nutné. Předpokladem pro lepší výkonnost veřejné správy je odstranění nadbytečných nebo opakujících se činností, zlepšení horizontální i meziresortní koordinace, personální stabilizace a odpolitizování ústředních institucí. Součástí úspor je také redukce ministerstev a dalších úřadů. Jedním z nástrojů zvýšení efektivity veřejné správy je e-government – elektronická veřejná správa  odstraňující potřebu osobní návštěvy úřadů a omezující korupční prostředí. Podporujeme zavedení korespondenčního hlasování, a to doma i v zahraničí. Čeští občané žijící v cizině mají právo ovlivňovat vývoj ve své vlasti. Podporujeme také zavedení elektronického hlasování.

Samospráva

Na komunální úrovni jsme pro omezení vlivu politických stran. Jsme pro zavedení systému, kdy každý volič bude vědět, který člověk je odpovědný za každé konkrétní rozhodnutí. Jsme pro co nejtransparentnější rozhodování samospráv a pro zveřejňování maximálního množství informací o nakládání s obecním majetkem a veřejnými financemi.Jsme pro posílení rozpočtů obcí na úkor centrálních orgánů a na úkor centrálních dotačních titulů.

Kandidátní listiny SNK ED budou otevřené i pro občanské spolky a sdružení.

Kontrolní mechanismy

Při navrhovaném posílení ekonomické samostatnosti obcí a krajů doporučujeme posílit roli Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) a zajistit mu možnost kontroly nakládání s veřejnými prostředky. V současnosti je dozor NKÚ omezen na nakládání se státními dotacemi a samosprávné rozhodování o financích je obtížně kontrolovatelné. Jsme pro rozšíření kompetencí NKÚ i na samosprávné celky a na právnické osoby s majetkovou účastí státu a samospráv.

 

Zákon o státní službě
 

Vyšší výkon a odpovědnost – vyšší odměna

Oddalování platnosti zákona o státní službě je podle SNK Evropských demokratů jednou z příčin nízké výkonnosti veřejné správy. Dosavadní stav je již zcela nevyhovující. Neumožňuje učinit odpovídající personální změny, pružně snížit počet pracovníků a brání jejich rychlému přeškolení, reorganizaci a zvýšení výkonu. Nadměrná jistota místa nahrává i nevýkonným pracovníkům, zároveň však přetrvávající personální nestabilita představuje těžkou překážku na cestě k lepšímu fungování státní a veřejné správy. SNK Evropští demokraté proto navrhují ukončit současný provizorní stav a uvést v platnost upravený zákon o státní službě v takové podobě, která zvýší osobní odpovědnost, umožní vyvození důsledků z chyb a vytvoří tlak na stálý růst kvalifikace, což se týká odborné i jazykové vybavenosti. Zvýšení osobní odpovědnosti se musí odrazit v odpovídajícím osobním ohodnocení a další motivaci zaměstnanců státní správy.

Pracovní poměr na dobu neurčitou – definitiva

SNK Evropští demokraté požadují, aby byla dokončena reforma veřejné správy a došlo ke snížení počtu řídících stupňů i jiných orgánů a jejich zaměstnanců. Je nezbytné ohodnotit kvalifikační a personální předpoklady jednotlivých pracovníků. Po navrhovaném přechodném období je na místě uvést v platnost tzv. definitivu, která posílí motivaci, odpovědnost a vzdělávání úředníků a zároveň též zajistí personální stabilitu a sníží zpolitizovanost veřejné správy. SNK Evropští demokraté podpoří rozšíření okruhu osob s definitivou. Součástí podmínek pro zavedení definitivy je i uplatnění zákona o střetu zájmů na dotyčné úředníky.

Úspory v systému veřejné správy

Audity na úřadech
 
SNK Evropští demokraté budou prosazovat audit kompetencí a procesní a personální audit v úřadech orgánů státní správy i v úřadech samosprávných celků. Cílem auditů je zvýšení výkonnosti pracovníků a zároveň omezení jejich počtu. Podle našich propočtů je na místě snížit počet úředníků zaměstnaných ve státních orgánech a organizacích až o 30 procent.

Zeštíhlení struktury ústředních orgánů

SNK Evropští demokraté jsou přesvědčeni, že dosavadní struktura ministerstev neodpovídá skutečné potřebě výkonného státu, ale spíš nutnosti obsadit jejich vedení členy vládních stran. Podobně lze redukovat velikost a strukturu dalších ústředních orgánů. SNK Evropští demokraté podpoří postupné snižování počtu ministerstev a dalších institucí státní správy, jejich spojování a změnu jejich kompetencí.

Nejvyšší inspekční úřad

Navrhujeme vznik Nejvyššího inspekčního úřadu, který by vznikl sloučením mimo jiné potravinářské, obchodní, veterinární a hygienické inspekce, Úřadu pro míry a váhy, Inspektorátu bezpečnosti práce a Inspekce sociálních služeb. Tento jediný ústřední orgán by dokázal při inspekční činnosti působit mnohem koordinovaněji, jednotlivé výstupy kontrolních týmů (oddělených podle zaměření) by byly navzájem více provázány a státní dozor by se tak stal efektivnějším.

Elektronická veřejná správa (e-government)

Komunikace s úřadem z pohodlí domova

Podporujeme politiku elektronické veřejné správy (e-governmentu) jako nástroje pro usnadnění komunikace občana s úřady a zvýšení efektivity veřejné správy. Občan tak může omezit osobní komunikaci s úřady a starat se o své záležitosti z domova, ze zaměstnání nebo z internetových kiosků. Osobní návštěva úřadu bude nezbytná pouze v komplikovaných případech. Tím omezíme byrokracii a korupční prostředí a současně zvýšíme výkonnost veřejné správy. 

Prosazujeme, aby úřady vzájemně komunikovaly prostřednictvím vzdáleného přístupu a obstaraly tak občanům potřebné podklady. Zpřístupníme veškeré veřejné legislativní/správní dokumenty v elektronické formě a zajistíme dostupnost registrových a rejstříkových informací v elektronické formě, čímž také pomůžeme k větší průhlednosti. Občan, který není schopen či ochoten komunikovat s úřady elektronicky, si ovšem bude moci i nadále vyřídit své záležitosti tradičním způsobem, resp. přímo na úřadě pomocí tzv. Front Desk, jejichž vznik podporujeme.

Rozvoj elektronických komunikací

Úspěšné zavedení a praktický denní provoz e-governmentu je podmíněn širokou dostupností vysoce spolehlivých a cenově přiměřených telekomunikačních služeb. To se týká především širokopásmového přenosu dat včetně přístupu k internetu.
V oblasti elektronických komunikací podporujeme liberalizační koncepci Evropské unie. Podle ní jsou komunikační služby poskytovány především soukromou sférou s tím, že:
  • státní sektor zasahuje pouze tam, kde je třeba budovat infrastrukturu elektronické komunikace za podmínek, které neumožňují návratnost vložených investic;
  • je plně respektován princip technologické neutrality, kdy bývalí státní monopolní operátoři umožňují přístup alternativním operátorům ke své infrastruktuře za ceny, které jsou orientovány nákladově a umožňují návratnost vložených investic.

 

Podpora Open Source formátů (Otevřené datové formáty)

SNK ED podporují širší využití otevřených datových formátů např. HTML, OpenDocument, pdf apod. Pro komunikaci veřejné správy s občanem je třeba používat standard „OpenDocument“ především pro datové formuláře, aby je bylo možno vyplnit textovým editorem a zpracovávat automatizovaně.

Korespondenční volby – v budoucnu také elektronicky

SNK Evropští demokraté odmítají komplikovaný systém voleb pro občany žijící v zahraničí. Po desetiletí nemožnosti volit vůbec jsou krajané nuceni dojíždět na vzdálené ambasády nejprve k registraci a následně k vlastní volbě. Navrhneme proto možnost korespondenční volby, a to jak pro krajany v cizině, tak i doma. Podporujeme zároveň zavedení možnosti volit elektronicky.

Dokončení decentralizace veřejné správy - 14 plnohodnotných krajů

SNK Evropští demokraté plně podporují přesun odpovědností na kraje včetně dokončení přesunu státních a soudních kompetencí. Dokončíme transformaci ústředních orgánů, aby v každém kraji existovaly stejné a srovnatelné orgány samosprávy i státní správy. Vytvoříme 14 krajských soudů a přesuneme  vybrané orgány státní správy, aby svoji činnost vykonávaly v hranicích současných krajů. Současně prověříme dosavadní rozsah kompetencí státní správy a zdvojené nebo nadbytečné činnosti zrušíme.

Nevládní neziskový sektor

Organizace nevládního neziskového typu (NNO) jsou v mnoha oblastech schopny mapovat a řešit problémy společnosti mnohem lépe, účinněji, levněji a citlivěji než stát. SNK Evropští demokraté budou prosazovat všestrannou podporu NNO, aby tyto mohly naplno využít svých znalostí a schopností ve prospěch naší země. Chceme posílit pozici NNO jako zástupců veřejnosti, kteří jsou přínosem díky aktivnímu přístupu a dobré znalosti cílových skupin občanů. Proto je zapotřebí zajistit pro práci NNO odpovídající právní a ekonomické podmínky. Navrhujeme zavedení daňových asignací jak u právnických tak i fyzických osob.

Podpora nevládních neziskových organizací

Podporou a dlouhodobým rozvojem procesu komunitního plánování chceme zajistit odpovídající úroveň služeb pro konkrétní cílovou skupinu obyvatel v dané lokalitě. Budeme prosazovat nastavení jasných a smysluplných pravidel pro všechny zainteresované účastníky komunitního plánování včetně subjektů neziskového charakteru. Podpoříme také uplatnění neziskových subjektů při zajišťování služeb v regionu.

Legislativní rámec NNO

Chceme nahradit dílčí legislativní opatření vznikem uceleného a přehledného právního rámce. Vnímáme nutnost jasné definice neziskového sektoru a veřejně prospěšných činností v rámci právního systému ČR. V daňových předpisech budeme zohledňovat nevýdělečné aktivity a doplníme chybějící definice hlavní a vedlejší činnosti v obecných a daňových zákonech. Naším cílem je zajistit NNO pozici seriózního a důvěryhodného partnera pro třetí osoby.

Finanční zajištění NNO

Zavedeme daňové asignace, podpoříme dlouhodobá partnerství NNO a podnikatelského sektoru. Zjednodušíme daňové předpisy tak, aby NNO mohly s dostatečnou jistotou určovat své daňové povinnosti. K lepšímu finančnímu zajištění přispěje i zlepšení komunikace mezi NNO a veřejnou správou, vyjasnění dotačních cílů jednotlivých ministerstev a postupné vytváření podmínek pro rozvoj neziskových organizací v duchu sociální ekonomie. Budeme dále podporovat procesy napomáhající rozvoji filantropie v ČR, zejména sociální odpovědnost a individuální dárcovství.

Statut Dobrovolníka

Přesným vymezením pojmu „dobrovolnictví“ a vytvořením obecně platné metodiky umožníme započítávání činnosti dobrovolníků do spolufinancování grantů a dotací ze Sociálního fondu EU. Zaměříme se na novelizaci právních norem (zákon o dobrovolnictví 198/2002 – vymezení činnosti dobrovolníka, akreditované činnosti, vztah k nadřazeným normám atd.)

Tvorba pracovních míst v neziskovém sektoru

V činnosti NNO vidíme možnost zkvalitnění a zlevnění nabídky v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví, školství i v řadě jiných oborů. Proto budeme podporovat opatření vedoucí ke zvýšení podílu NNO na celkové zaměstnanosti.

1.5 Sebevědomý stát v EU

SNK Evropští demokraté si plně uvědomují, že Evropská unie prochází nelehkým obdobím. Dluhová krize destabilizující eurozónu, posilování populistických sil a nacionalistických tendencí, nedostatek politické odvahy k naplňování Lisabonské smlouvy ambiciózním způsobem, nejasné perspektivy, týkající se dalšího rozšiřování, celková atmosféra skepse a pesimismu. SNK Evropští demokraté nevnímají tuto situaci jako fatální krizi, ale naopak jako výzvu podílet se na formování nové podoby EU, která plně odpovídá zájmům naší země a v níž Česká republika zaujme postavení odpovídající síle naší ekonomiky i našemu kulturnímu přínosu. A také jako připomenutí, že evropská integrace, která je pro naši zemi životně důležitá, zůstává křehkým politickým projektem, o který je třeba náležitě pečovat. 

Naším výchozím postojem je plná podpora konsolidaci Evropské unie na základě Lisabonské smlouvy a maximálnímu využití potenciálu, který tento nelehce vyjednaný kompromis skýtá pro její další vývoj.

Podpora evropské integrace je v našem národním zájmu

Evropa fungující na principech evropské integrace tak, jak se utváří od počátku 50. let XX. Století, vytváří příznivý rámec pro naplňování našich národních zájmů, jaký nemá v historii obdoby: jsme svobodným a plnohodnotným aktérem evropského dění, svéprávně spolurozhodujeme o utváření evropských pravidel, vůči okolnímu světu vystupujeme jako pevná součást půlmiliardového bloku, který je největší hospodářskou velmocí dnešního světa. Je na nás, abychom toho uměli využít a v rámci EU racionálně uplatňovali svůj vliv.

Lisabonská smlouva: dobrý základ pro nadcházející léta

Hodnota Lisabonské smlouvy spočívá především v tom, že je kompromisem, který umožnil EU posunout pozitivním směrem, co se týče efektivity a legitimity jejího fungování, aniž by byla fatálně narušena jednota EU kontinentálního rozměru. Právě funkční a legitimní EU, sdružující státy napříč Evropou v celé její rozmanitosti, je ideálním prostorem pro naši národní seberealizaci.


EU à la carte – vybírám si, co se mi líbí

Evropu à la carte i jiné podobné modely („vícerychlostní Evropa“, „Evropa jádra a periferie“, apod.) považují SNK Evropští demokraté za příliš nebezpečné rozvolnění, které by vedlo k vnitřnímu oslabení, k omezení akceschopnosti, k zeslabení rozhodovacího procesu uvnitř EU, ale také k snížení vlivu ČR (menší prostor pro vytváření ad hoc koalic při prosazování racionálních návrhů, riziko členství druhé kategorie, atd.).

Posílená spolupráce

Model posílené spolupráce zainteresovaných členských států v dílčích konkrétních politických oblastech může být pozitivní, jak to ukazuje např. vývoj Schengenského systému. Je však třeba velmi bedlivě hlídat rovnováhu mezi různými systémy posílené spolupráce a fungováním Unie jako celku, aby se tento model nestal základem „dvourychlostní Evropy“, která by mohla být pro Českou republiku nevýhodná.

Spolupráce v oblasti spravedlnosti a vnitřní bezpečnosti

Nestabilita vnějšího evropského prostředí, hrozby terorismu, rozpadu systému nešíření jaderných zbraní i biologická nebezpečí kladou zvýšený nárok na společnou vnitřní bezpečnost. SNK Evropští demokraté plně podporují posílení unijních pravomocí v oblasti spravedlnosti, práva a vnitřní bezpečnosti, aby bylo možné náležitě zajistit bezpečnost našich občanů. SNK Evropští demokraté podporují zejména evropské iniciativy pro potlačování a stíhání praní špinavých peněz, pro boj proti terorismu a všem formám organizovaného zločinu, rozvoj společné evropské pohraniční služby a systému Schengen II plus, urychlené zavedení biometrických cestovních dokladů, jednotnou evropskou konzulární službu, apod.

Společná zahraniční politika

SNK Evropští demokraté podporují rozvoj evropské služby pro vnější činnost. Unie má dnes daleko větší zahraničně politickou váhu než jednotlivé členské státy a pro prosazování českých zájmů ve světě je ideální kombinovat aktivity naší národní diplomacie s uplatňováním českého vlivu v rámci evropské diplomacie.

Společná obranná a bezpečnostní politika

SNK Evropští demokraté podporují projekt společné obrany EU, která by se stala silným a akceschopným evropským pilířem NATO. Odmítáme proto jak snahy evropskou integraci v oblasti obrany blokovat či sabotovat, tak i jakékoli snahy evropskou obranu stavět jako alternativu k NATO. Plně podporujeme koordinaci a racionalizaci armádních akvizic v rámci EU.

Uvádění Lisabonské smlouvy v praxi

Lisabonská smlouva dává Unii solidní a kvalitní smluvní základ pro vývoj a efektivní fungování v nadcházejících letech. Bude však záležet na jejím konkrétním uvádění do praxe, zda bude její potenciál využit pozitivně a v plné šíři, či zda její ambice zůstanou nenaplněny. SNK Evropští demokraté podporují maximální využití prostoru, který Lisabonská smlouva dává, k posílení demokratických a politických mechanismů ve fungování EU: Evropský parlament se musí definitivně stát plnohodnotným parlamentem, který je sebevědomým spolutvůrcem evropské legislativy a hlavním zdrojem demokratické legitimity rozhodování na evropské úrovni. Podporujeme posilování vazby mezi politickou většinou v Evropském parlamentu a politickou orientací Evropské komise. Podporujeme silnou a respektovanou roli Evropské komise a jejího předsedy, ale též na vládách členských států nezávislou a efektivní roli předsedy Evropské rady a vysokého představitele pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku. Výhledově bychom uvítali, kdyby post předsedy Evropské komise a předsedy Evropské rady obsadila jedna a ta samá osoba. V obecné rovině je pro Českou republiku nevýhodné, pokud se posiluje mezivládní charakter EU, proto je třeba nedopustit příliš dominantní roli Evropské rady a odsunutí Evropské komise na vedlejší kolej. Prosazujeme, aby se Česká republika dodatečně připojila k deklaraci č. 52 (o symbolech Evropské unie) připojené k Lisabonské smlouvě – jako symbolický důkaz zájmu České republiky být motorem, nikoli brzdou, evropské integrace. Vláda České republiky by též měla oficiálně sdělit svým partnerům, že netrvá na výjimce z uplatňování Listiny základních práv Evropské unie.

Vstup do eurozóny

Eurozóna prochází těžkým obdobím. To však nic nemění na tom, že SNK Evropští demokraté i nadále považují vstup do eurozóny za podstatnou prioritu pro Českou republiku. Bez ohledu na přijetí eura, je v našem zájmu plnit konvergenční kritéria, zejména omezení deficitů veřejných rozpočtů a zadlužení ČR. Díky otevřenosti naší ekonomiky jsme s eurozónou úzce spjati. Přijetí eura nás ještě více začlení od evropské ekonomiky, oprostí nás od kursového rizika CZK/EUR, ale zejména sníží transakční náklady a usnadní investice v obou směrech. Vstup do eurozóny navíc považujeme za základní předpoklad zařazení naší země mezi vlivné členy EU. Bez přijetí eura zůstane naše země stranou důležitých rozhodovacích procesů o Evropě i o jejím místě na světové scéně. Přijetí eura je klíčovým posledním krokem potvrzujícím naše plnoprávné členství v EU. Probíhající krize eurozóny není krizí jednotné měny jako takové – která též není její příčinou. Tou byla neodpovědnost některých členských států i kolektivní zavírání očí všech členů nad neplněním pravidel, na kterých je eurozóna postavena. Do budoucna je tedy třeba tato pravidla ještě zpřesnit a doplnit, ale především zajistit jejich reálnou vymahatelnost. Podporujeme proto „Pakt pro euro plus“, ke kterému by Česká republika měla bezodkladně přistoupit.

Obrana a dokončení vnitřního trhu

SNK Evropští demokraté považují za zásadní, aby evropský vnitřní trh fungoval co nejsvobodněji a nejpružněji. Je třeba razantně odmítnout veškeré protekcionistické tendence či jiné narušování funkčnosti vnitřního trhu. Zároveň je třeba vnitřní trh dokončit, zejména v oblasti služeb.

Migrační politika

Podmínkou pro úspěšný rozvoj společného pružného a konkurenceschopného trhu práce je společná demografická a migrační politika. Migrace je nezvladatelná na úrovni jednotlivých členských zemí. Jedině náprava chyb minulosti a urychlené zavedení inteligentní migrační politiky umožní Evropě zůstat významným globálním hráčem. Zároveň je však zapotřebí, aby Česká republika dokázala definovat a realizovat racionální a efektivní politiku integrace přistěhovalců do české společnosti. Tento aspekt musí zůstat v kompetenci členských států, Evropská unie by měla jen přispívat k dohledu nad dodržováním společných hodnot a aktivity členských států doplňovat a podporovat.

V souvislosti s migrační krizí SNK Evropští demokraté vycházejí z respektu k mezinárodním humanitárním závazkům zakotvujícím právo azylu (Všeobecná deklarace lidských práv OSN, Ženevská konvence, Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základn

Aktuality z ČR

 *
 *
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
© 2007 SNK Evropští demokraté, Malá Štěpánská 7, 120 00 Praha 2, info@snked.cz
Vygenerováno Marketingovým a publikačním Systémem Animáto. Realizace www.wamak.com.